Avlsmålet for NRF

Lesetid: ca 3 min

Avlsmålet for Norsk Rødt Fe (NRF) angir hvilke egenskaper som skal ha betydning ved utvelgelse av eliteokser og hvor mye de ulike egenskapene skal vektlegges. Det er medlemmene i Geno som bestemmer retningen for avlsmålet.

Gjennom avlsarbeidet for NRF skal norske mjølkeprodusenter få ei ku som er frisk og fruktbar, har god produksjon av mjølk og kjøtt, god livskraft, et funksjonelt jur, god kropp, sterke bein og godt lynne.

Bredt avlsmål

Avlsmålet for NRF er svært bredt ved at mange egenskaper er inkludert. Et slikt avlsmål reduserer faren for innavl, ved at den genetiske variasjonen er stor.

Tabellen nedenfor viser egenskapene som inngår i avlsmålet, samt vektlegging av disse inn i samla avlsverdi. Flere av egenskapene i avlsmålet er igjen oppdelt i mange underegenskaper med forskjellig vektlegging som bestemmer verdien av hovedegenskapen. Vi har over 40 egenskaper som inngår i avlsmålet.

NRF-avlen skiller seg ut internasjonalt ved sitt brede avlsmål over lang tid. Dette er en av årsakene til at NRF-populasjonen har vakt stor interesse internasjonalt.

Avlmålet for NRF gjeldende fra juni 2019

Egenskap Vektlegging (%)  Respons*
Melk 27 0,51
Jur 20,5 0,55
Jurhelse 13,4 0,34
Fruktbarhet 11,4 0,15
Kjøtt 9,4 0,14
Klauvhelse 3,8 0,05
Utmelkingshastighet 2 0,03
Kryssvinkel 1,4 -0,07
Bein 2,5 0,12
Kalvingsvansker far til kalv 0,6 0,15
Kalvingsvansker far til ku 0,9 -0,05
Lekkasje 0,5 -0,02
Lynne 0,5 0,24
Andre sykdommer 0,3 0,03
Dødfødsler far til kalv 0,3 0,06
Dødfødsler far til ku 0,3 0,04
Kollethet 5,3 0,04
*Responsen er definert som hvor stor forbedring det blir på en delegenskap, gitt at totalindeksen forbedres med 1 poeng

Vektlegging av egenskaper

Diskusjonen omkring vektlegging av egenskaper, har tidligere basert seg på en prosentvis fordeling av vekttall. Vi vet at egenskapene har ulik arvegrad, at det finnes avlsmessige sammenhenger mellom egenskapene og at sikkerheten derfor er forskjellig. Dette, i tillegg til vektfordelingen, påvirker mulighetene for å oppnå avlsmessig framgang. Det er derfor viktig å ha fokus på responsen framfor prosentfordelingene av vekttallene.

Geno har utviklet et verktøy som gir mulighet for å fastsette vekter ut fra en ønsket respons. Det er viktig å kontinuerlig observere den avlsmessige endringen for alle egenskaper, slik at det kan tas grep i tide om man ser en uønsket tendens for enkelte egenskaper. Derfor blir avlsmålet justert fortløpende for å opprettholde ønsket respons.