Oppdatert informasjon om avtalen mellom DNV og Geno

Lesetid: ca 2 min

Informasjon om overgangsordningen i forbindelse med utsatt oppstart av nytt system for beregning av reise i forbindelse med inseminering for inseminerende veterinærer.

Avtale om utsatt oppstart av nytt honoreringssystem for inseminerende veterinærer ble inngått den 4. desember 2020 og gjelder i en utsettelsesperiode fra 1.10.2020-1.10.2021.

Videre arbeid

Geno og Veterinærforeningen (DNV) er enige om å utsette oppstart av nytt system for beregning av reise i forbindelse med inseminering. I utsettelsesperioden skal reise ved inseminering rapporteres i Dyrehelseportalen (DHP), mens honorering skjer etter gammelt system. Innføring av nytt system utsettes for å skaffe best mulig tallmateriale slik at systemene kan sammenlignes. For å få riktig grunnlag for sammenligning er det viktig at:

  1. Alle sykebesøk og insemineringsbesøk rapporteres inn på dager med inseminering.
  2. Sykebesøk med kun regulær avhorning og/eller fruktbarhetsrelaterte koder der man har hatt inseminering på samme gård, må fjernes i besøkslisten ved registrering av reise hvis Geno skal dekke reisen til dette besøket.  Les mer om dette her.

Veterinærforeningen og Geno skal i fellesskap bidra til at alle registrerer som beskrevet ovenfor.

Arbeidsgruppa bestående av to representanter fra både Geno og Veterinærforeningen skal i utsettelsesperioden se på ulike varianter av reiser og hvordan det slår ut på årlig basis. Det vil også ses på forhold rundt registrering, datafangst og personvern.

I utsettelsesperioden skal systemet evalueres og endres der det er behov for dette. Det vil også være fokus på brukeropplevelse og brukervennlighet. Det er derfor viktig at dere som brukere av systemet er flinke med å gi tilbakemeldinger på ting som fungerer bra og ting som kan endres. Dette vil være viktig informasjon for videre utvikling av systemet. Tilbakemeldinger gis til   og/eller

Utsettelselsesperioden (1.10.2020-1.10.2021)

I utsettelsesperioden skal all inseminering og alle reiser i forbindelse med dette registreres i Dyrehelseportalen. Det er viktig at alle inseminerende veterinærer gjør dette med alle reiser, både innenfor og utenfor refusjonsgrensa. Dette for å få et godt tallmateriale for konsekvensanalyse.

Honoraret for insemineringsarbeidet utbetales etter det gamle sonesystemet slik det var før 01.01.20 i utsettelsesperioden.

Geno kan justere soner etter samme prinsipp som før 01.01.20. Soner kan bli justert utover vinter 2021.  Ved endring av soner skal Geno være i dialog med de veterinærene det gjelder.

Geno og Veterinærforeningen oppfordrer veterinærene til å bruke utsettelsesperioden til grundig gjennomgang av egne modeller for beregning av honorar og reisegodtgjøring. En eventuell ny modell vil kunne medføre endringer i inntjeningen for veterinærer i noen områder.