Vilkår for bestilling av genotyping

Lesetid: ca 5 min

Her er en oversikt over hvilke vilkår som ligger til grunn ved bestilling av genotyping av NRF-hunndyr.

Bestillingsbekreftelse

Bestillingsbekreftelsen «Bestilling mottatt» vises på det enkelte dyr under «bestillingsstatus» i listen med oversikt over avlsverdier. Statuser oppdateres fortløpende i denne oversikten.

Det er 14 dagers angrerett fra dagen bestillingen gjøres. Denne angreretten kan kun benyttes om prøveutstyret ikke er benyttet.

Hva som inngår i prisen

I prisen per bestilling inngår følgende:

  • Prøveutstyr og forsendelse.
  • DNA-ekstraksjon og genotyping (analyser) og beregning av nye avlsverdier.
  • Reanalyse ved manglende resultat.
  • Én utsending av nytt prøveutstyr ved gjentatt manglende resultat.
  • Én ny DNA-ekstraksjon og genotyping.

Betaling

Fakturering skjer påfølgende måned etter bestilling av prøveutstyr. Dette følger samme praksis som seminfaktureringen (inseminasjoner og drektighetskontroller).

Betaling blir ikke refundert ved følgende:

  • Prøve av feil dyr
  • Prøve av hanndyr
  • Prøve av dyr med feil avstamning
  • Prøve av dyr med ukjent eller usikker far
  • Prøven er ikke tatt i henhold til instruksen

Angrerett

Det er 14 dagers angrerett dersom prøveutstyret ikke allerede er benyttet. Send e-post til post@geno.no og be om å få refundert beløpet. Beløpet blir ikke refundert dersom det har gått mer enn 14 dager siden prøveutstyret ble mottatt. Dette gjelder også ved uforutsette hendelser som at et dyr dør eller blir nødslaktet før prøven er tatt.

Prøve av feil dyr

Det vil framgå av analysen dersom det tas prøve av feil dyr. Det vil da ikke være samsvar mellom dyrets genotype og dyrets slektskap. Resultater vil ikke foreligge og betaling for bestilt genotyping vil ikke bli refundert.

Prøve av hanndyr

Det er ikke mulig å bestille genotyping av hanndyr i besetningen. Dersom det likevel er sendt inn en prøve av et hanndyr, vil dette bli avdekket i analysen. Resultater vil ikke foreligge og betaling for bestilt genotyping vil ikke bli refundert.

Prøve av dyr med feil avstamning

Feil slektskap kan avdekkes mellom genotypede dyr. Ved avdekking av feil slektskap vil det forsøkes å finne riktige foreldre. Hvis det ikke er mulig å avdekke riktig avstamning ved Geno sine rutinemessige avstammingskontroller vil det ikke foreligge resultater og betaling for bestilt genotyping vil ikke bli refundert.

Prøve av dyr med ukjent far

Det vil ikke bli genotype-resultater på dyr med ukjent far. Dette gjelder for eksempel dyr hvor far er gardsokse. Dyr som skal genotypes må derfor ha seminfar for å få resultater.

Innsendt prøve må være av bestilt dyr

Det er kun prøver av dyr det er bestilt genotyping av som blir analysert. Dersom det sendes inn prøve av et annet dyr enn det som er bestilt, blir prøven ikke sendt videre til genotyping. Innsendte prøver, hvor det er påført et annet ørenummer enn det som er bestilt, vil ikke bli behandlet og kastes uten ytterligere tilbakemelding.

Genotyping av tvillinger

Resultatene kan bli noe mindre sikre for tvillinger enn for dyr som ikke er tvilling. Dette på grunn av at det i de aller fleste tilfellene med tvillinger vil utveksles stamceller mellom fostrene. Det betyr at det kan bli noe manglende samsvar mellom GS-avlsverdiene (beregnet blant annet ut fra dyrets DNA) og de arveegenskapene som dyret overfører via sine kjønnsceller.

Medlemskap i Geno

Produsent må være medlem i Kukontrollen for å kunne bestille genotyping. Dersom bestiller ikke allerede er medlem hos Geno vil medlemskap tildeles automatisk. Dette gjelder generelt ved benyttelse av Geno sine tjenester. Les om medlemskap i Geno og medlemsfordeler.

Avlsverdiene følger dyret ved kjøp og salg

Avlsverdier som inneholder genotypeinformasjon om dyret selv vil være tilgjengelige på samme måte som andre avlsverdier. De lagres og presenteres i Kukontrollen og følger dyret ved et eventuelt salg. Verdiene blir dermed tilgjengelige for ny dyreeier etter kjøp og innmelding i ny besetning.

Geno har eierskap til verdiene

Geno har tilgang og eierskap til genotypedataene og kan benytte disse til det beste for samvirkeavlen. Avlsverdiene som beregnes etter at dyret er genotypet er av høyere kvalitet enn avlsverdiene uten dyrets egen genotypeinformasjon. Genotyping av hunndyr vil være svært positivt for avlsplanleggingen i den enkelte besetning. Denne informasjonen er også nyttig for avlsarbeidet på NRF generelt. Dette er bakgrunnen for at prisen til produsent er lavere enn den reelle kostnaden med prøveutstyr, genotyping osv.

Uttak av biologisk prøve

Vevsprøve av dyrets øre tas ut ved bruk av en spesialtang. Dette er en metode som er godkjent av Mattilsynet så fremt det samtidig settes inn et øremerke. Øremerkene blir tilsendt fra BioBank AS etter bestilling sammen med rør for oppsamling av prøven. Den som utfører prøvetakingen forplikter seg til å følge instruksen og være nøye med å legge prøven i riktig rør. Det skal være samme nummer på alle delene tilhørende tilsendt prøvetakingsutstyr. Dette er et eget løpenummer og er ikke identisk med dyrets ørenummer i besetningen. Dyret skal behandles skånsomt ved prøvetaking og i tråd med dyrevernforskriftene.