Personvernserklæring – Veterinærer som inseminerer etter avtale med Geno SA

Lesetid: ca 6 min

Her finner du personvernserklæring for Geno SA for veterinærer som utfører inseminering etter avtale med Geno SA.

Behandling av personopplysninger i GENO SA (Behandlingsansvarlig)

Når du har inngått avtale om inseminasjon av storfe og eventuelt disponering av sædbeholder med oss, og når du søker om kjøregodtgjørelse gjennom Dyrehelseportalen, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig er Geno SA. Personvernansvarlig i Geno SA er HR-leder. Søknadsløsning for reisetilskudd og reisegodtgjørelse til veterinærreiser er utviklet i samarbeid med Landbruksdirektoratet. Det er inngått databehandleravtale mellom Animalia AS, Norkart AS, Landbruksdirektoratet og Geno SA.

Kontaktinformasjonen til GENO SA er:

Adresse: Geno SA, Storhamargata 44, 2317 Hamar
E-post: post@geno.no
Telefon: 95 02 06 00
Organisasjonsnr.: 970028935

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernansvarlig/HR-sjef Roger Taaje telefon 920 25 899 eller epost: roger.taaje@geno.no

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvilke avtaler vi har inngått med deg. Under finner du en oversikt over disse formålene og hvilke personopplysninger vi behandler.

1. Følge opp avtalen om inseminasjon av storfe og disponering av sædbeholder, herunder utbetaling av kjøregodtgjørelse: Navn, adresse (kontoradresse), telefonnummer, e-postadresse, opplysninger om total kjørerute og stopp med seminbesøk. 

For å lage en kjørerute i Dyrehelseportalen benyttes det koordinat på besøksstedet. På et besøk som gjelder inseminasjon får Geno informasjon om koordinater for driftsbygning, navn på produsent, produsentnummer, storfe eller svin som dyreslag, reisedato og beregnet km. Det beregnes også antall båtreiser kun for inseminering, samt kjøring for embryoinnlegg i Geno-regi. Kilometerberegning utføres i Dyrehelseportalen. Geno får ikke noen informasjon om sykebesøk. Eneste informasjonen som ligger i overføringen til oss er ordet Medical hvis det har vært sykebesøk på samme rute som det har vært seminbesøk.  

2. Gjennomføre rettigheter og plikter pålagt av offentlig myndigheter (skatte- og regnskapslovgivning, rapporteringsplikt knyttet til mottak av tilskudd): Fødselsnummer/organisasjonsnummer, betalingsinformasjon, mv.

Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelser i skatte- og regnskapslovgivningen (og forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin.)

3. Sørge for korrekt forvaltning av offentlige midler, herunder å kunne beregne at godtgjørelser og utbetaling av midlene er riktige ved å foreta kontroll av hele ruten: Veterinærens navn og veterinærnummer, oppdragsdato og produsentnummer hvor det har vært helsebesøk på ruta med semin. Kontroll vil kunne utføres dersom reiseavstand pr inseminasjon endres vesentlig over tid i et område eller en veterinærs reiseavstand per inseminasjon er vesentlig høyere enn gjennomsnittet for øvrige veterinærer i området. Veterinær vil bli kontaktet før det utføres kontroll.

Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining jf. Personvernforordningen § 6, 1. bokstav f. Geno har ansvar for at tildelte offentlige midler forvaltes på en forsvarlig og korrekt måte, herunder at beregning av godtgjørelser og utbetalinger av slike midler er riktige. At Geno kan garantere slik korrekt forvaltning er meget viktig for å opprettholde troverdighet og fortsatt grunnlag for tildeling av midler. Videre har Geno ansvar for at utbetalingene til den enkelte er korrekte.

1. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Geno SA bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Animalia AS
  • Norkart AS

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

2. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av forpliktelser i skatte- og regnskapslovgivningen slettes så snart vår forpliktelse til å lagre opplysningene opphører (normalt etter 5 år).

Det innebærer også at dersom du har samtykket til innhenting av personopplysninger slettes opplysningene som er innhentet på grunnlag av ditt samtykke hvis du senere trekker samtykket.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, herunder også våre rettslige forpliktelser etter gjeldende lovgivning.

3. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Roger Taaje hos oss på telefon 920 25 899 eller e-post roger.taaje@geno.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss som du har samtykket til. Den enkleste måten å gjøre dette på, er sende epost til post@geno.no

4. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

5. Endringer

Hvis det skulle skje en endring av vårt behov for, eller vårt grunnlag for å behandle personopplysningene, eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på min side/Geno.no.