Brunsttegn

Lesetid: ca 3 min

Brunsten kommer med 21 dagers mellomrom hos kua. Dette er en gjennomsnittsverdi, og vi regner med at en variasjon fra 17 til 24 dager er normalt.

Tida fra begynnelsen på en brunst til begynnelsen på den neste kalles en brunstsyklus.

Brunsten deles inn i tre faser.

  • Forbrunst
  • Brunst
  • Etterbrunst

Forbrunst

Forbrunsten varer normalt i 1-3 dager. Særlig i den mørke årstiden kan denne perioden mangle synlige tegn. Særlig dersom man baserer brunstkontrollen på sliming risikerer man at kyr kan bli inseminisert for tidlig. Å kunne skille mellom forbrunst og den egentlige brunsten, er ofte vanskelig.

Tegn i forbrunsten

De siste timene av forbrunsten vil dyra vise mer og mer atferdstegn. Dyra blir urolige og får en økt interesse for omgivelsene. De søker kontakt med andre dyr, gnir seg inntil nabokua og slikker den gjerne. Vær oppmerksom på fuktige flekker etter slikking. Atferdstegn er ridning, hodehviling, hodeknuffing og snusing bak.

Noen kyr i forbrunst reagerer ved å ikke gi ned mjølka. Nedsatt appetitt og fôropptak kan også være et tegn på at kua er i tidlig brunst. Den kan til og med la kraftfôret ligge. Slimhinnen i kjønnsveiene vil bli fuktig og rødlig. Kjønnsleppen hovner opp. En seig, grålig slimpropp kan sees i starten samtidig med dråpevis klart slim.

Brunst

Brunsten varer i gjennomsnitt ca. 18 timer, med en variasjon fra 6-30 timer.

Brunsten består av tre perioder:

  • Tidligbrunsten – perioden fra første ride- aktivitet til kua eventuelt står for oppritt.
  • Ståbrunsten – kua står for oppritt og er mottagelig for kontakt.
  • Senbrunsten – perioden etter ståbrunsten og til rideaktiviteten opphører. I denne fasen er det vanligvis få adferdstegn og det haster med å få inseminert kua.

I alle tre brunstfasene er det rideaktivitet.

Tegn i brunstfasen

Hvis du er heldig kan du se kyr som står for oppritt (stårefleks). Dette er det sikreste tegn på brunst. Andre viktige tegn: Oppritt, hodehviling, snusing bak, redusert mjølkenedgivning og redusert fôropptak. Kua er rastløs og urolig og står med et glansfullt blikk. Den kan stå og raute under første halvdel av brunsten. Den står ofte når andre har lagt seg. Ved plystring eller berøring, senkes ofte lenda. Noen dyr vil også bevege lenda og løfte på halen eller halerota ved berøring. Det dannes en slimstreng som er krystallklar til blåskimrende i fargen. Slimet kan klebe seg til lår og hale. Mot slutten av perioden kan det ses luftblærer i slimet. Slimhinnene i kjønnsveiene er fortsatt fuktige og røde, og kjønnsleppene er hovne.

Seksuelt Aktive Grupper (SAG)

Under brunst vil kyr i løsdrift og på beite danne såkalte seksuelt aktive grupper. Kyr som er brunstige vil oppholde seg i nærheten av hverandre (innen tre meters avstand) over tid og vise hyppige brunsttegn. Dersom bare ei ku i flokken er brunstig kan dyr som er i forbrunst eller utenom brunst danne SAG-grupper sammen med den brunstige kua. I slike grupper kan det variere hvem som er partnere til den brunstige kua. Brunstige kyr kan opptre i slike seksuelt aktive grupper opp til 1/3 av tida når dyret er i ståbrunst. Det er viktig å være oppmerksom på slike grupper fordi det er minimum en brunstig ku som deltar.

Etterbrunst

Tegn på etterbrunst

Parringsvilligheten hos kua er borte. Fortsatt kan noe seigt, blankt slim komme. Mot slutten kan det være litt blodtilblanding i slimet. Kjønnsleppene er bleike og sammentrekt. En tydelig blødning kan observeres ett til to døgn etter at brunsten er slutt. Ny brunst kan ventes fra 17 til 20 dager etter at blødning er observert.

Hvilefasen

Hvilefasen varer fram til neste brunst.