Resultater for test av ny kjøremodell

Lesetid: ca 9 min

Den nye kjøremodellen for inseminerende veterinærer har blitt prøvd ut i 2022 og resultatene begynner nå å bli klare. Veterinærforeningen og Geno har sammen gått gjennom resultatene.

Vi har tidligere informert dere om at det ble forhandlet frem ny hovedavtale mellom Veterinærforeningen og Geno. I den forbindelse ble Geno og DNV enige om å teste ut ny modell for kjøring.

Resultater av testing

Den nye modellen (Delingsmodellen) har vært prøvd ut i 2022 og resultatene begynner nå å bli klare.

Veterinærforeningen og Geno har hatt møter hvor vi har sett på resultatene så langt. Modellen innebærer at Geno dekker sin andel av alle inseminasjonsturer.

Partene mener at den nye modellen gir en mer riktig og rettferdig beregning av godtgjørelsen for kjørte kilometer i forbindelse med inseminering. Dagens sonemodell beholdes som grunnlag for avlønning frem til ny modell iverksettes rundt oktober 2023. Reisene registrert i Dyrehelseportalen viser nå i overgangsperioden beregnet antall km i den nye delingsmodellen (se utklipp nedenfor).

Bilde1.png

Alle helse- og seminbesøk må registreres både når de er innenfor og utenfor refusjonssonen. Reiser må registreres på rett dag. Hvis man har flere reiser på samme dag, må man rapportere den enkelte reise hver for seg.

Det var jevnt over bra tilslutning til rapportering i testperioden, men vi ser at noen få ikke har deltatt fullt ut. For disse vil vi ikke kunne sin hvordan den nye modellen vil slå ut.

Når den nye modellen innføres, må ALLE reiser, dvs. både rene inseminasjonsreiser og rene reiser til sykebesøk, samt kombinerte reiser som inneholder både helse- og inseminasjonsbesøk, genereres i DHP. Dette er en forutsetning for å få utbetalt kjørte km fra Geno, i forbindelse med inseminering både innenfor og utenfor refusjonsgrensa.

Så til det mest vesentlige, hvordan vil dette påvirke deg?

På møtet mellom Geno og Veterinærforeningen 29. mars 2023 så vi at den nye modellen vil gi en mye riktigere beregning. Omtrent 80 % av de inseminerende veterinærene skal merke liten forskjell, 10 % vil få noe mer betalt og 10 % vil få noe mindre. Bakgrunnen for dette forklares her:

Frem til nå har vi brukt den såkalte «Sonemodellen»
Sonemodellen har en honorering som inneholder både kjøring og jobb per inseminasjon. Sats for kjøring som honoreres i den enkelte sone kan du se i tabellen nedenfor. I sone 1 vil du honoreres med 16 kr per inseminering for kjøring, mens du i sone 6 får 236 kr per inseminering for kjøring til inseminasjonen.

Tabell 1: Sonesatser
Sonemodell.jpg

Hver enkelt kommune er plassert i en sone. I hver sone er det et forventet gjennomsnitt kjøring per inseminasjon. Som dere ser av sonene, er de ikke eksakte, men delt inn i et spenn på kilometer.

Eks: Sone 5 er fra 9 til 13 km, og det honoreres dermed 11 km per inseminasjon.

Det betyr at veterinærer som ligger lavt i sonen ift. kjøring, f.eks. har gjennomsnittlig kjøring på 9-10 km per inseminasjon, alltid har fått litt for mye betalt per inseminasjon. For de som ligger for høyt, dvs. kjører 12 til 13 km i gjennomsnitt, vil alltid ha fått litt for lite betalt. En annen feilkilde har vært at andelen samkjøring i sonemodell er satt til 80 prosent i sonemodell, mens den nye modellen beskriver faktisk samkjøring. Dette kan slå forskjellig ut fra område til område.

Skjevheter rettes opp

I den nye modellen vil man få betalt for det man kjører, og disse skjevhetene rettes dermed opp. De som i alle år har fått for mye, vil nå få noe mindre, og de som har fått for lite, vil nå få noe mer.

Tabell 2: Utslag av beregningene så langt
Endring i 1000 kr Antall veterinærer Endring Prosent av totalen
70-80 2 Pluss 0,30 %
60-70 0 Pluss 0,00 %
50-60 2 Pluss 0,30 %
40-50 5 Pluss 0,70 %
30-40 12 Pluss 1,70 %
20-30 34 Pluss 4,80 %
10-20 58 Pluss 8,20 %
0-10 273 Pluss 38,40 %
0-10 214 Minus 30,10 %
10-20 54 Minus 7,60 %
20-30 30 Minus 4,20 %
30-40 11 Minus 1,50 %
40-50 14 Minus 2,00 %
50-60 1 Minus 0,10 %
60-70 1 Minus 0,10 %
Ant. veterinærer 771   100,00 %

 
Dette fremgår av tabellen over:

  • Det vil være 21 veterinærer har fått merkbart for lite betalt. De vil få en økning på 30.000 eller mer, maks 80.000 ila ett år i den nye modellen.
  • Det vil være 27 veterinærer som har fått merkbart for mye betalt ift. kjørte km frem til nå. Disse vil få en reduksjon på 30.000 eller mer, maks 70.000 ila ett år i den nye modellen.
  • Det blir ikke noe dårligere økonomi totalt sett for alle veterinærene med den nye modellen, bare en riktigere fordeling ift. kjørte km.
  • Den store andelen av veterinærer 663 stk / 93% som ligger innenfor +/- 30.000 eller mindre, vil få mindre justeringer.

Veien videre

Veterinærforeningen og Geno vil ha flere møter fremover. De som har fått merkbart for mye vil bli kontaktet individuelt og vil ha mulighet til å få sett på tallene og diskutert situasjonen. Det vil også bli lagt ut mer informasjon utover sommeren.

Obs! Det er verdt å merke seg at dersom skyssrefusjonen øker i år og til neste år, samt justeringer som gjøres i neste års forhandlinger med Geno, vil medføre at de som fikk for lite vil få enda mer, mens de som fikk for mye vil få en mindre nedgang enn estimert her.

Geno og Veterinærforeningen vil fremover sammen lage en omforent prosess for hvordan dette skal iverksettes på best måte, og det vil evalueres og justeres i tråd med behov og korrekthet.