Eksteriørvurdering

Lesetid: ca 2 min

Eksteriørdataene danner grunnlaget for indeksene som beregnes for jur, bein og kropp i avlsverdiberegningene. Nye kriterier, innført i 2018, innebærer blant annet krav om genotypede hunndyr i besetningene som listes ut til eksteriørvurdering.

Avlsrådgiverne registrerer og innrapporterer eksteriørvurdering ved bruk av håndholdt enhet (iPhone eller mini-iPad). Applikasjonen som brukes er en felles nordisk løsning kalt Nordic Classification.

Faktorer som øker sikkerheten på avlsverdiene

Med dagens system med utvalg av eliteokser basert på genomiske avlsverdier, legges det vekt på følgende:

 • Eksteriørmåling av mange dyr i samme besetning. Det gir større mulighet for å skille om eksteriørtrekkene er avlsmessig betinget eller skyldes miljømessige forhold (fóring, innredning, fjøsmiljø, mm).
 • At det finnes et stort antall genotypa dyr med eksteriørmålinger.
 • Gjentatte målinger fra flere laktasjoner på de samme dyrene.

Dette er svært viktige faktorer for å øke sikkerheten på avlsverdiene for eksteriøregenskapene.

Antall målinger

Antall dyr som har blitt eksteriørvurdert har de siste årene lagt på rundt 25 000. Totalantallet er nå redusert til 20 000 og i den seinere tid har det blitt vurdert nesten samtlige dyr i hver besetning fremfor kun et utvalg utlista dyr. 

Kostnadseffektive løsninger

Det er en generell målsetning å ha kostnadseffektive løsninger. Med et lavt antall avlsrådgivere som hver dekker store områder, vil det å redusere antall besøk bidra positivt til mindre reisetid og lavere kostnader.

Kriterier for utlisting

For å identifisere kyr som skal eksteriørmåles, tas det utgangspunkt i besetninger som har mange genotypa hunndyr. Rutinen er å måle alle NRF-dyrene i disse besetningene.

Generelt vil det være slik at besetningene som oppfyller kravet til å bli 'Eksteriørbesetning', også vil bli målt i kommende sesonger. Samtidig vil noen nye komme til ved senere utlistinger. Det lages oppdaterte lister over aktuelle besetninger hvert halvår. Hvor mange genotypa hunndyr besetningen må ha for å bli med på lista, legges på et nivå som sikrer riktig antall målte dyr totalt gjennom året. 

Rutiner 

De nye rutinene for eksteriørvurdering innebærer følgende:

 1. Utlisting av besetninger med minimum 15 genotypa dyr (antallet justeres etter behov)
 2. Listen med distriktsvis inndeling sendes avlsrådgiverne på e-post
 3. Avlsrådgiverne vurderer selv når på året det er mest hensiktsmessig å gjennomføre målingene i den enkelte besetning. Dette vurderes opp mot kalvingstidspunkt, beiteopplegg m.m.
 4. Når det eksteriørvurderes i en besetning må det sjekkes at dyret oppfyller følgende krav:
  • Har rasekode NRF
  • Har sikker seminfar
  • Har kalvet for minimum 3 uker siden 
  • Ikke er vurdert før i samme laktasjon

Samtlige dyr i den enkelte besetning som oppfyller disse kravene, skal i utgangspunktet vurderes. Det skal imidlertid ikke dras ut på nytt besøk for å kun måle noen få dyr. Veldig store besetninger kan være vanskelig å få vurdert på ett besøk og må nødvendigvis deles opp på flere besøk. Eksteriørvurdering kan også kombineres med Avlsplan Super der dette er hensiktsmessig.

Les om eksteriøregenskapene som inngår i avlsmålet for NRF