Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret desember 2020

Lesetid: ca 7 min

Strategiarbeidet som er gjort dette året, fikk full tilslutning fra styret, og på bakgrunn av det ble også budsjett for 2021 og nye priser vedtatt på dette møtet.

Økonomirapport per november 2020

Økonomirapporten per november viser et positivt resultat for Geno SA. Dette skyldes i hovedsak økte salgsinntekter. 

For Geno Global er resultatet nær budsjettet og skyldes blant annet mindre kostnader enn budsjettert. Det pakkes og er sendt større sendinger til UK den uka for å være noe forberedt på brexit.  

Strategi og organisasjonsprosess, målområder og kompetansestrategi

De siste oppdateringer av strategien ble gjennomgått av adm.dir. Kristin Malonæs og styret ga sine kommentarer til målområder og kompetanseområder.

Selve den strategiske plattformen ble vedtatt av styret. Den består av et strategihus som bygger på en sterk verdikjede der vi i perioden vil planlegge og gjennomføre store og kontinuerlige forbedringer i vår produksjon. Kundeverdien skal styrkes gjennom kundeinnsikt og en ambisiøs avlsstrategi der synlighet i markedet, teknologi og innovasjon sikrer bonden gode resultater ved å velge NRF. Geno skal ha fornøyde eiere og opprettholde sterk posisjon nasjonalt i Norge og samtidig sikre internasjonal vekst med vekt på lønnsomhet.

Budsjett 2021

Året 2021 kan bli et godt melkeprodusentår med økte melkekvoter. Året 2022 kan bli mer krevende med reduserte melkekvoter som følge av økt grensehandel og full Jarlsberg-produksjon i Irland. Slik sett er det viktig å benytte året 2021 til å arbeide med omstilling og effektivisering for å møte framtida, samt berede grunnen for veksten i internasjonale markeder.

I budsjettprosessen har administrasjonen lagt strategien for Geno 2023 til grunn, med fokus på de tre pillarene som skal danne grunnlag for fremtidig måloppnåelse om å opprettholde en sterk posisjon i det norske markedet, og sikre lønnsom vekst i internasjonale markeder. Utvikling av en effektiv verdikjede med digital støtte og økt synlighet i det internasjonale markedet har således vært viktige prioriteringer inn i budsjettet for 2021. Investering i marketing, moderne digitale flater i det internasjonale markedet, selgertrening og attraktive produkter er avgjørende for å lykkes. 

I budsjett for 2021 er det lagt opp til en styrket bemanning på sentrale områder for i framtida å kunne gjøre mer arbeid selv, framfor å kjøpe eksterne konsulenttjenester. Dette gjelder innenfor HR, digitalisering/IT og marketing. Denne dreiningen er viktig for å kunne drive et løpende forbedringsarbeid i organisasjonen, hvor vi skal kunne ta ut effekter i form av reduserte kostnader fra 2022 og fremover. I kartleggingsfasen av Produksjon 4.0 arbeidet har vi identifisert et betydelig potensial gjennom optimalisering av arbeidsprosesser og innføring av Lean. Omstilling vil dermed stå sentralt i 2021. En viktig del av denne omstillingen er også å fornye kompetansen innen IT og digitalisering, bygge kompetanse på innovasjon og dataanalyse, samt styrke oss på ledelse og kommunikasjon.

Det er budsjettert med reduserte kostnader på reise som følge av fortsatt reisebegrensninger og mer bruk av digitale verktøy.  I budsjettet er det planlagt med fysisk årsmøte og fysiske høstmøter for 2021.

Styret vedtok å støtte administrasjonens forslag til budsjett som gir et resultat for Geno SA på kr 370.000, og et samlet resultat for Geno konsern på kr 1.856.000.  

Investering i ny karantene/isolat på Øyer

Styret vedtok investeringsalternativ 1, hvor det bygges nytt isolat på egnet sted i Øyer, og hvor Øyer testingsstasjon opprettholder dagens funksjon og rolle. Det settes av en investeringsramme på 12 millioner kroner. Karantenen på Mæhlum vil etter dette falle bort og Øyer får da samme status som Store Ree. Dyreflyten blir bedre og det blir mulig å få gjennom oksene raskere enn nå og slik sikre økt avlsmessig framgang. Både kvige- og oksekalver transporteres fortsatt inn til Øyer før de går videre til Store Ree.

Disruptive gener

TYR, Geno, KLF, Nortura, Bondelaget og Småbrukarlaget har hatt ei arbeidsgruppe som har sett på  systemer for å avdekke uønsket genetikk på storfe. Dobbel muskulatur/disruptive gener vil ha negativ innvirkning på dyrevelferd, kalving og spisekvalitet hvis det blir utbredt i populasjonen. Det finnes 6 disruptive gener som medfører dobbel muskulatur med negative egenskaper. Disse genene finnes på flere raser og kan importeres. De kan videre krysses inn i populasjonen og er dermed ikke mulig å oppdage av den som kjøper kalv eller ved mottak til slakteri.

Nasjonal avl på storfe har vært og er fremdeles et satsningsområde for norsk landbruk. Sunne og produktive dyr er viktig for bærekraftig, norsk storfeproduksjon med ambisiøse mål for produksjon, helse og dyrevelferd både i kjøtt og melkeproduksjon. Slik skal det også være framover. Disruptive gener er uønsket metode for å oppnå økt kjøttfylde ettersom genvariantene har negativ innvirkning på dyrevelferd. Disruptive gener er derfor uønsket i norsk storfepopulasjon.

Arbeidsgruppen anbefaler at det gjennomføres et pilotprosjekt ledet av Animalia som skal kartlegge omfanget av uønsket genetikk og etablere systemer som er tilpasset slakteriene for å avdekke dette. Pilotprosjektet bør kunne finansieres med omsetningsavgift som et faglig tiltak.

Det tas sikte på at det er etablerte systemer slik at slakteriene kan innføre en lik håndtering av slakt med uønsket genetikk fra 2025.

Styret i Geno støtter innstillingen fra arbeidsgruppen, og anbefaler at et slikt prosjekt settes i gang for å avdekke disruptive gener i Norge.

Orienteringssaker

Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse i november 2020, og styret fikk resultatene presentert. Administrasjonen lager en plan for hva som fortsatt skal være bra og hva som skal bli bedre på bakgrunn av denne undersøkelsen.

Nydyrking Trøndelag

Så langt har det kommet inn 153 søknader på nydyrkingstilskudd fra Geno. NLR-Trøndelag samler søknadene for Geno, som deretter skal trekke hvilke av de godkjente søknadene som blir heldige og får Geno-tilskudd. Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag forteller at de har fått mye positiv tilbakemelding på ordningen og den har tydelig slått godt an. 

For nye tillitsvalgte så kan vi opplyse om at det var Geno som i starten av prosjektet tok initiativ til å gi deler av overskuddet til nydyrkingstilskudd for å sikre nydyrking av det doble av nedbygd areal i forbindelse med boligutbyggingen på Hallsteingård.

Valg av årsmøteutsendinger 2020

Dette var andre året med digitalt valg av årsmøteutsendinger, etter nye vedtekter i 2019.

Valgperiode: 17.november – 2.desember. Vi opplevde dessverre en del tekniske problemer i år, men det ble i orden til slutt. Valget av årsmøteutsendinger 2020 er godkjent av årsmøtets møteleder. Funksjonstid for årsmøteutsendingene starter 1.januar 2021.

Les mer om valg av årsmøteutsendinger 2020 her

Årsmøte 2021

Det knyttes fortsatt stor usikkerhet til hvordan året 2021 vil bli, med tanke på koronasituasjonen. Det er derfor vanskelig å si noe på dette tidspunktet om vi får til å gjennomføre årsmøtet i 2021 fysisk, eller om det må bli digitalt også neste år.

Dato for årsmøte 2021 blir 22.-23.mars 2021. Dette gjelder hvis vi får gjennomført møtet fysisk. Blir møtet digitalt, blir 23.mars møtedato.