Kjøp og salg av kvigekalver til Geno

Lesetid: ca 3 min

Kriterier for hvilke kvigekalver som kjøpes inn kan variere ut fra slektskap og forventet avlsverdi. Utlisting skjer på grunnlag av forventa kalvinger som er registrert i Kukontrollen.

Prøvetakingsutstyr for genotyping blir sendt ut til aktuelle kalver og det er ønskelig at produsenten sender inn prøven med en gang utstyr er mottatt.

Etter analyse blir GS-verdier publisert i opprinnelig besetning i Kukontrollen. Dersom kalven fortsatt er aktuell kontakter Geno eier. 

Geno kjøper inn 130 kviger per år.

Salg av kvigekalv

Geno tilbyr kroner 15 000,- per kvigekalv og den hentes fra produsent ved 3-5 måneders alder. I forkant av dette må en veterinær fylle ut en helseattest.

Kalven blir transportert til Øyer mottaksstasjon for oppfôring frem mot embryoproduksjon. Ved 10-12 måneders alder må kviga gjennom et seks ukers karanteneopphold før den blir overført til et eget kvigefjøs på Store Ree.

Embryoproduksjon

Kvigene produserer embryo fra ca. 12 måneders alder og produksjonen varer i 3-5 måneder avhengig av hvor mange embryo som høstes. Når denne perioden er over insemineres kviga på normalt vis før den er klar for å bli solgt som livdyr.

Målet er at kvigene skal ut i besetninger og gå inn i vanlig melkeproduksjon.

Hvem kan kjøpe kviger fra Geno?

Oppdretter får førsterett til å kjøpe tilbake den drektige kviga for 22 000 kr når den er ferdig hos Geno, anslagsvis med innkalvingsalder rundt 30 måneder mot 24 måneder til vanlig. Øvrig omsetning av kviger vil foregå via det vanlige livdyrmarkedet. Transport dekkes av kjøper.

Smittestatus ved tilbakekjøp av kvige fra embryoproduksjon

Geno vaksinerer alle kalver ved innkjøp, både hannkjønn og hunnkjønn. Embryokvigene skiller derfor ut antistoffer mot BRSV og BCoV i flere år etter vaksinasjonen. Ved tilbakekjøp av en kvige som har stått i embryoproduksjon, kan denne gi besetningen rød status på alle melkeprøver som den er med på. Dokumentasjon av smittestatus etter at en embryokvige er kommet tilbake til gården kan gjøres ved å ta ut melkeprøve av fire av de andre førstegangskalverne, som ikke har stått i embryoproduksjon. Denne prøven bør ikke tas ut tidligere enn en måned etter at det innkjøpte dyret har kommet på gården.

Risikoen for smitte fra kviger som har stått i embryoproduksjon er svært liten og Geno anser det som trygt å introdusere kvigene til andre besetninger, men det er ingen garanti tilknyttet dette.

Økologiske besetninger

I Mattilsynets veileder for økologisk landbruk står det at «Naturlig bedekning er å foretrekke, men inseminering er tillatt. Andre former for kunstige eller assisterte reproduksjonsmetoder, for eksempel embryooverføring og kloning, er forbudt.»

Økologiske kvigekalver blir regnet som konvensjonelle etter salg til Geno og produsenter må søke Debio om tillatelse dersom det er aktuelt å kjøpe kviga tilbake. Avgjørelsen tas av Mattilsynet.

Økologiske produsenter har anledning til å ta inn en viss andel konvensjonelle dyr og må i alle tilfeller forholde seg et til en karenstid på innkjøpte dyr (12 måneder på kjøtt og 6 måneder på melk).