Oppsummering fra høstmøter 2022

Lesetid: ca 2 min

Årets høstmøter ble gjennomført digitalt hvor totalt 68 prosent møtte opp. Det var aktive møter med gode spørsmål og innspill fra de tillitsvalgte.

Vi ser at digitale møter har litt lavere oppslutning enn de fysiske møtene, men takk til alle som deltok!

Utfordringer og muligheter

Geno orienterte først om status for organisasjonen, økonomisk og seminsalg. Videre snakket administrerende direktør, Kristin Malonæs, om utfordringene Geno står ovenfor, samt mulighetene som finnes både i Norge og internasjonalt.

Aktuelle problemstillinger i det norske markedet ble gjennomgått av Hans Storlien, leder for Kunde- og medlemstjenester i Geno. Blant annet seminbetjeningen med samspillet mellom seminteknikere og veterinærer, embryotjenesten framover og ny inseminasjonsteknologi. Geno er også i startfasen av prosjektet «Totaltilbud for kunden» som vil være mest aktuelt i konkurranseutsatte områder.

Investeringer i nytt oksefjøs

Styreleder Vegard Smenes snakket om investeringer Geno gjør om dagen i nye kalveisolat i Lillehammer, samt nytt oksefjøs på Store Ree. Dette for å sikre bedre dyreflyt mellom anleggene, og at oksene kan komme i produksjon tidligere. Nytt fjøs på Store Ree vil også bedre dyrevelferden ved at alle oksene får enkeltbinger.

Valg

Valgkomiteen hadde som vanlig sin gjennomgang av de tillitsvalgte som er på valg av både årsmøteutsendinger og i årsmøtet i 2023. Tines medlemssjefer orienterte også i møtene om Geno-kontakten og produsentlaget.

Avl og prosjekter

Avslutningsvis i møtene var det avl som var hovedtema, hvor avlssjef Håvard Tajet fokuserte på økt sikkerhet rundt genomisk seleksjon (GS), og hvor mye mer vi vet nå enn når dette ble startet opp for ca 10 år siden. Samt en orientering om status i metanprosjektet og fôreffektivitetsprosjektet.

Teamaer som ble tatt opp

Temaer de tillitsvalgte tok opp var veterinærdekning, og viktigheten av dette i distriktene. Et annet innspill var til Buskap, og frustrasjonen om at mange av fagbladene innen landbruk ofte har mange av de samme temaene. Det var noen spørsmål rundt embryoområder og veterinærene framover, samt tilgjengelighet på REDX framover. Genredigering kom opp som tema, om status for dette arbeidet. Her er Geno med i to prosjekter for å øke kunnskapen.

Noen stilte også spørsmål rundt langsiktig strategi for Geno med nedadgående kutall, hvor Kristin Malonæs svarte at det følges nøye med på. Det kom også innspill rundt jur, noen spesifikke okser, samt at noen opplever dyr som melker lite. Administrasjonen og styret tar med seg alle innspill i arbeid videre, og takker for godt engasjement i møtene.