Åpen høring om nye vedtekter i Geno SA

Lesetid: ca 2 min

Styret ønsker å fremme et forslag om vedtektsendringer i årsmøtet til Geno SA i mars 2023. Les om forslagene her, og kom med dine innspill.

Gjennom arbeidsåret 2022 har styret og administrasjonen arbeidet med hvordan medlemsorganisasjonen skal utvikles videre. 

Bakgrunn for arbeidet 

Arbeidet omfatter noen endringer i instruksen til Geno-utvalgene, samt et ønske om å endre tittel på «Årsmøteutsending» til «Eiertillitsvalgt», for å understreke at rollen omfatter mer enn å bare møte i årsmøtet.  
 
Det har også kommet opp et forslag i forbindelse med omstillingsprosessen Geno har stått i, om å legge ned kontrollkomiteen. I budsjettet for 2022 utgjorde selve budsjettet for kontrollkomiteen ca 100 000 kr, i tillegg må det kalkuleres med medgåtte arbeidstimer i administrasjonen (ca 50-70 000 kr).

Kontrollkomiteen har alltid gjort en god jobb i Geno, og det sitter kompetente tillitsvalgte i komiteen. Kontrollkomiteens ansvar skal føre tilsyn med virksomheten Geno, og se etter at gjeldende lover og regler følges. Samt at de følger opp vedtakene styret og årsmøtet gjør, at dette gjennomføres.

I de senere år har revisor fått en større rolle opp mot organisasjonene, og det er ingen lover som pålegger Geno SA å ha en kontrollkomite. Styret er uansett ansvarlig hvis det skulle oppdages feil, og deres oppgaver er fastsatt gjennom Samvirkelovens §76 og 77.  

Les mer i bakgrunnsnotatet her.

Styret ønsker innspill 

I forbindelse med dette vedtektsarbeidet ønsker styret innspill fra tillitsvalgte og medlemmer. Har du forslag til andre endringer enn bare det foreslåtte, er det også mulig å melde inn i denne prosessen.  

Her er forslag til nye vedtekter.  I dokumentet er det gjeldende vedtekter i kolonnen til venstre, og forslag til nye i kolonnen til høyre.  

Framdrift i arbeidet fram mot årsmøtet 

Styret har snakket om, og behandlet forslag til vedtektsendringer over flere møter. I styremøtet 24. januar ble det framlagt forslag til nye vedtekter, som ble sendt ut på høring til Geno-utvalg og medlemmer.  

Gjeldene vedtekter og instruks for virksomheten i Geno SA.

Styret vil behandle saken på nytt i sitt styremøte 22.-23. februar 2023, hvor det vil utarbeides et endelig dokument som sendes ut sammen med årsmøtepapirene. 

Saken behandles på årsmøtet i Geno SA 20.-21. mars 2023.  

Send innspill

Innspill sendes til styreleder Vegard Smenes:  

Frist for innspill er 7. februar 2023.