Produksjon av sæd

Lesetid: ca 5 min

Produksjon av NRF-sæd skjer i all hovedsak på Genos avlsstasjon Store Ree i Stange. Her settes oksene i produksjon når de er 14-15 måneder gamle

I tillegg til NRF, produseres også kjøttfesæd på Store Ree avlsstasjon, men i en avgrenset periode av året. Det tas også årlig inn noen okser av de gamle norske storferasene. 

Sæduttak

Sæduttaket starter ved at oksen får på seg et beskyttende forkle for å hindre smitte fra innredning og andre okser. Deretter blir oksen trimmet i bingen slik at den blir stimulert før uttaket. Når oksen er stimulert, rir den opp på et såkalt fantom der den avgir sæd. Sæden samles opp i en kunstig skjede.

Som regel går flere okser i uttak samtidig. Alle oksene vil da hoppe opp på fantomet og gi ett sprang før runde nummer to starter.

ID-merking

Det første spranget merkes med ID og settes i varmeblokk for å holde stabil temperatur i påvente av neste sprang.

Når oksen har avgitt to sprang, blir sæden sendt via rørpost fra eliteoksefjøset til laboratoriet. På laboratoriet blir ID på sprang fra samme okse lest av med en strekkodeleser. Deretter blir sæden blandet og fortynnet.

Vekt og fotometer

For å oppnå ønsket spermieantall per sæddose er det nødvendig med nøyaktig måling av sædvolum og spermiekonsentrasjon. På Store Ree skjer dette ved bruk av vekt og fotometer.

Fortynning og frysing

Fortynning av sæden skjer i to omganger. Etter første omgang blir sæden vurdert under mikroskop og deretter kjølt ned. Deretter blir sæden fortynnet enda en gang når den er kald.

Formålet med fortynning er på den ene siden å øke volumet og dermed dosetallet, og på den andre siden samtidig å opprettholde spermienes befruktningsevne.

En fortynningsvæske må ha følgende egenskaper:

  • Inneholde næringsstoffer til produksjon av energi.
  • Ha god bufferkapasitet.
  • Opprettholde riktig osmotisk trykk og elektrolyttbalanse.
  • Ha bakteriostatisk virkning.
  • Beskytte spermiene mot kuldesjokk.
  • Beskytte spermiene under kryokonservering.

Den første fortynningsvæsken inneholder antibiotika for beskyttelse mot uønskede mikroorganismer. Den andre inneholder glyserol for beskyttelse av spermiene ved frysingen.

Frysing

Etter fortynningen fylles sæden i strå med ID-merking av oksen. Sæden må stå i 2-4 timer etter siste fortynning for å gi økt beskyttelse i frysingen. Deretter fryses sæden i en frysemaskin etter en viss frysekurve som fører temperaturen i sæden ned til –150 ºC. Deretter blir sæden lagret på flytende nitrogen ved –196 °C til den skal brukes.

Karantene

Sæden står 30 dager i karantene før den er klar for utsending til felt. Dette gjøres i tilfelle det skulle bli sykdomsutbrudd hos oksene eller i besetninger i nærheten av Store Ree.

Produksjonen av storfesæd hos Geno tilfredsstiller internasjonale krav til seminstasjoner og er dessuten ISO-sertifisert. Kvalitetskontrollen foregår på ulike stadier i oksens liv og ved produksjon av frossen sæd.

Sædkvalitet

God sædkvalitet innebærer at sæden skal sikre optimale fruktbarhetsresultater ved inseminasjon og samtidig ha en mikrobiologisk kvalitet som hindrer spredning av smittestoffer med sæden.

Når fortynningsprosessen i laboratoriet på Store Ree har begynt, vil sæden bli bedømt mikroskopisk på antall motile spermier og motilitet. Det vil si prosent levende sædceller og hvor god framdriften til sædcellene er. I tillegg får sæden en endelig bedømmelse når den er ferdig fortynnet og frosset ned. Da tines minst ett strå av hver batch som også vurderes mikroskopisk på samme måte som før frysing.

Mikrobiologisk kontroll

Sæduttak og sædbehandling foregår i henhold til gode hygieniske prinsipper. Alt utstyr som benyttes er sterilisert og brukes kun til én okse og ett ejakulat før ny rengjøring finner sted. Fortynningsvæsken tillages med ingredienser av størst mulig renhet. Som en kontroll på hygieniske prinsipper foretas bakteriologisk undersøkelse av fortynningsvæsken minimum en gang per kvartal.

Kontroll med tanke på fruktbarhet

Sædkontroll med henblikk på fruktbarhet inkluderer makro- og mikroskopisk undersøkelse. Ved makroskopisk kvalitetskontroll vurderes volum, farge, lukt og opasitet (ugjennomsiktighet). Mikroskopisk kvalitetskontroll skal sikre god bevegelsesevne (motilitet) både før og etter frysing.

Ved Geno sin seminstasjon foregår en slik kontroll etter førstegangs fortynning før nedkjøling. I tillegg kontrolleres frossensæd etter tining og inkubering i 10 minutter ved 35°C. Godkjente ejakulater skal ha minimum 70 prosent motile spermier før frysing og minimum 50 prosent motile spermier etter frysing og tining.

Fruktbarhet og sædkvalitet

Det er viktig at oksene som går inn i avlsprogrammet har evnen til å produsere sæd av tilfredsstillende kvalitet. Alle oksekalver som blir kjøpt inn av Geno blir derfor nøye testet for sædkvalitet.

Ved hvert sæduttak blir sædcellene undersøkt mikroskopisk for deformiteter og prosent bevegelige celler blir estimert. Okser som ikke oppfyller kravene kan bli ekskludert fra avlsprogrammet enten tidlig eller hvis sædkvaliteten forringes på et senere tidspunkt.

Det er også viktig at oksen har god fruktbarhet. Derfor regnes det ut en ikke-omløpsprosent for hver okse. Viser oksen dårlig fruktbarhet, kan dette være en grunn til ikke å ta oksen i bruk i avlsprogrammet.