Bilde av genotypet kvige med grønt øremerke
Ved å Genotype hunndyr i besetningen får du avlsverdier med bedre kvalitet og mye høyere sikkerhet. Foto: Eva Husaas

Genotyping av NRF-hunndyr

Lesetid: ca 7 min

Genotyping av hunndyr gir sikrere og bedre kvalitet på avlsverdiene. Alle som er medlem i Kukontrollen kan bestille genotyping av NRF-hunndyr i besetningen.

Bestill genotyping på medlem.tine.no under Min side/Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF.

Ved å Genotype hunndyr i besetningen får du avlsverdier med bedre kvalitet og mye høyere sikkerhet. Dette gir derfor et godt grunnlag for avlsplanlegging i egen besetning. I tillegg får du også kontroll på at dyret står oppført med korrekt far og mor (forutsetter at mor er genotypet).

Genotyping har også stor betydning for avlsarbeidet, både for å sikre utlisting av de beste avlsemnene, og for å ha godt grunnlag for å planlegge framtidens avlsdyr. 

Hva koster det?

Pris på genotyping er kr 250,– ekskl. mva per prøve. Prisen inkluderer både forsendelser, genotyping og beregning av avlsverdier. Fakturering skjer påfølgende måned.

De reelle kostnadene med dette er noe høyere. Geno ønsker å dekke de resterende kostnadene fordi genotyping av hunndyr har nytteverdi også for avlsarbeidet generelt.

Hvilke dyr skal velges for genotyping?

Det ideelle er å genotype alle NRF-dyr i besetningen, bortsett fra dyr som skal utrangeres. Dette er en engangsinvestering. Senere genotypes kun kvigekalvene.

Ønsker du å genotype en andel av besetningen, anbefales det å velge kvigekalvene. Dette er seleksjonskandidater og utgjør fremtiden. Deretter anbefales det å genotype eldre dyr som har rikelig med fenotyper registrert i Kukontrollen. Egen genotypeinformasjon for disse dyrene gir ekstra stor respons på sikkerheten til GS-avlsverdiene.

Bestilling av genotyping gjøres på medlem.tine.no. Det kan bestilles for akkurat de NRF-hunndyrene du måtte ønske, men de må ha farkode «Sikker inseminering» eller «Usikker far, men far er en seminokse».

Du kan lese om genotyping av dyr med usikker seminfar her

Det er ikke mulig å bestille genotyping av okser, dyr som ikke er etter semin, kryssingsdyr (som er mindre enn 75% NRF) eller andre raser enn NRF. Bestillingsfunksjonen ligger under «Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF».

Hvorfor genotype kvigekalver?

 

Genotyping av tvillinger

Vi har tidligere frarådet helt fra å genotype tvillinger/flerlinger på grunn av lav sikkerhet. Etter økt erfaring med ørevevsprøver ser vi at denne sikkerheten ikke blir så lav som fryktet, selv om den fortsatt er noe lavere enn hos andre dyr. 

Når tvillingkvigekalver blir født og registrert i Kukontrollen, får de tildelt en avlsverdi som baserer seg på et gjennomsnitt av mor og far. De får derfor den samme avlsverdien. Unntaket er hvis den ene er født kollet, mens den andre er født med hornanlegg. Grunnen til det er at kollethet er tillagt en økonomisk verdi i avlsmålet.

Ved å genotype tvillingsøstre, og alle andre kvigekalver i besetningen, får man kartlagt hva slags egenskaper de faktisk har arvet fra sine foreldre. Det kan være stor forskjell mellom helsøsken. Ved å genotype får man derfor god hjelp til å gjøre riktige valg med tanke på hvilke dyr en bør satse videre på.

Om genotyping av tvillinger

 

Bestilling for kalver

Kvigekalver vises i bestillingslisten så snart de er meldt inn i Kukontrollen. Det må imidlertid ha gått minimum 10 dager siden kalvinga ble registrert, før det er mulig å huke av for bestilling. Dette for å unngå at det bestilles, sendes ut prøvemateriell og faktureres for genotyping av kvigekalver som er listet ut som embryokviger.

Resultat fra genotyping av potensielle embryokviger vil også bli presentert på samme måte som andre hunndyr uansett om Geno ønsker å kjøpe kviga eller ikke. 

Les mer om rekruttering av kvigekalver til Geno her

Hvordan bestille Genotyping i kukontrollen

 

Uttak av biologisk prøve

Dersom du ønsker å genotype NRF-dyr i besetningen din, må du først bestille dette på medlem.tine.no. NB! Du kan ikke benytte gule øremerker (OS ID TST) for genotyping av NRF. 

Deretter skjer følgende:

  • Du får tilsendt øremerke og rør for oppsamling av vevsprøven, etikett med påført produsentnr. og individnr., instruks for prøvetaking samt en lynlåspose. Det blir utsendt ett sett per dyr det er bestilt for. Det blir i tillegg lagt ved en ferdig frankert returkonvolutt som skal brukes til å sende inn posene med prøvene. Denne er påført adressen til BioBank AS.
  • Spesialtangen du har fått tilsendt benyttes til å sette i det tilsendte øremerket samtidig som det tas ut en vevsprøve av øret. Hvordan dette skal gjøres står detaljert forklart i instruksen som du vil få tilsendt. Det er veldig viktig å følge denne nøye.
  • Nummeret på øremerket er kun et løpenummer og har ingenting med dyrets individnummer å gjøre.
  • Nålen med vevsprøven inni skal kobles med røret og legges i posen. Etikett med riktig identitet på dyret skal klistres på posen. Prøven må oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Instruks for prøvetaking

 

Når kommer resultatene?

Fra prøvene mottas vil det normalt gå mellom 4-8 uker til resultatene er klare. Det genotypes og beregnes avlsverdier for NRF hver andre uke. Dette er grunnen til at det kan variere noe hvor lang tid det tar før resultatene er klare.

Prøver som kommer inn like etter at Biobank har sendt DNA videre til analyse, blir liggende på vent til neste forsendelse en uke senere. Deretter er det genotyping og beregning av avlsverdier som tar 2-3 uker.

Svartid på 8 uker har tatt høyde for at prøven feiler i genotypingen og må genotypes på nytt, samt 2 uker med uforutsette hendelser (for eksempel feil i data eller avlsverdiberegning).

Om det skulle forekomme uforutsette hendelser som forsinkelser, feil i data eller lignende, så har svartid på 8 uker tatt høyde for 2 uker med feilretting og ny avlsverdiberegning. Unntaket er om det ikke er mulig å få noe resultat fra DNA-prøven som er sendt og at det må sendes ut nytt prøveutstyr. I slike tilfeller må produsenten ta ut en ny prøve og sende inn til Biobank for et nytt forsøk. Ett ekstra sett med prøveutstyr er dekket i prisen produsenten betaler for genotypingen.

I listen over avlsverdier for NRF på medlem.tine.no finner du statusoppdateringer for dyr det er bestilt genotyping av. Du vil derfor kunne følge med på om prøvene er mottatt, sendt til analyse etc. Dyrene blir markert med et GS-ikon når resultatene er klare.

Presentasjon av resultater

NRF-hunndyr får presentert avlsverdier for alle egenskapene på medlem.tine.no (Planlegging og styring/Avlsplanlegging/Avlsverdier NRF) og i Geno Avlsplan. Hunndyr som har egen genotypeinformasjon med i beregningene av avlsverdier, er markert med et GS-ikon i listen.

Bestilling av ekstra merketang

Ekstra merketang kan bestilles helt gratis i nettbutikken for utstyr og hjelpemidler (fortsatt separat nettbutikk fra den med oksesæd og embryo). 

Gå til bestillingsvilkårene

 

Bytt ut plastinnsatsen i merketangen

I september 2023 ble utstyret som benyttes ved prøvetaking erstattet av et nytt og bedre rør for oppbevaring av prøven. Røret har en litt bredere diameter og alle må derfor bytte ut plastinnsatsen i underkjeven av merketangen for å få satt det nye røret riktig i tanga.

Ny plastinnsats får du tilsendt sammen med prøveutstyret når du har bestilt genotyping.

imagetfvb.png

Hvorfor Genotype hunndyr?

  • Du får sikrere avlsverdier på dyrene dine som legger et godt grunnlag for mer effektiv avlsplanlegging i egen besetning.
  • Du får sjekket at far og eventuelt mor som er oppført er korrekt.
  • Du finner korrekt farskap hvis dyret står oppført med farkode «Usikker far, men far er en seminokse».
  • Det har stor betydning for avlsarbeidet, både for å sikre utlisting av de beste avlsemnene, og for å ha godt grunnlag for å planlegge framtidens avlsdyr.

Genotyping kan bestilles via medlem.tine.no under «Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF».

Logg inn på TINEs nettsider og bestill her