Kalvingsegenskaper

Lesetid: ca 2 min

Kalvingsegenskaper det beregnes avlsverdier for er kalvingsvansker, dødfødsler, kalvestørrelse og drektighetslengde.

Kalving er en sammensatt egenskap som involverer forhold både ved kua og kalven. Størrelse og livskraft hos kalven er fenotyper/egenskaper som uttrykkes i kalven og kalles direkte effekt (d).

Fødselsveienes utforming og evnen til å ernære fosteret under drektigheten er fenotyper/egenskaper hos kua og kalles moreffekt (m).

Alle kalvingsegenskapene er definert som «far til ku» og «far til kalv». Med far til ku menes det egenskap hos moren til kalven, det vil si moreffekten. Med far til kalv menes det egenskapen til kalven, det vil si den direkte effekten.

For hunndyr heter disse egenskapene henholdsvis «effekt av mor» og «effekt av kalv».

Kalvingsvansker

Egenskapen er definert som «kalvingsvansker far til ku og «kalvingsvansker far til kalv». 

Kalvingsvansker registreres av produsenten, og kodene for kalvingsvansker er: (1) ingen vansker, (2) noen vansker, (3) store vansker eller (4) vet ikke.

Dødfødsler

Egenskapen er definert som «dødfødsler far til ku» og «dødfødsler far til kalv».

Informasjon om dødfødsler er basert på kalvingsopplysningene som blir registrert av produsent inn i Kukontrollen. Frekvensen av dødfødsel hos NRF er lav, men det er likevel viktig å inkludere dette i avlsmålet for at frekvensen ikke skal øke.

Innrapportering

Avlsarbeidet for kalvens overlevelse bygger i dag på følgende anvendelseskoder:

Kasting (anvendelseskode 1) vil si at kalven er dødfødt mer enn 20 dager før venta kalving. Disse kalvingene blir ikke utnyttet i avlsverdiberegningene fordi kjønn på kalven mangler i registreringene og fordi det er vanskelig å verifisere farskapet mot seminopplysningene.

Dødfødsel (anvendelseskode 2) vil si at kalven er død ved fødsel eller dør i løpet av de første 24 timene. Disse kalvene er født til normal tid og har verifisert farskap. Dessverre blir kalvens kjønn ofte ikke rapportert og dette reduserer sikkerheten i avlsverdiberegningene. Opplysningene blir utnyttet, men det må brukes en kunstig kjønnskode som gjenspeiler at en overvekt av dødfødte kalver er oksekalver.

Krepert (anvendelseskode 3) vil si kalver som dør mer enn 24 timer etter fødsel, men før neste kontroll (melkeveiing). Opplysninger om disse kalvingene blir ikke inkludert i avlsverdiberegningene i dag, men det viser seg at de fleste kalver med denne koden kreperer svært tidlig.

Kalvestørrelse

Egenskapen er definert som «Kalvestørrelse far til ku» og «Kalvestørrelse far til kalv».

Kalvestørrelse registreres av produsent. Kalven vurderes som (1) liten, (2) middels, (3) stor eller (4) vet ikke.

Misdannelser har veldig lav frekvens og det blir ikke beregnet avlsverdier for disse egenskapene. Det er likevel svært viktig å rapportere dette for å oppdage enkeltokser som er bærere av genetiske defekter.

Drektighetslengde

Egenskapen er definert som «drektighetslengde far til ku» og «drektighetslengde far til kalv».

Drektighetslengde beregnes ut fra dato for siste inseminering til dato for kalving.