Seminokseemner

Lesetid: ca 5 min

Avlsrådgiverne har oversikt over seminokseemner i rapporten for rådgivere på medlem.tine.no.

Rapporten for seminokseemner ligger under For rådgivere på medlem.tine.no og gir oversikt over aktuelle emner og status for de enkelte oksekalvene.

Utlisting av seminokseemner

Emnene plukkes ut etter fastsatte krav:

 • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en importert Viking rød-okse
 • Det vil være ulike krav til avlsverdi på kalven, ut fra hvem som er far og morfar til kalven

Kravene ved utlisting justeres hyppig for å unngå at det listes ut for mange eller for få avkom etter enkeltokser.

Her er oversikt over hvilke okser det kjøpes inn etter og hvilke krav til avlsverdi som ligger til grunn.

Bruk av rapporten

Rapporten er et arbeidsredskap for å få oversikt over aktuelle emner og status for den enkelte kalven.

Listen oppdateres med opplysninger etter hvert som de innrapporteres til Kukontrollen. Kalver som står med en venta fødselsdato vil bli oppdatert med en reell fødselsdato når kalven er rapportert født, og dersom det ble en oksekalv. Dersom det ble en kvigekalv, faller den ut av lista.

Endringer i listene

 • Etter hver avlsverdiberegning vil kyr og okser bli oppdatert med nye verdier. Det kan da skje endringer i listene, ved at enkelte dyr ikke lenger oppfyller kravene og dermed faller ut, eller at nye dyr dukker opp på listen.
 • Dersom kravene til seminokseemne endrer seg, vil det også føre til endringer i rapporten.
 • Kalver som er i gang med vurderingsprosessen, dvs at det er sendt ut prøveutstyr, vil ikke falle ut fra listen selv om de ikke lenger oppfyller kravene til utlisting.
 • Det vil ikke dukke opp nye kalver på listen som er eldre enn 35 dager gamle. Det vil si at kalver som er eldre enn 35 dager ved innmelding i Kukontrollen, vil ikke bli listet ut og er dermed uaktuelle som seminokseemner.
 • Dersom kalven eller mora slaktes før kalven er ferdig vurdert, faller den ut av lista.

Innhold i rapporten

Du kan velge mellom 4 ulike lister for å begrense innholdet i rapporten:

 1. Aktuelle kalver (fødte og venta)
  • Kalver venta født innen 10 dager og oksekalver født for inntil 5 måneder tilbake i tid. De blir liggende på denne lista fram til endelig avgjørelse er tatt (avvist, avslått eller innkjøpt). Når det har gått 35 dager etter venta fødselsdato, og kalven ikke er født, faller den ut av lista.
 2. Fødte kalver
  • Tilsvarende som rapporten over, men kun fødte kalver er inkludert.
 3. Kalver godkjent for oksemorvurdering
  • Denne listen er ikke lenger aktuell nå når det ikke skal oksemorvurderes lenger.
 4. Vurderte kalver
  • Kalver født siste 5 mnd og som er ferdig vurdert, dvs avvist, avslått eller innkjøpt. 

Tast inn rådgivernummer i feltet for rådgiver dersom du ønsker å begrense rapporten til en enkelt rådgiver. Du kan også filtrere på enkeltprodusenter ved å taste inn produsentnummer eller navn i feltet for produsent.

Status

Rapporten gir oversikt over status for de enkelte emnene.

Prøveutstyr

Her kommer det inn dato for utsendt prøveutstyr til produsent og dato for når prøven er mottatt av Geno. Nesesvabere er erstattet av øremerker med uttak av vevsprøve.

Avvisning av emner

Det er bare i spesielle tilfeller aktuelt for avlsrådgivere å avvise kalver. Klikk på kalvens opprinnelsesnummer dersom kalven skal avvises.

Det kan velges mellom følgende årsaker:

 1. Har ikke fulgt regelverket for Kukontrollen
  • Gjelder produsenter som på grunn av for få veiinger ikke har fått årsoppgjør
 2. Liten/dårlig utvikla kalv
 3. Produsenten ønsker ikke å levere kalven
 4. Mor til kalven er utrangert
 5. Annet
  • Her må det legges inn en kommentar i tillegg for å spesifisere årsaken

Kommentar fra produsent

Produsentene har oversikt over aktuelle seminokseemner i sin besetning i Mine data i Kukontrollen på medlem.tine.no. Frem til det er tatt en avgjørelse på kalven, har de mulighet til å legge inn en kommentar som vises i rapporten til rådgiver. Det kommer opp en dato i kolonnen Kommentar fra produsent dersom det er lagt inn en kommentar. Kommentaren vises ved å holde musepekeren over datoen.

Svartelisting av mor

Tidligere ble kyr som rådgiver avviste med årsaker som omhandlet kua (dårlig jur, kropp/bein eller fruktbarhetsproblemer) svartelistet. Da ville de ikke kunne bli lista ut som oksemor igjen.

Svartelisting av mor skjer nå kun hvis Geno avslår kalven på bakgrunn av oksemorvurderingen. Dersom rådgiver avviser ved å bruke årsaken Annet og begrunner det med at kua for eksempel har for dårlig jur, vil hun ikke bli svartelistet.

Avgjørelse

Når det er tatt en endelig avgjørelse på kalven, står det utfylt én av disse statusene i listen over vurderte kalver:

 • Avvist av rådgiver
 • Avslått av Geno
 • Innkjøpt av Geno

Hold musepekeren over Avvist av rådgiver for å se hvilken årsak rådgiver har brukt.

Hold musepekeren over Avslått av Geno for å se hvilken årsak Geno har brukt.

Lenke til oksekatalogen

Ved å klikke på far sitt stamboknummer kommer du direkte inn på siden til oksen i oksekatalogen.

 

Les mer om kalvekjøp.