Leveringsbetingelser

Følgende leveringsbetingelser gjelder ved kjøp av sæd og embryo hos Geno:

 

Sæd og Embryo av NRF

For å sikre Geno sitt arbeid med å videreutvikle NRF-rasen og sikre at dette arbeidet kommer alle medlemmer til gode, gjelder følgende leveringsbetingelser for sæd og embryo av NRF:

  1. Sæd- og embryo levert av Geno må ikke avhendes videre.
  2. Dyr som er inseminert med NRF-sæd må ikke selges til aktører som driver eller har til hensikt å etablere konkurrerende virksomhet til Geno.
  3. Avkom etter inseminasjon med NRF-sæd/innlegg av NRF-embryo, må kun anvendes i egen produksjon eller omsettes som en del av innenlandsk livdyromsetning eller etter avtale med Geno.
  4. Okseavkom etter innlegg av NRF-embryo skal ikke brukes i egen besetning eller omsettes som gårdsokse.
  5. Dersom NRF-sæd/-embryo/-dyr avhendes videre i strid med denne klausul, mister vedkommende sin rett til å kjøpe sæd og embryo av NRF.

 

Erstatningsansvar for inseminasjonstjenester utført av Geno

Dersom det oppdages at det er brukt sæd av feil rase, kan det foretas abort så snart som mulig. Geno dekker kostnadene med aborten og ny inseminasjon. I tillegg dekkes kostnader ved forsinket drektighet med kr 500,-.

Dersom feilen ikke oppdages før kalven er født, utbetaler Geno kr 500,- som en billighetserstatning for feilen. For øvrig fraskriver Geno seg alt erstatningsansvar ved bruk av feil okse innen samme rase.

Ved unormalt mye omløp knyttet til inseminørfeil eller feil på oksesæd, kan produsenten stille krav om kompensasjon.​

Kravet må stilles innen 6 mnd etter inseminering.​

Kompensasjon er begrenset til nye sæddoser av samme genetisk kvalitet. Antall doser tilsvarer antall registrerte omløp innenfor den perioden hvor de rapporterte inseminasjonene er utført av aktuell inseminør eller med aktuell okse.​

Med unntak av krav om levering av nye sæddoser i tilfeller som nevnt over, kan Geno, uavhengig av årsak, ikke holdes erstatningsansvarlig for økonomiske tap produsenten (kunden) måtte lide som følge av manglende drektighet, eller andre feil som følge av insemineringstjenesten, leveransen av sæd eller veterinærens/seminteknikerens opphold hos produsenten. Ansvarsbegrensningen omfatter både direkte og indirekte tap. ​