Tillitsverv i Geno

Lesetid: ca 3 min

Det finnes mange spennende tillitsverv i Geno for den som ønsker å engasjere seg. Som tillitsvalgt har du påvirkningskraft i forhold til hvilken retning avlsarbeidet og organisasjonen skal gå.

Er du interessert i ku og ønsker å være med og utvikle både NRF-kua og Geno som organisasjon, bør du lese om de ulike tillitsvervene nedenfor.

For rask visning nedover siden – klikk på lenken for ønsket verv. For mer detaljer, se Genos vedtekter.

Geno-kontakt

Geno-kontakten velges i årssamlingen i produsentlaget og er på valg hvert år. Dette er Genos kontakt mot produsentlaget, og en viktig arena for å bringe saker fra produsentlaget tilbake til Geno. Geno-kontakten har ansvaret for å informere om Geno-saker i produsentlaget og å arrangere Geno-aktiviteter (for eksempel fagmøter med Geno-innslag), og ta med viktige momenter fra produsentlaget til Geno.

Geno-kontakten er ansvarlig for at det holdes en Geno-presentasjon i årssamlingen i produsentlaget. Geno lager ferdig denne presentasjonen, og har møter med gjennomgang i forkant. Geno-kontakten kan be om støtte fra årsmøteutsending i område hvis ønskelig.
De mottar også et månedlig nyhetsbrev for tillitsvalgte.    

Høstmøter

Det avholdes høstmøter i alle eierområdene hvert år i oktober. Dette er arenaen for Geno-kontakter og årsmøteutsendinger. Her informerer Geno sentralt om nytt fra Geno og aktuelle saker. Gruppearbeid er vanlig i disse møtene om aktuelle temaer. I disse møtene er det viktig at Geno-kontakter og årsmøteutsendinger fremmer produsentlagenes meninger og tar opp aktuelle temaer.    

Årsmøteutsending

Årsmøteutsendingene har tale- og stemmerett i Geno sitt årsmøte. Dette er derfor en viktig arena for videreformidling av ting som rører seg i produsentlagene. Disse deltar også på Genos høstmøter sammen med Geno-kontaktene. 

Årsmøteutsendingene sitter i Geno-utvalget i sitt område og har gjennom dette blant annet ansvar for oppfølging av Geno-kontaktene, og diskutere aktuelle saker i organisasjonen.

Geno-utvalg

Det finnes et Geno-utvalg per område. Hvert Geno-utvalg består av medlemsvalgte årsmøteutsendinger, styremedlem, varamedlemmer til styret, valgkomitémedlem og årsmøtets møteleder og varamøteleder.

Geno-utvalget har møter 2-4 ganger i året (etter behov), og de fleste av møtene er på telefon eller digitalt.

Geno-utvalgene er bindeledd mellom Geno og medlemsorganisasjonen. De har blant annet ansvar for oppfølging av Geno-kontaktene, og kan være høringsinstans for styret i spesielle saker.

Geno-utvalget har ansvar for å opprettholde en toveis kommunikasjon med Geno-kontaktene i samarbeid med Geno sin administrasjon.

Styret

Styret har ansvaret for å lede driften i overenstemmelse med lov, Genos vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.

Valgkomité

Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor vedtektenes rammer, forberede valgene og legge frem innstillinger til årsmøtet i Geno, samt innstilling for valg av årsmøteutsendinger som skjer digitalt i november.

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til Geno og påse at Geno følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak truffet av årsmøtet og styret i Geno. Komiteen kan ta opp alle forhold i foretaket til behandling. 

Kontrollkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt av årsmøtet.

Årsmøtets møteleder

Årsmøtets møteleder har møtelederansvar for årsmøtet i Geno, og skal klargjøre møtereglement og forretningsorden. Møteleder skal også møte på de styremøter der årsberetning, regnskap, planlegging og evaluering av årsmøtet behandles.

Møteleder skal påse at valg av årsmøteutsendinger skjer i samsvar med vedtektene, og har ansvar for at kontrollkomite og valgkomite trer i funksjon.