Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Vedtekter

Lesetid: ca 23 min

Vedtekter for Geno SA, organisasjonsnummer 970 028 935, vedtatt av årsmøtet 23. mars 2021:

Snarvei til de enkelte paragrafer:

 

§ 1. Foretaket

Foretakets navn er Geno SA og er et konsern, heretter benevnt som Geno.

Geno er et samvirkeforetak uten andelsinnskudd. 
Hovedkontoret er i Hamar.

§ 2. Formål

Geno sitt formål er å arbeide for bærekraftig utvikling av storfe og landets storfehold. Geno sin kjernevirksomhet er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen, samt å tilby inseminering og tjenester i tilknytning til dette.

I tillegg skal Geno drive med forskning, utvikling og formidling innen Geno sine kjerneområder. Geno skal også tilby avlsmateriale av andre raser.

Geno kan delta i eller drive virksomheter som har en naturlig forretningsmessig forbindelse med foretakets kjernevirksomheter, og som fremmer Geno sitt formål.

§ 3. Medlemskap

Alle storfeprodusenter kan bli medlemmer. 

Foretak som benytter Geno sine produkter og tjenester blir medlem dersom det ikke skriftlig reserverer seg mot dette. 

Geno fører medlemsregister over foretak som samhandler med Geno. 

Foretak som består av to eller flere personer har ett medlemskap sammen. 

Alle som er registrert i medlemsregisteret er valgbare. 

Medlemskontingenten fastsettes av styret og skal betales årlig.

§ 4. Opphør av medlemskap

Medlemmer som i et kalenderår ikke har nyttet Geno sine produkter og tjenester, blir automatisk strøket.

Medlemmer som i løpet av året slutter med sin storfeproduksjon eller av andre grunner ønsker å melde seg ut av Geno, må sende skriftlig utmelding. I motsatt fall må medlemskontingent for nytt år betales.

Styret kan utelukke medlemmer som overtrer bestemmelser i vedtektene eller relevante lover og forskrifter. Det samme kan skje hvis et medlem utøver virksomhet i strid med Geno sine grunnleggende og anerkjente prinsipper. Før utelukkelse skjer, skal det gis forhåndsvarsel.

Uttredende medlem må innfri sine forpliktelser til Geno, men har ikke krav på noen andel av foretakets eiendeler.

§ 5. Plikter og ansvar

5.1 Medlemmene i Geno 

Medlemmene skal gi opplysninger om besetningen og delta i de registreringer Geno ber om.

Medlemmene (jfr. §3) skal ta imot valg til tillitsverv i Geno. Et medlem kan nekte gjenvalg for like lang periode som det har fungert i et tillitsverv.

Når en tillitsvalgt slutter med storfehold, trer vedkommende ut av sitt tillitsverv ved første årsmøte og varamedlem overtar plassen ut valgperioden.

Deltakelse i konkurrerende virksomhet medfører øyeblikkelig uttreden som tillitsvalgt.

5.2 Foretaket Geno 

Geno er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende offentlige lover og forskrifter. Leveringsbetingelser fastsettes av styret. 

Utover dette er Geno sitt ansvar for leveranser eller rådgivning begrenset til tilfeller hvor det etter gjeldende lover ikke gis adgang til ansvarsfraskrivelse.

§ 6. Foretakets oppbygging

Oppbygging:

a. Produsentlagene

b. Områdevise Geno-utvalg 

c. Årsmøtet

d. Styret

e. Valgkomiteen

f. Kontrollkomiteen

§ 7. Produsentlagene

Produsentlagene omfatter Geno sine felles medlemmer med Tine gjennom felles medlemsorganisasjon.

Hvert produsentlag velger Geno-kontakt som er Geno sin kontakt i laget.

På årssamlingen i produsentlaget har alle fremmøtte felles medlemmer stemmerett.

Medlemmer som ikke omfattes av avtalen med TINE, representeres gjennom TYR og Q-meieriene.

§ 8. Områdevise Geno-utvalg

Hvert område skal ha et Geno-utvalg.

Utvalget består av medlemsvalgte årsmøteutsendinger, styremedlem, varamedlemmer til styret, valgkomitèmedlem og årsmøtets møteleder/varamøteleder.

Geno-utvalget arbeider i henhold til instruks fastsatt av styret.

§ 9. Styret

 9.1 Sammensetning 

Geno ledes av et styre på 7 medlemmer:

Styreleder og 4 medlemsvalgte styremedlemmer velges av årsmøtet på fritt grunnlag blant medlemmer i Geno.

 • Styreleder er på valg hvert år
 • 4 medlemsvalgte styremedlemmer velges for 2 år, hvor 2 er på valg hvert år.

Nestleder er på valg hvert år, og velges blant de 4 medlemsvalgte styremedlemmene.

Varamedlemmer er på valg hvert år.

2 styremedlemmer valgt av og blant ansatte i Geno (jf. Samvirkeloven, § 67). Funksjonstid er 2 år.

9.2 Styrets oppgaver 

Forvaltningen av Geno er tillagt styret.

Styret skal:

 • Lede driften i overensstemmelse med lov, Geno sine vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.
 • Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
 • Ansette og avskjedige administrerende direktør og fastsette lønn, arbeidsbetingelser og stillingsinstruks for denne.
 • Fastsette strategiske og økonomiske mål og legge rammer for virksomheten.
 • I nødvendig utstrekning, fastsette planer og budsjetter for virksomheten og kontrollere at disse blir fulgt.
 • Utarbeide årsberetning og årsregnskap med forslag til disponering av årsresultatet, sørge for revisjon og fremleggelse i rett tid.
 • Holde seg orientert om Geno sin økonomiske stilling og påse at Geno sin virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
 • Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.
 • Forberede og avgi innstilling i saker som skal behandles av årsmøtet.
 • Ta beslutninger i alle saker som ikke er tillagt andre organer og som ikke hører inn under administrerende direktørs ansvarsområde.
 • Delegere oppgaver innenfor rammene av reglene i samvirkeloven og alminnelige selskapsrettslige prinsipper.
 • Utarbeide styreinstruks, samt revidere og følge opp denne.
 • Fastsette grensene for områdene i Geno.

Styret sammenkalles til møte så ofte lederen finner det nødvendig eller ett av styremedlemmene eller administrerende direktør krever det. 

Administrerende direktør innkalles til og møter i styremøtene uten stemmerett. 

Årsmøtets møteleder innkalles til styremøtene der årsberetning, regnskap, planlegging og evaluering av årsmøtet behandles. Styreleder kan innkalle årsmøtets møteleder til andre styremøter. Årsmøtets møteleder har talerett, men ikke stemmerett når denne møter i styret.

Det skal føres protokoll fra styremøtene som undertegnes av de møtende styremedlemmer. 

9.3 Signatur

Geno forpliktes ved underskrift av styrets leder og administrerende direktør sammen eller nestleder og administrerende direktør sammen.

§ 10. Årsmøtet

10.1 Myndighet 

Årsmøtet er Geno sin øverste myndighet. Årsmøtet skal behandle saker som styret forelegger eller årsmøtet vil ha seg forelagt. 

10.2 Årsmøtets sammensetning

Årsmøtet består av 46 stemmeberettigede.
a. 32 utsendinger valgt fra områdene blant Geno sine medlemmer slik:
    a. Nord: 5 (3 vara)
    b. Midt: 9 (4 vara)
    c. Sørvest: 10 (5 vara)
    d. Øst: 8 (4 vara)
b. 1 utsending blant Geno sine medlemmer i TYR. (1 vara)
c. 1 utsending blant Geno sine medlemmer i Q-meieriene. (1 vara)
d. 5 utsendinger (5 varautsendinger) valgt av og blant ansatte i Geno.
e. Styret (7).

Følgende møter i årsmøtet med talerett, men uten stemmerett:
f. Årsmøtets møteleder og varamøteleder
g. Medlemmer av kontrollkomitè og valgkomitè.

Årsmøtets møteleder og varamøteleder er på valg hvert år.

10.3 Valg av årsmøteutsendinger 

Valg av årsmøteutsendinger foregår ved digitale valg etter innstilling fra sentral valgkomite i Geno.

De som får flest stemmer er valgt, det gjelder også varamedlemmer. Ved stemmelikhet, foretas valget ved loddtrekning.

Årsmøteutsendingene velges med 2 års funksjonstid. Varautsendinger er på valg hvert år. Valget må være gjennomført innen 1. desember og funksjonstiden starter 1. januar påfølgende år.

Årsmøtets møteleder er ansvarlig for godkjenning av valgene.

Det enkelte medlem er ansvarlig for å ha registrert gyldig e-postadresse for foretaket hos Geno innen 1. januar hvert år.

Ved valg har hvert foretak som er medlem i Geno, en stemme, jfr. §3.

Valg av ansattes utsendinger foregår ved særskilt valg blant ansatte.

10.4 Innkalling og ledelse av årsmøtet 

Styret innkaller til ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal oppgi de sakene årsmøtet skal behandle, og med innkallingen skal følge sakliste og aktuelle dokumenter. Forslag til vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen. 

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. april.

Årsmøtet kan holdes andre steder enn der hovedkontoret ligger. 

Årsmøtet ledes av årsmøtets møteleder. Det skal føres protokoll for årsmøtet. 

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene fremmer skriftlig krav om det for å få behandlet en bestemt sak. Det ekstraordinære årsmøtet skal holdes innen en måned etter at kravet er satt fram. Det innkalles så vidt mulig med 2 ukers varsel, dog med minst 1 ukes varsel.

10.5 Årsmøtets oppgaver

I det ordinære årsmøtet behandles og fattes vedtak om:

10.5.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

10.5.2 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll sammen med møteleder.

10.5.3 Behandle styrets årsberetning.

10.5.4 Behandle resultatregnskap og balanse og vedta disponering av årsresultatet, herunder rapport fra kontrollkomiteen og revisors beretning. Samt godkjenne godtgjørelse til revisor.

10.5.5 Innkomne saker, deriblant vedta instrukser eller eventuelle endringer av instrukser.

10.5.6 Valg av tillitsvalgte: 

a. Styreleder

b. 4 styremedlemmer

c. Nestleder valgt blant de 4 eiervalgte styremedlemmene.

d. 3 varamedlemmer til styret i nummerorden

e. Årsmøtets møteleder

f. Årsmøtets varamøteleder

g. 1 eller 2 medlemmer til valgkomiteen

h. Leder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene) 

i. Nestleder i Valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)

j. 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden

k. 1 medlem til kontrollkomiteen

l. Leder i kontrollkomiteen

m. 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden 

Alle valg foregår etter innstilling fra valgkomiteen.

10.5.7 Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen.

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra årsmøtets møteleder.

10.5.8 Valg av revisor etter innstilling fra kontrollkomiteen.

10.6 Stemmerett, avstemming og valg i årsmøtet 

Alle som etter vedtektene har stemmerett, har også plikt til å avgi stemme og har en stemme hver. Alle vedtak blir gjort med vanlig flertall blant de stemmeberettigede, dersom ikke annet fremgår av vedtektene. I saker der det er likt stemmetall, har styreleder dobbeltstemme. I de tilfeller der styret ikke har stemmerett, skal det foretas ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

Valgene nevnt under § 10.5.6 a,b,c,e skal være skriftlige. 

Øvrige valg og avstemninger skal være skriftlige dersom en av de stemmeberettigede krever det.

Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning, regnskap og godtgjørelse for tillitsvalgte. Styret har heller ikke stemmerett ved valgene under §10.5.6 k,l,m og §10.5.8.

Dersom ingen av kandidatene ved valg får mer enn halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. Hvis fortsatt ingen har fått mer enn halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Hvis det da blir stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ved valg av varamedlemmer er den valgt som har fått flest stemmer.

For alle tillitsverv nevnt i § 10.5.6. løper funksjonstiden fra det tidspunkt valget er foretatt.

10.7 Ansattes rettigheter og plikter 

Ansattvalgte årsmøteutsendinger er pålagt de samme plikter og ansvar og har de samme rettigheter i sine verv som utsendinger valgt av medlemmene, med den begrensning som her følger:

Ansattvalgte årsmøteutsendinger har ikke stemmerett under følgende punkter: §10.5.6 b og d (medlemsvalgte styremedlemmer med vara), §10.5.6 g til j (medlemmer, leder og nestleder av valgkomiteen).

§ 11. Kontrollkomiteen

Morselskapet skal ha en kontrollkomitè på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i nummer-rekkefølge som velges blant medlemmer i Geno. 

Kontrollkomiteens medlemmer velges for 3 år av gangen, slik at ett medlem er på valg hvert år. Leder og varamedlemmer er på valg hvert år.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til Geno og påse at Geno følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak truffet av årsmøtet og styret i Geno. Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i foretaket til behandling.

Kontrollkomiteen kan via styreleder og administrerende direktør kreve å få framlagt nødvendige dokumenter. Om nødvendig kan disse innkalle andre tillitsvalgte og ansatte for å hente inn de opplysninger som kontrollkomiteen mener er nødvendig for å få utført sitt verv. 

Kontrollkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt av årsmøtet.

§ 12. Valgkomiteen

Foretaket skal ha en valgkomité på 4 medlemmer, 1 fra hvert eierområde.

Medlemmer i komiteen velges med funksjonstid på 4 år, slik at det velges 1 nytt medlem
hvert år.

Leder og nestleder velges blant valgkomiteens medlemmer for 1 år.

Det velges personlig vara for medlemmene fra samme eierområde, med funksjonstid 1 år. Kan gjenvelges. Personlig vara går inn i komiteen hvis et medlem må trekke seg.

Uttredende valgkomitemedlem kan ikke gjenvelges.

Valgkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt av årsmøtet

§ 13. Vedtektsendringer

Endringer i Geno sine vedtekter kan gjøres i ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall, med unntak av vesentlige endringer i formålsbestemmelsene i §2, som vil kreve 4/5 flertall.

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 1. januar i årsmøteåret. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva forslaget til endringer går ut på.

§ 14. Tvister

Tvister mellom Geno og ett eller flere av Geno sine medlemmer, søkes løst gjennom forhandlinger. Tvistespørsmålet må være varslet til styret innen 3 måneder etter at partene fikk kjennskap til forholdet som har medført tvist.

Hvis det ikke oppnås enighet gjennom forhandlinger, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsnemd. Sorenskriveren i Hedemarken tingrett oppnevner leder i voldgiftsnemda, og hver av de to partene ett medlem hver. Hvis en part ikke har oppnevnt sin voldgiftsmann innen 14 dager etter at den har fått krav om det, oppnevner Sorenskriveren også voldgiftsmann for denne.

Voldgiftsnemdas leder skal være jurist.

Begjæring om voldgift må være framsatt innen 1 måned etter at forhandlinger er avsluttet. Hvis ikke faller kravet bort.

Voldgiftsnemdas kjennelse skal være begrunnet.

§ 15. Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan bare treffes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter innstilling fra styret. Til gyldig vedtak kreves 2/3 av antall valgte utsendinger, eller at beslutningen gjentas i et nytt årsmøte med 2/3 flertall av de møtende utsendinger.

Det møtet som beslutter oppløsning velger avviklingsstyre. 

Etter at avviklingsperioden er gjennomført, behandles revidert årsregnskap og avslutningsbalanse på det avsluttende årsmøte, som også treffer beslutning om bruken av mulig gjenværende formue.

Instrukser vedtatt av årsmøtet

Instruks for kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er årsmøtets organ, jfr. vedtektenes § 11, og er ansvarlig overfor årsmøtet.

Kontrollkomiteen skal utføre sitt arbeid i henhold til Geno sine vedtekter og § 63 i Samvirkeloven.

Det er styret som har ansvaret for ledelse og forvaltningen av Geno. 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at Geno har systemer og prosedyrer som sørger for at lovverk, standarder og egne etiske retningslinjer etterleves. Videre skal kontrollkomiteen føre tilsyn med at Geno investerer innenfor formål og retningslinjer og forvalter sine eierinteresser på en forsvarlig måte.

Komiteen skal jobbe ut fra egen årsplan og skal legge frem beretning for årsmøtet. Komiteen fører protokoll og gir melding om sin virksomhet til årsmøtets møteleder med kopi til styreleder og administrerende direktør.

Komiteens medlemmer har taushetsplikt med hensyn til hva de får kjennskap til i foretaket. Dette gjelder ikke i forbindelse med rapporter og utredninger overfor årsmøtet.

Kontrollkomiteen skal innstille på valg av revisor (jfr. vedtektenes § 10.5.8).

Instruks for valgkomiteen

Geno skal ha en sentral valgkomite, jmfr. Vedtektenes § 12.

Årsmøtets møteleder har ansvaret for at valgkomiteen trer i funksjon like etter årsmøte. Administrasjonen stiller sekretær til disposisjon.

Valgkomiteen skal jobbe ut fra egen årsplan utarbeidet i samarbeid med årsmøtets møteleder og administrasjonen.

Komiteen fører protokoll og gir melding om sin virksomhet til årsmøtets møteleder med kopi til styreleder og administrasjonen.

Ved stemmelikhet legges det fram delt innstilling.

Valg i årsmøtet, jmfr § 10.5

Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor vedtektenes rammer, forberede valgene og legge fram innstillinger til årsmøtet i henhold til vedtektenes § 10.5.

Så langt det er mulig bør valgkomiteen søke å unngå innstillinger som kan føre til dobbeltroller i årsmøtet.

Ansatte i Geno er ikke valgbare til kontrollkomiteen.

Krav til kjønnsrepresentasjon og geografisk fordeling skal hensyntas.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid ivareta kontinuitet og fornyelse.

Foretaket, hvor aktuelle kandidater til tillitsverv i Geno tilhører, skal være medlem i kukontrollen, storfekjøttkontrollen, eller tilsvarende.

Valg av årsmøteutsendinger, jmfr. § 10.2 a, b og c og §10.3

I forbindelse med innstilling på årsmøteutsendinger til Geno skal sentral valgkomite søke å samarbeide med de lokale valgkomiteene i produsentlagene for å finne aktuelle kandidater.

Valgkomiteen skal sørge for en hensiktsmessig geografisk spredning av årsmøteutsendinger innenfor hvert område. Det innstilles minimum det totale antall årsmøteutsendinger og vararepresentanter som skal velges fra eierområdet. Ved stemmelikhet foretar årsmøtets møteleder loddtrekning. 

Foretaket, hvor aktuelle kandidater til tillitsverv i Geno tilhører, skal være medlem i Kukontrollen, Storfekjøttkontrollen, eller tilsvarende.

Innstillingen på årsmøteutsendinger med vara skal offentliggjøres på www.geno.no senest 15. september. Digitale valg gjennomføres innen 1. desember. Valgkomiteen har ansvar for at bare halvparten av årsmøteutsendingene kommer på valg hvert år.

Godtgjørelser, jmfr. § 10.5.7

Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til tillitsvalgte.

Eventuell fast godtgjørelse for styret omfatter både medlems- og ansattvalgte styremedlemmer.

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra årsmøtets møteleder.

Fremdrift i valget Digitale valg Kommentar
Etter årsmøtet Oppstart valgkomitè Intern oppstart med å planlegge valget og fastsette framdriftsplan.
Hele året Nominasjon Nominasjon på nett og innspill fra lokale valgkomiteer og AU (TINE)
Juni - 15. september Valgkomiteen i arbeid Valgkomiteen bearbeider nominasjonene og forbereder sin innstilling. 
15. september - 1. oktober Innstilling presenteres. Åpnes for benkeforslag. Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på nett. Benkeforslag registreres på nett. 
Oktober/november   I denne perioden blir valgene satt opp i voteringsløsningen.
Oktober Valgkomitèseminar I regi av Norsk Landbrukssamvirke
15. oktober Endelig innstilling Publiseres med eventelle benkelforslag. Presentere aktuelle kandidater på Høstmøtene. 
16. november - 1. desember Valg Valgperioden skal vare i minst to uker
Innen 20. desember Kunngjøring Valgresultatet blir kunngjort på hjemmesidene til Geno. 
1. januar Funksjonstid Årsmøteutsendeingenes funksjonstid starter. 

 

Instruks for årsmøtets møteleder

Årsmøtets møteleder skal:

 • ha møtelederansvaret for årsmøtet.
 • klargjøre møtereglement og forretningsorden for årsmøtet.
 • møte på styremøter der årsberetning, regnskap, planlegging og evaluering av årsmøtet behandles.
 • påse at valg av årsmøteutsendinger skjer i samsvar med vedtektenes § 10.2 og §10.3.
 • godkjenne valg og ha ansvar for behov for evt. loddtrekning ved stemmelikhet.
 • ha ansvar for at kontrollkomiteen og valgkomiteen trer i funksjon.
 • legge fram forslag til godtgjørelse for medlemmer av valgkomiteen.

Instruks fastsatt av styret

Instruks for Geno-utvalg

Geno skal ha områdevise Geno-utvalg, jf. § 6b og § 8.

 • Geno-utvalgene skal ha en aktiv rolle i medlemsorganisasjonen.
 • Ansvar for konstituering av Geno-utvalget med leder og nestleder ligger hos styret og skal skje så fort som mulig etter valget av årsmøteutsendinger er ferdig.
 • Møter i Geno-utvalgene skal fortrinnsvis holdes via digitale kanaler/telefon. Det innkalles til fysisk møte i Geno-utvalget i forbindelse med Geno sitt årsmøte.
 • Utvalget kan være høringsinstans for styret.
 • Geno-utvalget har ansvar for å opprettholde en toveis kommunikasjon med Geno-kontaktene i samarbeid med Geno sin administrasjon.
 • Administrasjonen tildeler årsmøteutsendingene i Geno-utvalgene fadderlag som skal følges opp hele året.

Det føres referat fra møtene, Geno-adm. koordinerer sekretærtjeneste.

Instruks for årsmøteutsending

Årsmøteutsendinger til Geno velges ved digitale valg, jf. §10.3. Geno sin sentrale valgkomite innstiller kandidatene. Årsmøteutsendingene velges med 2 års funksjonstid, som starter 1.januar etter gjennomført valg.

Årsmøteutsendingene er en del av Geno-utvalget i sitt område. Utsendingen skal delta i Geno-utvalgsmøter, jf. § 6b og 8. I instruks for Geno-utvalg står det at årsmøteutsendingene skal ha kontakt med Geno-kontaktene i sine produsentlag. På første Geno-utvalgsmøte etter gjennomført valg fordeles oppfølgingsansvaret for produsentlagene mellom årsmøteutsendingene.

Oppgaver

 1. Ta kontakt med Geno-kontakt i sine produsentlag, slik at Geno-kontakten vet hvem de skal forholde seg til. Årsmøteutsendingen er et viktig bindeledd mellom Geno og produsentene, og det gjelder begge veger.
 2. Ta kontakt gjennom året, for å høre hvordan aktiviteten er i produsentlaget. Oppfordre til at aktiviteter kan koordineres med flere lag, og eventuelt få besøk fra Geno. Styr fortrinnsvis aktiviteten inn mot markedsukene til Geno (info om ukene kommer på web).
 3. I forkant av årssamlingene må årsmøteutsending ta kontakt med sine produsentlag, og sørge for at Geno får god plass i årssamlingene og at Geno-kontakt er klar for å presentere Powerpoint fra Geno. Eventuelt tilby deg å ta den selv.
 4. Delta i årssamlinger, hvis mulighet. Geno dekker reiseutgifter og møtegodtgjørelse.
 5. Nyvalgte årsmøteutsendinger skal delta på samling for nye tillitsvalgte som Geno arrangerer.

Årsmøteutsendingene mottar et månedlig nyhetsbrev for tillitsvalgte på e-post med viktig og aktuell informasjon fra Geno.

Instruks for Geno-kontakt

Geno-kontakt velges i årssamlingen i produsentlaget, og er på valg hvert år. Dette er Genos kontakt mot produsentlaget.

Oppgaver

 1. Informere om Geno-saker i produsentlaget
 2. Informere Geno ved aktuelle saker fra produsentlaget
 3. Geno-kontakten har ansvar for at produsentlaget skal gi tilbakemelding til sentral valgkomité i Geno om forslag til nye eller støtte til sittende kandidater.
 4. Arrangere Geno-aktiviteter (for eksempel fagmøter med Geno-innslag).
 5. Delta på Høstmøte i Geno. Geno-kontaktene innkalles en gang per år til områdevise høstmøter der Geno sentralt informerer om aktuelle saker fra Geno og om bakgrunn for eventuelle høringer og diskusjonstemaer. Hvis ikke Geno-kontakt kan møte på høstmøte, er produsentlaget pliktig å finne en annen utsending fra fortrinnsvis AU, eller i produsentlaget.
 6. Geno-kontakten har ansvaret for at eventuelle høringssaker blir diskutert i produsentlaget i forkant av høstmøtene, og fremmer produsentlagets meninger på høstmøter.

Geno-kontaktene mottar et månedlig nyhetsbrev for tillitsvalgte på e-post med viktig og aktuell informasjon fra Geno.