Framtidig kjøremodell for veterinær inseminasjon

Lesetid: ca 5 min

Ny kjøremodell for inseminerende veterinærer er testet ut. Partene mener at den nye modellen gir en riktig og rettferdig beregning av godtgjørelsen for kjørte kilometer i forbindelse med inseminering.

Modellen innebærer at Geno dekker sin andel av alle inseminasjonsturer.

Riktig og rettferdig beregning

Vi har tidligere informert om at den nye modellen (Delingsmodellen) for veterinærer har vært prøvd ut i perioden 1.3.22 – 28.2.23, og resultatene er nå klare. Modellen innebærer at Geno dekker sin andel av alle inseminasjonsturer. Partene mener at den nye modellen gir en riktig og rettferdig beregning av godtgjørelsen for kjørte kilometer i forbindelse med inseminering.

Totaløkonomien i den nye og gamle modellen vil være den samme, slik at veterinærene som gruppe ikke vil komme dårligere ut enn tidligere. Den nye modellen medfører at det kommer flere km inn til Geno som går til honorering enn hva dagens sonemodell gjør. Dette skyldes en mer korrekt fordeling mellom km på sykebesøk og inseminasjonsbesøk. Dette betyr at dagens økonomiske ramme da vil fordeles på flere km i ny modell.

Enighet om nye satser

Med økning i km inn til Geno vil de nye satsene basert på samme økonomiske ramme være kr. 14,62 pr km fra Geno for kjøring som ikke er refusjonsberettiget, mens kjøring som er refusjonsberettiget honoreres med kr. 4,57 fra Geno i tillegg til statens satser for skyssrefusjon som kommer fra statsforvalter. Disse satsene er det framforhandlet enighet om mellom Veterinærforeningen og Geno.

De aller fleste vil merke liten forskjell

Jevnt over har det vært bra tilslutning til rapportering i testperioden, men vi ser at 8-10 prosent ikke har deltatt fullt ut. Disse vil vi ikke kunne si hvordan den nye modellen vil slå ut for. Alle andre vil få sine resultater offentliggjort så fort vi har en løsning for dette. Det vil komme nærmere beskjed om når dette er klart til hver enkelt.

Vi har tidligere informert om at omtrent 80 % av de inseminerende veterinærene skal merke liten forskjell, 10% vil få noe mer betalt og 10% vil få noe mindre.

Årsaker til endring

Årsaken til endringer i forhold til dagens modell kan være flere:

  1. Veterinærer som inseminerer, har historisk blitt satt inn i en sone som er et forventet gjennomsnitt av hvor langt de kjører pr inseminasjon. Eks: Sone 5 er fra 9 til 13 km kjørt pr inseminasjon, og det honoreres dermed 11 km pr inseminasjon. Det betyr at veterinærer som ligger lavt i sonen ift. kjøring, f.eks. har gjennomsnittlig kjøring på 9-10 km pr inseminasjon, alltid har fått litt for mye betalt pr inseminasjon. De som ligger for høyt, dvs. kjører 12 til 13 km i gjennomsnitt, vil alltid ha fått litt for lite betalt.
  2. Plassering av utgangspunkt for kjøring. Dette vil variere mye i ny modell, mens gammel modell har kun et utgangspunkt, og avhengig av hvor dette er lagt så vil det innad i en kommune slå litt forskjellig ut.
  3. Samkjøring med tekniker – områder med samkjøring av tekniker kan slå ut forskjellig avhengig av hvordan denne samkjøringa er gjennomført.
  4. Ikke foretatt endringer i soner etter vikariering/overtakelse av semin fra semintekniker i området.
  5. Sonemodellen har operert med 20 prosent samkjøring sjukebesøk-inseminasjon. Avhengig av hvor stor samkjøringen er, vil faktisk samkjøring påvirke resultatene noe forskjellig.
  6. Sammenslåing av kommuner der kommunene hadde ulike soner har som regel fått sone lik den høyeste. Dvs. at den ene kommunen da ble hevet uten at kjøremønster er endret. Det ble gjort mange sånne endringer i januar 2020.
  7. Kommuner med to vaktdistrikt har kanskje ulik snitt kjøring mellom hvert besøk, men behandles likt da kommunen kun kan ha en sone.
  8. Avviket per person vil være forskjellig avhengig av hvor mange som er med i samarbeidspraksisen. Dette betyr at hvis området i utgangspunktet kommer dårligere ut i ny modell så vil effekten variere med antall deltagere i samarbeidet og andel inseminasjon.

Utjevne skjevheter

I den nye modellen vil man få betalt for det man kjører, og tidligere skjevheter blir dermed synlige når de rettes opp. De som i alle år har fått for mye, vil nå få noe mindre, og de som har fått for lite, vil nå få noe mer.

Ny modell fra 1. september

Vi vil kontakte alle der skjevhetene har vært størst, og dermed vil få noe mindre utbetalt. Noen områder vil bli innkalt til felles møte, mens noen kontaktes enkeltvis. Vi tar sikte på å kontakte alle før ferien, og at vi begynner å benytte ny modell fra 1. september, og påfølgende utbetaling etter nytt grunnlag i oktober.

Tett kontakt med Veterinærforeningen

Veterinærforeningen og Geno vil ha løpende dialog, og vårt mål er at alle skal føle trygghet for at grunnlaget gir det riktige bildet av kjøringen. Kommer det opp uforutsette forhold vil vi i fellesskap ta tak i dette fortløpende.

Vi oppfordrer de av dere som har spørsmål til modellen eller resultat av kjøringen siste året om å ta kontakt med oss.

Resultater for test av ny kjøremodell.