Ny mutasjon som påvirker fruktbarhet

Lesetid: ca 2 min

Det har nylig blitt oppdaget en haplotype som inneholder en recessiv dødelig mutasjon som gir rask embryodød og tidlig omløp.

Bilde av ku med DNA-tråd ved siden av

Denne haplotypen sitter på kromosom 8, og har fått navnet BTA8H. Den ble oppdaget av avlsforskere i Geno høsten 2020, og har en ganske lik virkning som fruktbarhetsdelesjonen (BTA12). Forskjellen er at denne gir rask embryodød og tidlig omløp, mens fruktbarhetsdelesjonen gir seint omløp/kasting.

Vi har enda ikke identifisert selve mutasjonen som er årsaken til rask embryodød og tidlig omløp. Det vi har funnet er derimot en haplotype som, på bakgrunn av analyse av genotyper og kukontrolldata, må inneholde en recessiv dødelig mutasjon.

At BTA8H inneholder en recessiv dødelig mutasjon betyr at dyr som kun er bærere av denne haplotypen ikke påvirkes. Dersom et embryo derimot arver denne haplotypen fra både far og mor gir dette rask embryodød og tidlig omløp. Kua må dermed insemineres på nytt og det tar lengre tid før den er i produksjon igjen.

Genotyping hjelper deg å unngå ugunstige kombinasjoner

Det er mange fordeler ved å genotype dyr i besetningen. Man får sikrere avlsverdier, og man får svar på om slektskap er korrekt. I tillegg får man også kontrollert om dyret er bærer av negative recessive egenskaper, der også BTA8H nå er tatt inn i analysen. For genotypede dyr blir bærerstatus for BTA8H  lagt inn i Geno Avlsplan. Denne sørger for at ingen okse som er bærere av hverken denne, eller andre kjente recessivt dødelige egenskaper (BTA12, AH1), settes opp på kyr/kviger som er bærere av samme mutasjon.

Les mer om genotyping av NRF-hunndyr her 

Les om hvilke enkeltgener vi analyserer for her 

Frekvens i populasjonen og avlstiltak

BTA8H kan spores tilbake i NRF-populasjonen til de eldste genotypede oksene fra 1970-tallet. Frekvensen av bærere svinger rundt 10% i perionden fra 1980 til 2000. Senere har derimot frekvensen gått litt ned, slik at den er rundt 6% i dagens NRF-populasjon.

Med den frekvensen BTA8H har i NRF i dag vil under 0.5% av inseminasjonene være bærer-bærer inseminasjoner, så effekten på omløp over hele NRF-populasjonen er svært liten. Det viktigste tiltaket er derfor å unngå bærer-bærer-inseminasjoner og avlsplanen vil sørge for dette. Det er ikke anbefalt å utrangere dyr på bakgrunn av bærerstatus. I avlsprogrammet overvåker vi frekvensen og sørger for at den ikke øker. BTA8H-status blir også tatt med i vurderingen ved seleksjon av embryokviger og eliteokser, men bærere med høy avlsverdi eller god profil på indeksene vil fremdeles bli selektert.

Les mer om BTA8H i Buskap 2-2021, som kommer i post fra og med 26. februar.

Rabatt på genotyping av NRF-hunndyr

Det koster kun 190 kr å genotype NRF-hunndyr i egen besetning når du bestiller fra og med 1. februar til og med 11. april (ordinær pris: 250 kr).

Ordforklaring

Hva er en haplotype?

En haplotype (haploid genotype) er en gruppe gener eller SNPer (genetiske markører) hos en organisme som nedarves sammen, fra en av foreldrene. Ordet «haploid» beskriver celler med bare ett sett med kromosomer (som kjønnsceller), og ordet «genotype» refererer til den genetiske sammensetningen av en organisme.

En haplotype kan beskrive alt fra få gener eller SNPer til mange gener eller SNPer på samme kromosom som nedarves sammen.

Hva er en mutasjon?

En mutasjon er en varig forandring i dyrets DNA. Mutasjoner skjer naturlig og kan være både små endringer i ett punkt på DNA-tråden eller store endringer ved omorganisering av et helt kromosom.

Flere avlsuttrykk du lurer på? her finner du en ordliste