Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Vurderinger ved kalvekjøp

Lesetid: ca 4 min

Det er mange opplysninger som blir lagt til grunn for et eventuelt kjøp av en NRF-kalv til Geno.

Genomisk avlsverdi

Den aktuelle kalven genotypes for beregning av genomisk avlsverdi. Det tar vanligvis 4-8 uker fra vi mottar ørevevsprøven og frem til avlsverdien foreligger. Resultatene sorteres på samlet avlsverdi innen far.

Samlet avlsverdi er viktigste seleksjonskriterium, men det tas også hensyn til avstamning, egenskapsprofil og genetisk status for enkeltgenegenskaper(fruktbarhetsdelesjon, AH1, genetisk hornstatus og kaseinvarianter), samt alder på kalven. (Kalver som vi ikke regner med å kunne motta på Øyer innen de er 5 måneder gamle avvises.)

For testede kvigekalver blir GS-avlsverdiene tilgjengelige på vanlig måte på produsentens side hos Tine Medlem, uavhengig av om produsenten ønsker å selge kalven til Geno eller ikke. For oksekalvene derimot, publiseres ikke genomisk avlsverdi. Dette er fordi Geno ikke ønsker å bidra til at slike okser kan bli brukt som gardsokse.

Dersom mor til kalven ikke er genotypet fra før, så vil en hyggelig bivirkning av genotypingen av kalven være at sikkerheten på avlsverdien til mor øker vesentlig.

Avstamning

Basert på den genomiske informasjonen beregnes det genetiske slektskapet mellom kalven og den som er oppgitt som far og mor i kukontrollen. Dersom mor ikke er genotypet blir det genetiske slektskapet mellom kalven og oppgitt morfar vurdert.

I de fleste tilfellene hvor oppgitt avstamningen ikke stemmer med de genetiske slektskapene, blir kalven bli avvist. Dersom samlet avlsverdi er eksepsjonelt høy, hender det at Geno tar risikoen og kjøper inn kalven på tross av feilen. Dette krever ofte genotyping av andre relevante dyr i besetningen for å rette avstamningen.

Tilsending av prøveutstyr

Det hender produsenter mottar SMS-melding om at de venter en kalv som er av interesse for Geno, men har fått tilsendt prøveutstyr på en annen kalv.

For å styre hvor mange sønner og døtre som genotypes etter hver okse så oppdateres kriteriene som styrer hvilke kalver det sendes ut prøvetagningsutstyr på hver måned. Tre dager før forventet kalving sendes det ut en SMS om at kalven som ventes potensielt er av interesse for Geno. Hvis utlistingskriteriene justeres mellom utsendelsen av SMS-meldingen og tidspunktet kalven meldes inn i Kukontrollen, så kan kalven i mellomtiden ha blitt uinteressant.

Det samme kan skje dersom den kun har vært av interesse dersom den ble født med et bestemt kjønn (for eksempel kun som seminokseemne, men ikke som embryodonoremne). På samme måte kan justeringene av utlistingskriteriene medføre at kalver som ikke var interessante 3 dager før fødsel (tidspunktet for utsendelse av SMS), får tilsendt utstyr dersom de har kommet inn på listen etterpå.

Man skal derfor alltid sende inn ørevevsprøve på det dyret som er spesifisert på det tilsendte utstyret.

Endelig avgjørelse for kjøp eller avslag

Et siste forhold som vurderes er kalvens avstamning (kalvens far og morfar). Det er viktig ikke å kjøpe inn for mange kalver etter samme far eller morfar, og etter samme kombinasjon av far og morfar.

Ved vurdering av kalver med omtrent samme avlsverdi så vil kalver med sjelden avstamning bli prioritert.

Geno ønsker å kjøpe inn de 3 beste sønnene og 2 beste døtrene etter hver okse, men av ulike årsaker vil antall innkjøpe per far variere litt.

Avslag av kalv informeres til oppdretter ved utsending av SMS. For kalv med svært lave avlsverdier skjer avslaget automatisk første formiddag etter at avlsverdiene er publisert. For kalv med høyrere avlsverdier skjer vurderingene så raskt som mulig etter at vi har kunnet gjennomføre en skikkelig vurdering av kalvene.

Morprøve for avstamningskontroll

Ved avgjørelse om kjøp blir det sendt ut GS-prøveutstyr til mor for avstamningskontroll, hvis ikke denne allerede er GS-testet. 

Hvis mor ikke er genotypet og skal slaktes/selges før kjøpsavgjørelsen er det lurt å ta en ørevevsprøve av mor før hun forsvinner ut av besetningen. 

Hvis du har et ekstra prøvemateriell liggende kan du benytte dette. Prøven kan da oppbevares i kjøleskap fram til kjøpsavgjørelse tas. Hvis kalven blir kjøpt får du tilsendt etikett med riktig indvidopplysninger som kan settes på ørevevsprøven. Har du ikke prøvemateriell kan du bestille dette via medlem.tine.no, og du må selv dekke genotypekostnaden

Unntaksvis kan kalver uten genotypet mor kjøpes. Dette er kalver som av ulike årsaker er veldig interessant for Geno.