Hvordan bruke Geno avlsplan?

Lesetid: ca 14 min

Oksetildelingen tar hensyn til at det er mange okser å velge blant og at oksene tilbys med ulike sædtyper.

Illustrasjonsbilde avlsplan i fjøset

Hvis du i tillegg har genotypet kyr og kviger i besetningen, gir Geno avlsplan spesielt god mulighet for å planlegge gode kombinasjoner. 

 

Funksjoner i Geno avlsplan

Trykk på linken for snarvei til temaet du ønsker å lese om:

 

Grafer over avlsmessig endring

Det er lagt til grafer som viser avlsmessig endring i besetningen de siste 10 årene i sammenligning med landsgjennomsnittet for NRF. Dette gir et overordnet bilde over den avlsmessige trenden i egen besetning i forhold til trenden i NRF-populasjonen.

Er dette i samsvar med slik du ønsker at utviklingen skal være? Er det en målrettet avlsplanlegging som har gitt disse resultatene, eller er det tilfeldigheter og en manglende plan som er årsaken?

Egenskapene du får grafer over er avlsverdi, melk, kjøtt, fruktbarhet, jurhelse, jur, bein og klauver.

Slik blir den avlsmessige utviklingen presentert

De fargede grafene viser avlsmessig utvikling i besetningen (NRF) de 10 siste år.

Avlsmessig utvikling de siste 10 årene

 • Grønn betyr at siste verdi er høyere enn første verdi på grafen (positiv trend).
 • Rød betyr at siste verdi er lavere enn første verdi på grafen (negativ trend).
 • Gul betyr at første og siste verdi på grafen er like (uendret trend).

De svarte grafene viser avlsmessig utvikling i landet (NRF) de 10 siste år.

Klikk på grafen for å se de eksakte tallene bak grafene.

Velg okseutvalg

I perioder da det er ulike eliteokseutvalg i bruk i ulike deler av landet, kan du velge mellom to ulike okseutvalg. Ved å sjekke når sædruta kommer til ditt område, kan du finne ut når nye okser kommer, og lage avlsplan basert på «Forrige» eller «Gjeldende» utvalg.

Denne muligheten dukker kun opp i overgangsperioden mellom to okseutvalg, når nye okser kjøres ut.

Sett egne krav til avkom

Dersom du ønsker å legge inn dine egne valg på hvilke kvaliteter neste generasjon med kyr i besetningen din skal ha, kan du gjøre det med å sette krav til avkom.

I utgangspunktet vises standardkravene som ligger inne. Du har mulighet til å endre disse, fjerne de på egenskaper som du ikke synes er viktig eller legge til nye krav på egenskaper som ikke har standardkrav. Dette vil påvirke hvilke kviger/kyr som prioriteres i tildelingen, og hvilke okser som prioriteres til hvilke kyr.

krav-til-avkom.jpg

Det anbefales å utvise måtehold når det legges inn egne krav. Dersom det legges inn veldig mange og strenge krav, fører det til at det er ingen kombinasjoner som innfrir kravene, og tildelingen vil i stor grad bli tilfeldig. Les mer om «avvik fra krav» under «indeks på avkom» nedenfor.

Dersom kua ikke er NRF, vil tildelingen skje på en annen måte fordi den da ikke har indekser og avlsverdi som kan brukes i tildelingen.

Minimum- og maksimumverdier

For noen egenskaper er det mulig å sette både minimum- og maksimumsverdier. Dette gjelder for eksteriøregenskaper. Felles for disse er at det er verdier «midt på treet» som er optimalt.

Retningen på valget viser seg gjennom hva som står hhv til venstre og høyre i Skala-kolonnen, og det tilsvarer slik egenskapene framstilles på oksene i oksekatalogen.

 • Dersom du vil at egenskapen skal endres i retning av beskrivelsen til høyre, må du velge min.verdi (Eks. hvis du ønsker tykkere spener, må du legge inn krav til min.verdi).
 • Tilsvarende hvis du vil at egenskapen skal endres i retning av beskrivelsen til venstre, må du velge maks.verdi. (Eks. hvis ønsker tynnere spener, må du legge inn krav til maks.verdi).

Desto høyere min.- og lavere maks. verdier du legger inn, desto strengere krav setter du til akkurat denne egenskapen. Det vil begrense hvilke okser som faktisk oppfyller kravet og med det bli brukt i planen.

Her finner du en video om krav til avkom

Indeks på avkom

Ved å legge inn egne krav til avkom og individegenskaper på enkeltdyr, kan du øke fokus og krav til enkeltegenskaper i avlsplanen din. Men det er viktig at kravene er innenfor det som er mulig å oppnå.

Valget «Indekser på avkom» viser om de ulike kombinasjonene oppfyller kravene som er satt (per ku/kvige i besetningen). Hvis de ikke oppfyller kravene viser denne hvor langt unna kombinasjonene er fra å oppfylle kravene.

Denne funksjonen finner du under individet her:

22-krav-avlsplan-fig1-550.jpg

For å få denne oversikten på et overordnet nivå som inkluderer hele besetningen er det nå laget en ny oversikt. Oversikten finner du ved å klikke på «Avvik fra krav» som ligger rett under grafene på fremsiden av avlsplanen. Denne inkluderer alle dyr i besetningen som det er valgt NRF-okser på.

22-krav-avlsplan-fig2-550.jpg

klikk på bildet for større bilde

Denne oversikten viser ei linje per kvige/ku og i hvor stor grad de fire første oksevalgene oppfyller de kravene som er satt. Fra denne oversikten kan du bla deg videre til «Indekser på avkom» på enkeltdyr, for å se hvilke egenskaper som ikke har fått oppfylt kravet.

Målet med denne oversikten er å gi dere et overordnet inntrykk av om dere har riktig omfang og nivå på de kravene dere har lagt inn.

Velge okser for bruk i besetningen

På denne siden er det mulig å ekskludere okser, inkludere okser utenom standard utvalget som du har kjøpt doser av, samt krysse av for hvilke okser du har tilgang på av SpermVital og kjønnsseparert sæd.

Som utgangspunkt anbefales det at du inkluderer flest mulig av oksene i utvalget. Kravene du har satt til avkom, styrer hvilke av de ulike oksene som faktisk vil bli valgt inn. Selv om det er okser du ikke liker hele profilen på, kan det være at de faktisk lar seg kombinere med enkelte dyr i besetningen din ved at de utfyller hverandre godt.

For hver okse vises det maksimalt antall ganger de kan brukes som førstevalg i besetningen din. I dette regnskapet inngår kun kviger og kyr som antas å bli inseminert med det gjeldende okseutvalget. Disse dyrene er merket med en svart runding med en avhuking i på selve avlsplansiden.

Det vises også hvilke sædtype det har blitt produsert av de ulike oksene (Vanlig, KJS (Kjønnseparert), SV (SpermVital)). Det er viktig å merke seg at alle sædbeholderne ikke har tilgang på alle sædtypene som finnes på alle oksene.

Dersom du ønsker å bruke SV eller KJS på noen av dyrene dine, anbefales det å ha en dialog med inseminerende personell. Da kan du få informasjon om hvilke okser de har tilgjengelig med SV og KJS. Deretter kan du fjerne avhukingen på de oksene som ikke er tilgjengelig med KJS eller SV for deg.

Egne doser

Dersom du har egen dunk eller spesial bestilte doser, kan du legge disse til i nederst på sida under «Legg til okse». Du må da angi hvor mange ganger oksen maksimalt skal kunne forekomme som 1. valg, samt hvilke sædtype du har kjøpt av den. For å sikre at slike okser skal komme opp som valg på kyrne dine, kan det være nødvendig å samtidig huke bort andre okser du ikke skal bruke.

Individvalg

Når du klikker på «Individvalg» får du opp en redigeringspenn til høyre på siden. Her kan du ta inntil tre ulike beslutning knyttet til enkeltindividet:

 • Hvilken rase til vil inseminere kua med
 • Hvilken sædtype du vil bruke
 • Hvilken egenskap du ønsker at det skal tas spesielt hensyn til ved oksevalg.

Rase

Du kan velge mellom alle mjølke- og kjøttferaser som Geno selger sæd av. Dersom du velger andre raser enn NRF, kommer det ikke opp verken okseforslag eller mulighet for å velge sædtype. Du får imidlertid mulighet til å skrive inn hvilke okser du vil bruke på slike dyr, slik at det er gjennomtenkt og klart når kua skal insemineres.

Sædtype

Dersom du har valgt å inseminere med NRF, kan du også velge sædtype. Da blir det kun valgt okser som er tilgjengelig med den sædtypen. Merk at dette forutsetter at det på «Velg okser»-siden ligger avkrysset for okser med aktuell sædtype, og at dette aller helst er i samsvar med de oksene som faktisk finnes med aktuell sædtype i dunkene i ditt område.

Individvalg

Dersom du har valgt at du vil inseminere med NRF, får du mulighet for å legge inn egenskapsvalg. Dette er aktuelt å bruke når en svakhet ved ei ku ikke gjenspeiler seg i indeksen hennes. Dersom kua for eksempel har en høy indeks for utmjølkingshastighet, men likevel oppleves som tungmjølka, er det riktig å legge inn «hastighet» som individegenskap. 

Du kan legge inn inntil tre ulike egenskaper, og du kan gradere dem med 1-3 stjerner. Indekser for individet er også synlig der du legger inn individegenskaper.

Individvalg fører til at det settes krav til oksen på aktuell egenskap. Med henholdsvis 1, 2 og 3 stjerner settes det krav til at oksen må ha minimum 100, 105, 110 for aktuell egenskap. Dersom det er et maksimumskrav er grensa henholdsvis 100, 95, 90.

Kravene kombineres med «Krav til avkom» og det velges alltid okser som er nærmest å oppfylle kravene. Det er derfor viktig å huske måtehold ved både individvalg og krav til avkom. Legger du inn for mange og for strenge krav, blir kravene umulig å oppfylle. Da blir det tilfeldig hvilke av kravene som vil gi effekt.

Når du lukker siden ved å klikke på krysset i høye hjørne, eller blar deg videre til neste dyr, blir valgene som er gjort lagret og vises i oversikten. Det blir samtidig automatisk kjørt en ny avlsplan.

Korrekt slektskap

Geno Avlsplan viser nå om dyr som er genotypet står oppført med riktig far og mor i Kukontrollen. For å kunne fastslå om mor er riktig, betinger det at mor også er genotypet.

Merking av korrekt eller feil slektskap

Dersom det står en grønn avhuking ved siden av farnummeret, betyr det at det er bekreftet at far er korrekt. Tilsvarende gjelder hvis det står en grønn avhuking ved mor sitt opprinnelsesnummer. Dersom det kun står en liten grå firkant merket med GS ved siden av far- og/eller mornummeret betyr det at far og/eller mor er genotypet, men at slektskapet ikke er riktig. Dette er vist i bildet nedenfor.

nyavlsplan-slektskap1 (1).jpg

Vi skal jobbe videre med denne testen, slik at etter hvert vil feil slektskap bli rettet opp dersom det lar seg gjøre (dvs. hvis riktig mor og/eller far er genotypet, og vi er sikker på at det er tatt prøve av riktig dyr). Det vil da også bli lagt på tilstrekkelig med informasjon slik at eier kan finne ut hvordan han/hun kan gå fram for å fastsette riktig slektskap.

Bestillingsliste i Geno Avlsplan

Det er lagt til funksjonalitet for å lage bestillingsliste/handleliste for sæd i Geno avlsplan.

Denne funksjonaliteten er først og fremst laget for å hjelpe eierinseminører/de som har egen dunk til å bestille riktig antall doser basert på oksevalgene i avlsplanen.

Listen gir en oppsummering av antall valg per rase, okse og sædtype. Du må selv vurdere hvor mange doser du trenger å bestille ut fra forventet omløp.

Du må også vurdere hvor langt fram du ønsker å bestille sæd for. Det styrer du gjennom valgene du finner under «Innstillinger».  Opptellingen inkluderer alle dyr som har en forventet inseminasjonsdato fram til datoen du har satt for «Avlsplanen skal gjelde fram til».

Denne listen er ikke en bestilling som sendes inn, men et verktøy for å lage en oversiktsliste/handleliste over hva man trenger når man møter på sædruta. Målet er i framtiden å legge til funksjonalitet for å kunne sende denne bestillingslista direkte til nettbutikken/oksekatalogen, for så å gjennomføre kjøpet der.

Generelle tips

 • Når du åpner de ulike sidene for å gjøre valg (Velg okser, Krav til avkom, Individvalg), lagres valgene du har gjort automatisk når du klikker på krysset i høyre hjørne.
 • I feltet til høyre på avlsplansiden kan du skrive inn navn, kunummer eller opprinnelsesnummer på dyret du søker opp. Da gjøres det en filtrering, slik at du til slutt sitter igjen med akkurat det dyret du søker etter.
 • Dersom dyra dine er genotypet, har indeksene en betydelig høyere sikkerhet enn de har på ikke-genotypa dyr. Avlsplanleggingen får da økt verdi, fordi kunnskapen om kua sitt genetiske potensiale i større grad er kjent. Les mer om Genotyping av NRF-hunndyr her.
 • Avhukingen til venstre på avlsplansiden viser hvilke dyr som antas å bli inseminert med det aktuelle okseutvalget. Alle dyr i besetningen, inkludert de som er drektige, tildeles oksevalg. Det er imidlertid kun de avhuka dyrene som teller med i sædregnskapet, og som «bruker» av de tilgjengelige 1. valgene som er angitt i egen kolonne på «Velg okser»-siden. Dersom du opplever at mange kyr har fått samme oksevalg, er det derfor greit å vurdere det spesielt på de dyrene som virkelig skal insemineres med gjeldende okseutvalg.
 • Bruk måtehold når du legger inn «Krav til avkom». Legger du inn for mange og for strenge krav, blir kravene blir umulig å oppfylle. Da blir det tilfeldig hvilke av kravene som vil gi effekt.
 • Når du legger inn individvalg, kan du bla til «Neste ku» nederst i bildet, uten å behøve å lukke individvalg-siden hver gang. Rekkefølgen på dyrene er avhengig av hvordan avlsplansiden er sortert på forhånd.
 • Avlsplansiden kan sorteres på alle kolonnene ved å klikke på overskriften.

 

Videoer om Geno Avlsplan på Youtube

Innlogging i Geno avlsplan

 

Indeks på avkom

 

Individvalg

 

Sette krav til avkom

 

Hvordan skrive ut avlsplan?

 

Geno Avlsplan på mobil