Styremøte okt./nov.: Økonomi og budsjett

Lesetid: ca 4 min

I oktober/november ble det avholdt tre styremøter. Økonomirapport og budsjett var av sakene som ble diskutert.

Økonomirapport per oktober 2020

Regnskapet viser per oktober et underskudd før gevinst fra Hallsteingården på kr 8,9 millioner. Inklusive Hallsteingård gevinst er overskuddet kr 28 millioner. Avviket i forhold til budsjett hittil i år er + kr 6,4 millioner.   Snittprisen for oktober ble 289,76 kr. Antall solgte doser er 6.000 flere enn forrige år samme tid, økningen er i hovedsak på kjøttfe.   Geno Global har et resultat på kr 1,6 millioner dette er kr 1,2 millioner bedre enn forrige år og nært budsjett. Resultatet har styrket seg siste måned. I oktober ble det ikke sendt så mye RedX til USA som tidligere og dermed lavere kostnader samtidig som vi høster av salget på allerede sendte varer. Vi er i dialog med Josh i Texas om ny forsendelse.  I oktober er det benyttet kr 0,7 millioner til kundeinnsiktsarbeidet internasjonalt. 

Xsires er foran budsjett og de står nå i inseminasjonssesongen med mer salg.  Uheldigvis har både daglig leder Hans Kerkhof og hans kone som arbeider i Xsires fått Corona, dette har hemmet arbeidet noe, men Hans Kerkhof er i gang igjen om noe redusert.  Hans har gitt innspill på å kjøpe tilbake selskapet Xsires. 

Framover investeres det i internasjonal avlsplan, digitale flater mot kunder og økt trykk på marketing aktiviteter. Dette vil redusere resultatet framover, men er viktig for å oppnå framtidig salg. Vi merker bl.a. svært tydelig at Vikinggenetics er aktive i UK på marketing aktiviteter og det er gjennomført møter med Liam Healy for å bistå han i salgsargumentasjon og forstå situasjonen i UK. Som regional sales manager Europa er ansatt Diego Galli (tidligere Geno Italia og ABS Italia) Spermvital har et resultat som er kr 1,0 million bedre enn budsjett og kr 1,8 millioner bedre enn forrige år på samme tid. Det er først og fremst en kostnadsreduksjon som er årsaken til dette. Cryogenetics: Resultatet hittil i år er bedre enn budsjettert og særlig det norske markedet har bedre resultater. Det arbeides med å skaffe nye kunder i Norge. 

Budsjett 2021

Det jobbes med budsjett for Geno i disse dager, som vil endelig godkjennes i styremøtet i desember. Nye strategiske prosjekter jobbes med i Geno, og vil behandles som egne styresaker, som kommer i tillegg til ordinært budsjett.

Innspill fra styret i møtet er at det er krevende å spå dosesalget for kommende år. Forholdstallet blir økt for 2021, men det kan bli spennende å se hvordan siste halvår av 2021 vil slå ut, når Irland-produksjonen til Tine starter. Styret ønsker også at Geno ser på driftskostnader og rasjonalisering. Samtidig kommer det store investeringsprosjekter både innen forskning/utvikling, markedsarbeid og drift de nærmeste årene.

Nytt rapporteringssystem for veterinær inseminering

Det ekstraordinære styremøtet 14.oktober omhandlet utfordringen med overgangen til nytt rapporteringssystem for veterinærene. Det ble i møtet diskutert og vedtatt at fruktbarhetsrelaterte behandlinger av veterinærer skulle inngå i skyssrefusjonsordningen fra Geno, når det gjaldt behandlinger som foregikk samtidig som inseminering.

Nytt selskap for skattefunn

Det har blitt gjort en vurdering av om Geno skal utnytte seg av skattefunnordningen for arbeidet innen forskning og utvikling. Konklusjonen fra Skattekontoret er at Geno anses å være en skattefri institusjon jf. Skatteloven §2-32 første ledd. Det innebærer at Geno organiserer forsknings- og utviklingsaktiviteten gjennom et skattepliktig datterselskap, Geno R&D. Alle ansatte fortsetter i Geno morselskap, mens selskapet brukes til å kunne utnytte det potensialet som ligger i denne finansieringsordningen. Biokapital AS gis derfor et nytt navn; Geno R&D. Styret i dette selskapet vil bestå av styreleder Kristin Malonæs og styremedlem Lars Skramstad. Daglig leder er Håvard Tajet.

Åpen post

Dette er saker som styret har fått innspill på eller ønsker svar på i senere møter og er ikke saksbehandlet i selve møtet, kun en sak denne gangen:

Antall spermier i REDX-dosene: Det ble etterspurt i møtet om vi ser økt forbedring på resultater for REDX med økt antall spermier. Dette blir nøye fulgt opp framover.