Produksjonsegenskaper

Lesetid: ca 2 min

Produksjonsegenskaper det beregnes avlsverdier for er melk, kjøtt, utmelkingshastighet og lekkasje.

Melk

Det er flere egenskaper som inngår i melkeindeksen. Vektleggingen av egenskapene i denne indeksen er laget slik at det forventes en sterk positiv avlsmessig utvikling for tørrstoffinnhold i melka samtidig som den gode framgangen for melkemengde opprettholdes.

De egenskapene det beregnes avlsverdier for er:

  • Kg protein
  • Kg fett
  • Kg melk
  • Proteinprosent
  • Fettprosent

Informasjon om NRF-kyrnes melkeytelse får vi fra Kukontrollen. Her registreres melkemengde en gang per måned, og annen hver måned registreres innholdet av protein, fett og celletall i melka. Både melkemengde og innhold i melk har betydning for økonomien i produksjonen.

Laktasjonsavdrått

Lengden av en laktasjon varierer mellom kyr. Det er derfor nødvendig å standardisere denne før videre beregninger foretas. Metoden som benyttes kalles 305 dagers laktasjonsavdrått. Dette er ytelsen fra og med dag 5 til og med dag 305 etter kalving. 

Siden kua ikke er «programmert» til å ha dag 5, henholdsvis 305, sammenfallende med veiedatoer i besetningen, må ytelsen utenom veiedatoene beregnes. Ytelse og innhold i melka er påvirket av tidspunkt i laktasjonen. Ved beregning av ytelse utenom veiedatoene blir derfor dette tatt hensyn til. 

For å få godkjent beregnet laktasjonsavdrått må kua ha minst to veiedatoer med innhold i melka. For enkelte kyr vil dette være forholdsvis tidlig i laktasjonen. Den resterende ytelsen i disse kyrnes 305 dagers laktasjon blir beregnet ved å forlenge målingene på siste veiedato fram til 305 dager ved hjelp av en standard reduksjon i ytelse. 

I avlsverdiberegningene inngår data fra 1. til 3. laktasjon tilbake til 1979.

Kjøtt

Kjøttproduksjon er en viktig del av inntektene for de fleste mjølkeprodusenter i Norge. 

Slakteegenskapene registreres på slakteriene og overføres på individbasis til Kukontrollen.

Slakteopplysninger som det beregnes indekser for, og som inngår i egenskapen kjøtt er:

  • Slaktevekt
  • Slakteklasse
  • Fettgruppe

Det er kun slakteopplysninger fra okseslakt som benyttes. Oksene skal være mellom 40 og 121 uker gamle ved slakting og slaktevekt skal være mellom 50 og 500 kg. Disse kravene er satt for å unngå bruk av feilregistreringer i beregningene. Det hentes data fra og med okser slakta i 1988. Det tas hensyn til at klassifiseringssystemet for slakteklasse og fettgruppe i 1996 ble endret til «Europ».  

Utmelkingshastighet og Lekkasje

Både utmelkingshastighet og lekkasje blir registrert av produsent. 

Utmelkingshastighet blir registrert som "rask", "middels" eller "sein".

Lekkasje blir registrert som "ingen", "antydning" eller "tydelig"