Seminokseemner og embryokviger

Lesetid: ca 2 min

I Kukontrollen på medlem.tine.no er det rapport over seminokseemner og embryo-donoremner for det enkelte medlem.

Produsentene kan følge med på status for egne emner og se avslagsårsaker for kalver som er vurdert, men ikke innkjøpt. 

Utlisting av emner

Emnene plukkes ut etter fastsatte krav:

  • Far til kalven skal være en NRF-okse eller en importert Viking rød-okse
  • Det vil være ulike krav til avlsverdi på kalven, ut fra hvem som er far og morfar til kalven

Kravene ved utlisting justeres hyppig for å unngå at det listes ut for mange eller for få avkom etter enkeltokser.

Her er oversikt over hvilke okser det kjøpes inn etter og hvilke krav til avlsverdi som ligger til grunn.

Endringer i listene

  • Etter hver avlsverdiberegning vil kyr og okser bli oppdatert med nye verdier. Det kan da skje endringer i listene, ved at enkelte dyr ikke lenger oppfyller kravene og dermed faller ut, eller at nye dyr dukker opp på listen.
  • Dersom kravene til seminokseemne endrer seg, vil det også føre til endringer i rapporten.
  • Kalver som er i gang med vurderingsprosessen, dvs at det er sendt ut prøveutstyr, vil ikke falle ut fra listen selv om de ikke lenger oppfyller kravene til utlisting.
  • Det vil ikke dukke opp nye kalver på listen som er eldre enn 35 dager gamle. Det vil si at kalver som er eldre enn 35 dager ved innmelding i Kukontrollen, vil ikke bli listet ut og er dermed uaktuelle som seminokseemner.
  • Dersom kalven eller mora slaktes før kalven er ferdig vurdert, faller den ut av lista.

Status

Rapporten gir oversikt over status for de enkelte emnene i kolonnen "Hendelser". Mer informasjon blir synlig ved å huke av for "Vis alle hendelser".

Prøveutstyr

Her kommer det inn dato for utsendt prøveutstyr til produsent og dato for når prøven er mottatt av Geno. 

Lenke til nettbutikken

Ved å klikke på far sitt stamboknummer kommer du direkte inn på siden til oksen i nettbutikk-katalogen.

Les mer om kalvekjøp.