Mineraler og vitaminer

Lesetid: ca 5 min

Overskudd av fosfor og kalium, og mangel på natrium, kalsium og magnesium i fôrrasjonen kan medføre problemer med fruktbarheten.

Bilde av en utefôrer for vitaminer og mineraler.
Et balansert forhold mellom mineralene er optimalt for både fruktbarhet og helse. Foto: Rasmus Lang-Ree

Et balansert forhold mellom disse mineralene er optimalt for både fruktbarhet og helse.

En har sett eksempler på at for sterk gjødsling med kalium og fosfor har resultert i fruktbarhetsproblemer og alvorlige stoffskiftesjukdommer hos flere dyr i enkeltbesetninger.

Mineraler

Mangel på såkalte mikromineraler, for eksempel selen, jod, kobber og kobolt kan også medføre dårlig fruktbarhet. I Norge er jordsmonnet fattig på selen i mange områder. Tilskudd av selen gjennom kraftfôr eller på andre måter er derfor viktig for god fruktbarhet og helse.

Makromineraler

Kalsium (Ca) 

Ca:P-forholdet bør være ca. 2:1 på vektbasis, og det bør ikke være mindre enn 1.

Vitamin D-mangel kan oppstå vinterstid og gi dårlig kalsiumopptak.

Lav Ca:P-ratio kan oppstå ved for høy kation-anion-differanse i sintidsfôret, som oftest på grunn av for mye kalium, samt for dårlig forsyning av magnesium.

Magnesium (Mg)

Tilførsel av magnesium er nødvendig. Opptak reduseres av et høyt Kalium-nivå, lite fiber og mye protein som i ungt beitegras. Dette kan gi graskrampe.

Natrium (Na)

Natrium er en elektrolytt i kroppsvæsker. Dette er det for lite av i gras. Tilskudd kan gis som vanlig havsalt (NaCl).

Kalium (K)

Kalium er en sentral elektrolytt i cellene. Denne er det vanligvis rikelig i gras og i husdyrgjødsel. For mye Kalium hindrer opptak av Magnesium, øker kation-anion-differanse og gir økt risiko for melkefeber.

Klorid (Cl)

Klorid er også viktig i kroppsvæske. Lite mangelproblematikk. Økt klorid-tilførsel i sintid senker kation-anion-differansen og reduserer dermed risiko for melkefeber.

Svovel (S)

Svovel er viktig for proteinbygging i vom sammen med Nitrogen. Sjelden mangel eller overskudd av svovel i Norge. For stor andel Svovel kan hemme opptak av Kobber.

Mikromineraler

Kobber (Cu)

Kobber er viktig i alle celler. Mangel kan gi dårligere vekst på ungdyr og redusert melkeproduksjon.

Opptak er avhengig av forhold med Molybden. Bør være 5:1 – 10:1.

Selen (Se)

Selen har betydning for omsetning av Jod. Den samvirker med vitamin E, og bidrar til bedre opptak av vitamin E i kroppen. Den beskytter cellembraner, særlig i muskelceller. Mangel sees som muskeldegenerasjon og svakfødte kalver. Lave Selen-nivåer kan gi lavere thyroxinproduksjon i placenta og svakfødte kalver. Ved alvorlig mangel kan det gi svekket immunforsvar, utrivelighet, produksjonssvikt og dårligere reproduksjon.

Det er størst mangel av Selen i innlandet i Sør-Norge, men tilskudd er nødvendig i hele landet.

Overdosering kan gi dårlig vitalitet, bustete pels, stiv gange, og i alvorlige tilfeller blindhet og død.

Jod (I)

Jod inngår i tyroksin, som er nødvendig for ­normal vekst, energi- og proteinomsetning og fosterutvikling. Mangel gir dårlig fruktbarhet, aborter, dødfødte og svakfødte kalver. Spedyr født ved kaldt vær er utsatt. Mangel kan gi struma, men kan ikke kjennes i alle tilfeller.

Det er mangel på jod i innlandet, ok ved kysten.

Fôring med mye raps og beslektete planter kan hindre opptak av jod og gi mangel også ved kysten. Mangel på selen kan forsterke jodmangel.

Vitaminer

Optimal tilførsel av E-vitamin, A-vitamin og beta-karoten er viktig for å oppnå god fruktbarhet. Vitamin E er spesielt kritisk da E-vitamin i lagret surfôr, særlig rundballer, brytes ned utover vinteren. Tilskudd på etterjulsvinteren er derfor ofte nødvendig.

Vitamin B

Lages av vommikrober, og trenger derfor ikke tilføres.

Vitamin E

Vitamin E beskytter (sammen med Selen) cellemembraner mot skade; særlig i muskelceller. Mangel på vitamin E og selen fører blant annet til muskel­degenerasjon hos ungdyr (se omtale om selen over).

Vitamin E forhindrer oksidasjon av flerumetta fettsyrer. Disse er forstadier til prostaglandin og innvirker dermed på brunstsyklus. I tillegg har vitamin E betydning for cellesignaler og genekspresjon.

Beite og friskt gras er rikt på vitamin E, men vitaminet brytes ned av sollys. Hesjetørket høy er derfor fattig på ­vitamin E. Halm inneholder nesten ikke noe vitamin E. God silo fra tårn- og plansilo har oftest brukbart nivå, mens rundballesilo ofte har lavere og mer ­variabelt innhold, kanskje påvirket av fortørkingen.

Vitamin D

Vitamin D er nødvendig for normalt opptak og omsetning av kalsium (Ca). Dette er viktig for beinvekst hos ungdyr, og for mjølkekyr ved kalving.

Vitamin D lages i huden ved sollys og tilføres gjennom godt grovfôr. Mangel er vanligst i inne­fôringstida. Omsetningen av vitamin D til aktiv form i kroppen er dårligere ved høy kation-aniondifferanse.

Vitamin A

Beite og grovfôr er rikt på karotener, som kroppen bruker til å lage vitamin A.

I utlandet ser man mangel på tørre, skrinne beiter i varme land. Dette er sjelden i Norge. Ved stor andel halm i fôret kan det bli snaut også med karotener og vitamin A.

Anbefalinger

I alt kommersielt kraftfôr er det tilsatt mineraler og vitaminer.

 • Tilskudd er derfor særlig aktuelt til:
  • Sinkyr og kviger 6-8 uker før kalving
  • Ungdyr og fôringsdyr
  • Lavtlakterende dyr som får mindre enn 3-4 kg kraftfôr daglig
  • Dyr som får stor andel hjemmeavlet kraftfôr uten tilsetning.
 • Beite er vanligvis rikt på vitaminer og mineraler, men tilskudd av Mg på vårbeite og Se-tilskudd i hele beiteperioden anbefales.
 • Beite og godt surfôr gir god E-vitamindekning, men husk tilskudd på etterjulsvinteren.
 • Det finne ulike måter å sørge for dekning på: All Trace Bolus, ulike slikkesteiner og tilskudd eller gjødsling med Se-gjødsel.
 • Ved ulike tilskudd i fôret – husk at dyra trenger tilvenningstid.

Fruktbarhet i fjøset

Boka «Fruktbarhet i fjøset» er først og fremst skrevet for produsenter og alle som har sitt arbeid i fjøset.

01633_Fruktbarhet_i_fj_set.jpg

Boka går grundig gjennom relevante tema som brunst, brunstkontroll, inseminering og drektighet. I tillegg tar den for seg fruktbarhetsproblemer og  forebygging og hjelpemidler og verktøy.

Boka  er skrevet av Per Gillund, fagsjef reproduksjon i Geno, Arne Ola Refsdal, tidl. forsker og rådgiver på fruktbarhet og helse i Geno og Knut Karlberg, professor i husdyrreproduksjon ved Norges veterinærhøgskole.