Innovasjon Norge vil hjelpe flere unge, grønne bønder i å lykkes

Lesetid: ca 5 min

De neste generasjonene av norske bønder blir svært viktige når landbruket skal omstilles. Innovasjon Norge har en stor verktøykasse tilgjengelig.

Ung bonde, Bjørnhild Vigerust og kua 891 Pavlova, i fjøset på Dovre. Foto: Turi Nordengen

Av Silje Lesjø, Innovasjon Norge

Det er viktig å ta utgangspunkt i gårdens og nærområdets ressursgrunnlag om du har planer om å utvikle eiendommen. Benytt de fortrinnene som gården har om det er beiteressurser eller bygningsmasse. Ta rasjonelle og fornuftige valg når du legger fremtidsplaner. Generelt prioriteres investeringsprosjekter som gir økt matproduksjon, økt dyrevelferd og energi- og klimaeffektive løsninger.

Den store omleggingen

Fristen for å legge om fra båsfjøs til løsdriftsfjøs er om ti år - i 2034. Dette berører mange små og mellomstore bruk i Norge. For å prøve å gjøre denne prosessen lettere har Innovasjon Norge innført ordningen "Tilskudd til ressursavklaring". I forkant av en investeringsbeslutning kan bønder søke om støtte til en forstudie og en systematisk gjennomgang av egen situasjon for å sikre best mulig økonomi for driften. Det kan gis inntil 100 000 kroner til eksterne kostnader for å avklare brukerfamiliens framtidsplaner, ressurser, investeringsomfang og kartlegging av om eksisterende bygningsmasse eventuelt kan benyttes som grunnlag for trinnvis utbygging. Målgruppen er særlig små og mellomstore bruk som må tilpasse seg løsdriftskravet.

Spesielt for små og mellomstore bruk kan det være utfordrende å legge om til løsdrift grunnet høye byggekostnader og begrenset produksjonsmulighet. Det er derfor viktig at disse brukene kan gjøre gode vurderinger av potensialet for produksjon og finne gjennomførbare løsninger som gir tilstrekkelig lønnsomhet i investeringen. I forbindelse med dette har Innovasjon Norge utviklet en kursserie som lanseres før påske. Denne forteller bonden det hen trenger å vite om løsdriftskravet, tjenestene våre og søknadsprosessen.

Nye generasjoner

Vi vet at det kan være krevende å ta over en gård, eller kjøpe en gård på det åpne markedet. Ofte er det behov for å gjøre investeringer for å opprettholde eller videreutvikle dagens drift. Innovasjon Norge har laget en ordning der vi kan gi tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer (inntil 2 millioner kroner) innen tradisjonell landbruksdrift eller andre landbruksbaserte næringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %. Det er viktig at du ikke har fylt 35 år på søknadstidspunktet.

Innovasjon Norge har laget en ordning der de kan gi tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer (inntil 2 millioner kroner) innen tradisjonell landbruksdrift eller andre landbruksbaserte næringer.

Store løft

Investeringsbehovet i norsk landbruk er stort, og det er jevnlig behov for oppgraderinger og nyinvesteringer. Investeringstilskudd innenfor tradisjonelt landbruk er den ordningen som vi behandler aller flest søknader til. Hensikten med tilskuddet er å gi bedre lønnsomhet og redusert risiko til investeringsprosjektet. Her gis det støtte til investeringer i faste anlegg med tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter og det mest vanlige er ulike driftsbygninger. Det gis også tilskudd til faste installasjoner for vanningsanlegg og plantasjer på frukt og bær. Det kan gis inntil 40 % støtte avgrenset til 3,5 mill. kroner pr. prosjekt. Det er ikke øvre kronebeløp for Nordland, Troms og Finnmark.

For investeringer for å innfri løsdriftskravet innen storfehold kan det gis inntil 50 % støtte avgrenset til 5 mill. kroner pr. prosjekt. Merk at for produsenter i Nordland, Troms og Finnmark er det ikke et øvre kronebeløp.

Ved bruk av tre som bygningsmateriale kan det i tillegg gis inntil 20 % ekstra tilskudd avgrenset til kr 400 000 for nytt bygningsareal i form av nybygg og tilbygg til driftsbygninger. Tre skal være hovedmateriale i både vegg- og takkonstruksjoner.

Hva som prioriteres kan variere mellom fylkene, så det er derfor viktig at du går inn på vår hjemmeside og leser om hva som til enhver tid er prioritert i ditt fylke. Felles for alle prioriterte områder er at det er avsetningsmuligheter for det som produseres. Innovasjon Norge kan ikke gi tilskudd til utvidelse av produksjoner der det er overproduksjon. Det kan også søkes om landbrukslån med pant i fast eiendom.

Andre landbruksbaserte næringer

Ønsker du å videreutvikle en ny eller eksisterende næring på gården? Vil du starte et nytt ysteri, Inn på tunet-tilbud eller kanskje starte opp med aktivitetsbasert reiseliv? Innovasjon Norge gir tilskudd til å utrede realismen i ideen din. Dette dreier seg om å avklare viktige forutsetninger som marked, økonomi, ressurstilgang og forretningsmodell.

Hensikten er å gi deg et bedre beslutningsgrunnlag og ta ned risikoen før du går videre og etablerer bedriften og kanskje gjør større investeringer. Vi kan også gi tilskudd til å etablere bedriften og investeringstilskudd og lån dersom det er behov for det. Når bedriften skal vokse videre, så har vi ordninger for å hjelpe til med dette også. Les mer på våre hjemmesider.

Klima og miljøtiltak - Bionova

For å bidra til å realisere målene som er satt i landbrukets klimaplan innen 2030 finnes det tilskuddsmidler til klima- og miljøtiltak på det enkelte gårdsbruk. Energiforsyningen utgjør en større andel av kostnadene i mange produksjoner enn tidligere og det er viktig å se etter alternative energikilder og løsninger. Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling kan støtte investeringer i energisentraler som benytter bioenergi, bergvarme o.l. som energikilde. I tillegg er det økende interesse innenfor biokull- og biogassanlegg både i industriell målestokk og på gårdsnivå. På hjemmesidene våre finnes oversikt på hvilke prosjekter som prioriteres.

Prosjektene må vise reduksjon av klimautslipp og bidra til at målene i landbrukets klimaavtale nås. Det er derfor viktig at de som søker benytter klimakalkulatoren for å få oversikt på eget klimaavtrykk og potensiale for tiltak slik at det settes i gang tiltak der de gir størst effekt.

Ung bonde - du er fremtiden!

16x9 Vinter med Nora Sandberg_2.jpg

Silje Lesjø_foto_Astrid Waller.jpg

Silje Lesjø er leder for landbruk og konst.direktør Bionova, Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller.