Geno og TYR er klare for prosess om tettere samarbeid

Lesetid: ca 2 min

Fremtidig samarbeid mellom Geno og TYR har vært sak på de respektive organisasjoners årsmøter. Forslaget om å starte en prosess mot tettere samarbeid ble vedtatt av begge organisasjonene.

Basert på vedtakene i årsmøtene er både TYR og Geno klar for å fortsette prosessen mot et tettere samarbeid mellom organisasjonene. Fra venstre: styreleder i TYR, Erling Gresset, daglig leder i TYR, Per-Sigve Lien, administrerende direktør i Geno, Kristin Malonæs og styreleder i Geno, Vegard Smenes. Foto: Turi Nordengen.

Sett fra Geno sitt perspektiv er det svært viktig at vi er leveransedyktige på god kjøttfesemin til det norske markedet som brukes i krysning med melkeku. Geno må også være konkurransedyktige på pris. Markedsutviklingen viser økt bruk av REDX kjønnsseparert sæd kombinert med økt kjøttfesemin på melkebrukene. 

Dette er noe av bakgrunnen for at Geno og TYR siden sommeren 2022 har jobbet med å klarlegge hvordan selskapene skal møte fremtiden.

Saksgrunnlaget

I forkant av årsmøtene har det blitt gjennomført en grundig analyse av Geno og TYR som felles selskap. Sammen med TYR har Geno foretatt en analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler i kontekst av hvor selskapene står i dag, analysen av hva som skjer rundt oss og hvordan vi må møte fremtiden for å levere best mulig, og mest mulig lønnsomt, inn i markedet. Hele rapporten kan leses her

Diskusjon på årsmøtet

Styreleder, Vegard Smenes, orienterte om arbeidet som er gjort til nå og bakgrunnen for forslaget til vedtak. Styreleder i TYR, Erling Gresseth og daglig leder i TYR, Per-Sigve Lien bidro også med orientering fra talerstolen.

Det ble en aktiv debatt hvor ulike momenter og meninger ble lagt frem. Mye handlet om kostnader. Det var noe skepsis rundt en eventuell sammenslåing, men mange av spørsmålene som ble stilt, er det ikke svar på foreløpig. Vegard påpekte at det er viktig å løfte opp alle perspektiver og se på hvordan det kan løses.

Fra årsmøteutsendingene fra Sørvest ble det presentert et alternativt forslag til vedtak. Det ble dette forslaget som ble vedtatt:

Årsmøtet i Geno SA går inn for at man starter en prosess med mål om tettere samarbeid om seminarbeidet til Geno og TYR, alternativt en full sammenslåing, og utarbeider en avtale på dette. Avtalen må godkjennes av et fysisk årsmøte.

Årsmøte_Foto Turi Nordengen-62.jpg
Styreleder i TYR, Erling Gresseth, orienterte på talerstolen i Geno sitt årsmøte. Foto: Turi Nordengen.

Årsmøtet i TYR

Debatten om denne saken på TYR sitt årsmøte viste også at det er mange spørsmål og få svar foreløpig. Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt i TYRs årsmøte:

Årsmøtet i TYR støtter styrets forslag om at det startes en prosess med den hensikt å slå sammen TYR og Geno og utarbeide en avtale på dette. Avtalen legges fram for årsmøtet, alternativt et ekstraordinært årsmøte.

Veien videre

Det er mange spørsmål som gjenstår å besvare, men begge selskapene er enige om at det er viktig å finne en løsning som sikrer et sterkt og levedyktig kjøttfesemintilbud i Norge.