DHP – Rapporteringsverktøy for veterinærer

Lesetid: ca 8 min

Veterinærer rapporterer fra 1. oktober 2020 kun via DHP - dyrehelseportalen.

21. september stengte Geno Rapport og all seminrapportering gikk over til DHP. fra 1. oktober ble også sædhenting og kjøring/refusjon for veterinære reiser inkludert her. 

Både Geno Rapport web og Geno Rapport via mobil/nettbrett har sluttet å fungere for veterinærer. Den nye løsningen i Dyrehelseportalen skal fungere på samme måte som dagens Geno Rapport.

Lenke til bruksanvisning/veiledning seminrapportering finner du her.

Hvorfor legges Geno Rapport ned?

Geno skal gå over til å honorere for faktisk kjørte km for oppdrag som kun gjelder inseminering. Da trenger vi et system som inneholder både sykebesøk og inseminasjonsbesøk. For å unngå flere systemer for brukerne ble det en felles løsning for seminbesøk og helsebesøk i Dyrehelseportalen.

Deretter er det utviklet en løsning mot kartleverandør for beregning av km kjørt for Geno. Denne løsningen vil også fungere for søknad mot Fylkesmannen.  Dette vil dere få mer info om senere i september.

Betaling for inseminasjon utført av veterinær

Før ble merkjøring for inseminering beregnet på årlig basis og distriktene ble plassert i et sone-system. Honorar for selve insemineringen er likt over hele landet og uforandret fra gammelt til nytt system. Kjørelengde beregnes av et nytt program som også beregner grunnlag for søknad om refusjon for veterinære reiser fra Landbruksdirektoratet.

Prinsipp for beregning av merkjøring

Dersom praksisdagen består av både sykebesøk og insemineringer vil programmet beregne to kjøreruter; en kjørerute for bare sykebesøk, deretter en rute for alle besøk, både sykebesøk og inseminasjonsbesøk. Betaling for kjøring til sykebesøk må veterinæren selv sørge for å dekke inn ved å fakturere produsenten. Dersom ruten med alle besøk er lengre enn ruten med bare sykebesøk, vil differansen, merkjøring for inseminering, dekkes av Geno. Dersom ruten med alle besøk er like lang som ruten med bare sykebesøk, blir det ingen merkjøring for inseminering og Geno dekker ikke kjøring. Dersom praksisdagen kun består av inseminering, dekker Geno all kjøring.

Honorarsatsene  for inseminering er uforandret. Det samme gjelder tillegg for inseminering på lørdag, søndag og helligdag samt fradrag for sammenfallende inseminering.

Betaling for inseminering utført av veterinærer før og nå

Før:

Merkjøring for inseminering ble beregnet for et helt år. Den totale kjørelengden for merkjøring ved inseminering ble delt på antall insemineringer i året og beregningen ga grunnlag for soneplassering. Betaling var lik for alle insemineringer i samme sone, uavhengig av hvor langt det egentlig var kjørt for å utføre insemineringene.   

Nå:  

Merkjøring for inseminering beregnes hver dag. Betaling av honorar for inseminering er lik i hele landet. Satsen pr km for merkjøring for inseminering er også lik for hele landet. Beløpet du får utbetalt for et insemineringsbesøk vil variere fra dag til dag, avhengig av hvor langt det egentlig er kjørt for å utføre insemineringene.

Tilskudd og refusjon til veterinærreiser

For veterinærreiser som du har startet 1. oktober 2020 eller seinere, må du søke elektronisk om tilskudd og refusjon i Dyrehelseportalen.

Du kan sende inn reiseopplysninger daglig, eller så snart du har mottatt eventuelle fakturaer/kvitteringer.

Logg deg inn i Dyrehelseportalen på https://dhp.animalia.no/

Menypunktet «Registrer» –> «Reiser» er tilgjengelig fra 1. oktober.

Registrer besøk

Før du kan registrere en reise, må du registrere alle besøkene på reisen i Dyrehelseportalen. Dette er avgjørende for at du skal få beregnet korrekt tilskuddsbeløp fra fylkesmannen og/eller refusjonsbeløp fra Geno. Du kan registrere besøk på to måter:

  1. Du kan registrere semin- og helsebesøk direkte i Dyrehelseportalen via menypunktene «Registrer» –> «Besøk». Seminbesøk kan registreres i Dyrehelseportalen selv om du ikke har internettforbindelse.
  2. Dersom du bruker et tilsluttet journalsystem, for eksempel Sanimalis, overfører du besøksdata herfra til Dyrehelseportalen. Dette gjelder også besøk uten medisinbruk. Les mer om dette i brukerveiledningen til reiseregistreringen som du finner på https://www.animalia.no/no/Dyr/dyrehelseportalen/ og som er omtalt lenger nede.

Registrere reiser

Velg menypunktene «Registrer» –> «Reiser», og velg den datoen reisen startet. Trykk deretter «Start registrering».

Veiledning

Du får veiledning i Dyrehelseportalen som synlig tekst og som skjult tekst bak spørsmålstegn. I tillegg bør du lese den mer utfyllende brukerveiledningen som gir mer detaljert informasjon. Her finner du nyttige tips og svar på en del spørsmål du kan ha.

Brukerveiledningen til reiseregistreringen finner du fra 1. oktober på
https://www.animalia.no/no/Dyr/dyrehelseportalen/

Brukerstøtte

På https://dhp.animalia.no/ finner du kontaktopplysninger til brukerstøtte. Du skal ta kontakt med brukerstøtte i følgende situasjoner:

  1. Dersom du trenger hjelp til å registrere besøk eller fylle ut reisesøknad.
  2. Dersom du vil rapportere om uklarheter, feil og mangler i løsningen og i veiledningen.

Hvis du har spørsmål om regelverket for tilskudd til veterinærreiser, skal du ta kontakt med fylkesmannen. https://www.fylkesmannen.no/Om-oss/Kontakt-oss/

Hvis du har spørsmål om beregning av kjøregodtgjørelse i forbindelse med inseminering, skal du ta kontakt med Geno kundesenter.

Søknadsbehandling og utbetaling

Når du sender inn reiseopplysninger i Dyrehelseportalen, går de samme opplysningene både til Fylkesmannen og Geno. Opplysningene legges til grunn for endelig beregning av tilskudd til veterinærreiser fra Fylkesmannen og kjøregodtgjørelse fra Geno. Tilskudd og refusjon utbetales som hovedregel måneden etter at reisesøknadene ble sendt inn.

Kontroll av søknader

Maskinelle kontroller og kartløsning bidrar til å kvalitetssikre søknadene slik at de fleste reisesøknader kan behandles automatisk hos fylkesmannen. Reisesøknader kan bli plukket ut til manuell behandling hos fylkesmannen. Dette innebærer at du kan motta to vedtak fra samme fylkesmann om reisetilskudd for til sammen alle reiser du har sendt inn samme måned. Disse vedtakene kan bli sendt ut til ulike tidspunkt.

 

Frist for å søke om reisetilskudd fra fylkesmannen for 3. kvartal

Fra 3. juli 2020 ble fristen for å søke om reisetilskudd endret til 90 dager etter at reisen det søkes om tilskudd for, ble gjennomført. Endringen er begrunnet med overgang til elektronisk løsning for å søke om reisetilskudd.

For å gi deg mulighet til å sende inn alle reisene som du har gjennomført i 3. kvartal samtidig og i samme søknad, er fristen for å sende inn søknad om reisetilskudd for 3. kvartal 2020 beholdt uendret, og er 31. oktober. Dersom du sender inn søknad på papir i november for reiser gjennomført i september, vil det også være greit etter gjeldende forskriftstekst og søknadsfrist på 90 dager.

Hvordan fungere det å rapportere uten nettilgang DHP?

 

Registrering i Dyrehelseportalen (DHP) uten nettilgang

DHP har delvis støtte for registrering selv om du mister nettilgangen en periode. Det vil si at du kan bruke DHP som vanlig for å gjennomføre enkelte oppgaver selv om enheten du arbeider på ikke har tilgang til internett, og arbeidet blir automatisk lastet opp og lagret når du får tilgang til internett igjen. Ikke lukk nettleseren før du har lastet opp data.

I første omgang støttes kun seminregistreringer når man er uten nett. Man kan altså registrere besøk hos produsenter med alle de vanlige seminjobbene, men man kan ikke registrere helsebesøk, og heller ikke søknad om reisetilskudd, uten å være tilkoblet internett.

Hvordan fungerer det?

Det kreves at man åpner DHP på enheten man vil arbeide på minst én gang før man kan ta i bruk DHP uten nett. Første gang man åpner DHP vil nettsiden legge til rette for registrering uten nett, gjennom å forhåndslaste informasjon om produsenter du har vært på besøk hos tidligere, samt produsenter i ditt geografiske område.

Ditt geografiske område er basert på din adresse hos produsentregisteret og inneholder de produsentene som har de 10 000 nærmeste storfeene til denne adressen. Om din adresse er feil, vennligst sjekk og rett din adresse her: https://profil.prodreg.no/. Ved endring eller feil registrert adresse, ta kontakt med Produsentregisteret på telefon +47 22 05 47 30, eller per e-post: 

Hvis produsenten du skal til ikke er en del av utvalget til de 10 000 nærmeste storfeene, får du ikke registrert besøk der uten nettilgang. Hvis produsenten du skal til ikke er en del av dette utvalget får du ikke registrert besøk der uten nettilgang. Hvis du skal til en produsent du ikke har vært hos det siste året og produsenten ligger et stykke unna din registrerte adresse kan det være lurt å gå inn i DHP på forhånd mens du har nettilgang og opprette en kladd som er klar til bruk når du kommer til produsenten.

Spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret i Geno på tlf. 950 20 600.

Instruksjonsvideoer rapportering DHP

Vi har laget noen instruksjonsvideoer for rapportering via DHP.

Rapportering via DHP: Generell informasjon om registrering av reise

Rapportering via DHP: Endre besøkspunkt

Rapportering via DHP: Fjerne sykebesøk

Rapportering via DHP: Sædhenting

Rapportering via DHP: To reiser på en dag

Rapportering via DHP: Stengt veiløp og privat bom

Du finner alle videoene i denne spillelisten på YouTube