Oppsummering fra høstmøtene 2023

Lesetid: ca 3 min

Årets høstmøter er gjennomført, og de foregikk på Teams også i år. 81 % av de tillitsvalgte deltok, og vi er fornøyde med engasjerte møter rundt om i landet.

Kristin Malonæs og Hans Storlien var aktive bidragsytere i årets høstmøter. Foto: Agnete Børresen.

Årets digitale høstmøter hadde større oppmøte i år enn i fjor. Det er vi er veldig fornøyde med. For Geno er dette en viktig møteplass for å diskutere aktuelle saker med tillitsvalgte og få innspill. Vi håper også at dere som er tillitsvalgte opplever dette som en viktig møteplass hvor dere føler at de kan være med å påvirke ting som foregår. Intensjonen er også at dette skal være en arena for å ta opp problemstillinger dere enten har fått, eller ønsker å spille inn selv.

Norsk og internasjonalt marked

Geno presenterte som vanlig status for organisasjonen angående økonomi og seminsalg. Salget i det norske markedet er over forventning, noe som fører til gode tall for Geno. Det er utfordrende økonomi i vår internasjonale virksomhet, som preget denne delen av møtet. Budsjettet for salg internasjonalt for året har ikke slått til, og det er et betydelig mindre salg ute enn planlagt. Dette betyr mindre salg fra Geno til Geno Global, og det påvirker ikke minst vår produksjon av REDX. Situasjonen fører til organisasjonsendringer i vår produksjon for å tilpasse oss.

Valg

Valgkomiteen hadde som vanlig gjennomgang av de tillitsvalgte som er på valg, både årsmøteutsendinger og i årsmøtet i 2024. Tines medlemssjefer orienterte også i møtene om Geno-kontakten og produsentlaget.

Verdien av NRF

Avlsfokuset i årets høstmøter handlet om den pågående kampanjen i Geno om «Verdien av NRF». Håvard Tajet og Anne Guro Larsgard bidro fra FUI (avlsavdelingen), med å fortelle om historisk høy avlsframgang, og verdien av et indekspoeng. De har regnet seg fram til at et indekspoeng i avlsverdi er verdt 200 kr. De fortalte videre om hva dette betyr for egen besetning, og hvordan denne informasjonen kan brukes i avlsstrategiske valg i egen besetning. Dette temaet står det mer om på siden om verdien av NRF, og vil være tema for markedsukene som avholdes over hele landet gjennom høsten 2023 og våren 2024.

Geno og TYR – tettere samarbeid

Et annet viktig tema som ble tatt opp i årets høstmøter, er prosessen som foregår på administrasjonsnivå for tiden, med samtaler om tettere samarbeid mellom Geno og TYR. Det blir stadig mer krevende tider økonomisk i vår bransje, og man ser store endringer internasjonalt med større press, og flere sammenslåinger. Dette påvirker også oss i Norge, og det krever at vi må tenke nytt for å tilpasse oss situasjonen. Økonomi er et svært viktig element som blir avgjørende i diskusjonene. Målet med hele prosessen er å dekke storfebondens behov, da med tanke på avlsarbeidet, medlemsorganisering, samt rammevilkår. Det er snakk om to modeller i dagens diskusjoner: «Tyr og Geno slår sammen sine virksomheter», eller «Geno tar over avlsarbeidet på kjøttfe fra Tyr». Dette blir spennende diskusjoner framover, og vi tar med oss alle innspill fra høstmøtene inn i prosessen.

Strategi Geno

Geno er samtidig i en strategiprosess, for 2025-2027. Det er tegnet en kontur av et nytt strategihus for denne perioden, og innspillene fra møtene tas med i arbeidet fram mot ferdigstilling. Tre viktige temaer for kommende periode vil være «lønnsom vekst i Geno», «smarte Geno» og «partnerskap».

Geno takker for alle innspill i alle saker og under åpen post. Det var engasjerte tillitsvalgte i alle møter, med viktige kommentarer vi tar med oss videre. I alle møter ble viktigheten av fysiske møter tatt opp, og dette er noe vi tar med oss i budsjettprosessen vi nå er inne i.