Nytt fra styret oktober/november/desember

Lesetid: ca 5 min

7.-8. desember var det fysisk styremøte på Hamar. Det ble også holdt et digitalt møte i oktober og et ekstraordinært styremøte i november for Produksjon 4.0, og prosjektet Bygg og bærekraft.

7.-8. desember var det fysisk styremøte på Hamar. Hovedsaken var budsjett for 2022, noe som viser et krevende økonomisk år for Geno i 2022. Vi har fått økte kostnader på prosjektsida, med igangsatte prosjekter som skal styrke avlsarbeidet i Geno. Samtidig er vi nødt til å øke salget internasjonalt, og det legges opp til å selge like mange doser i Norge som internasjonalt kommende år.

En annen sak var mer presiseringer rundt Produksjon 4.0, og prosjektet Bygg og Bærekraft, hvor styret ga sine innspill til praktiske løsninger og veien videre.

Videre fikk styret en orientering om medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført blant de ansatte høsten 2021, og resultatet var bra, med noen forbedringsområder.

Styret godkjente også ny hovedavtale med Veterinærforeningen, ga innspill til ny hundelov, innspill til Genteknologiutvalget, og diskuterte ulike organisasjonssaker om valg av årsmøteutsendinger, høstmøter og årsmøte.

Se video med nytt fra styret i desember over. 

Oppsummering styremøte oktober og november

Styremøte 18.oktober

18.oktober ble det avholdt styremøte på Teams. Det ble framlagt økonomirapport for september, som viser et foreløpig minusresultat for Geno på 11,2 millioner hittil i år. Det er dårligere salg internasjonalt som er bakgrunnen for minustallene, samt økte personalkostnader og noen færre insemineringer i Norge.

Det ble solgt 24 946 doser i september, dette er ned ca 1300 doser sammenlignet med samme måned i 2020. Snittpris hittil i år er 306,24kr. Budsjettert snittpris for 2021 er 299kr.

Administrasjonen gjennomgikk forberedelser til budsjett 2022 med styret, og gikk igjennom muligheter og utfordringer for kommende år. Ledergruppa jobber godt for å se hvor det kan kuttes kostnader, og hvor det må tilføres nye. Det er tydelig at digitalisering vil få høy prioritet i kommende år, for å effektivisere oss betydelig. Det jobbes også med å få til tall for salg internasjonalt, og det må påregnes en prisjustering på seminprisen i Norge.

Generelt for budsjettarbeidet har styret fokus på at sædprisen ikke kan økes for mye. Det er uaktuelt for bonden som allerede er i en presset situasjon økonomisk med økte kostnader flere steder. Det er viktig at administrasjonen prioriterer tiltak og ressurser, alt kan ikke gjøres med en gang. Styret er også opptatt av at når budsjettet er lagt, og KPI’ene satt, må hele organisasjonen med de ansatte også være med på å dra lasset sammen.

Produksjon 4.0, og prosjektet Bygg og bærekraft var også fokus i møtet. Administrasjonen presenterte status for underprosjektene, og veien framover. Det er tydelig for administrasjonen at utredningen av de ulike alternativene for bygging må skaleres ned ganske snart, da det er dyrt å gå videre med utredning av mange alternativer. Det ble også gitt status på arbeidsprosesser, automajon og digitalisering. Viktige prioriteringer framover vil blant annet være innføring av Casa for utvidet andrologitest på Øyer, og at det er nok ressurser til utnyttelse av systemet.

Ekstraordinært styremøte 19.november

19.november ønsket administrasjonen et ekstraordinært styremøte for Produksjon 4.0, og prosjektet Bygg og bærekraft. Prosjektledelsen og styringsgruppa (Ledergruppe Geno) har, etter flere grundige vurderinger av Bygg og Bærekraftalternativene, kommet frem til at det er behov for å redusere antall alternativer som skal utredes. Dette sikrer en mer effektiv prosjekteringsperiode og mer realistisk tilnærming.

Prosjektledelsen og styringsgruppa har foretatt vurderinger, og ser det som lite hensiktsmessig å gjøre detaljerte utredninger på alle alternativene. Selv om det må gjennomføres nedskalering av behov for å få ned kostnadene, vil de aller fleste alternativene være langt over det som er økonomisk bærekraftig for Geno.Derfor er forslaget at det gjennomføres en utredning med basis i Alternativ 1c.

Styret var glade for ønsket om presiseringer fra administrasjonen, men hadde et sterkt ønske om at videre bruk av låven skulle tas med i videre arbeid, siden alternativ 1C vil bety at all aktivitet skal flyttes til «skogen», hvor fjøsene ligger. Det er viktig at det gjennomføres risikoanalyser, og at det gjøres bedriftsøkonomiske lønnsomme vedtak.

Styret fikk også en oppdatering på økonomirapporten per oktober. Konsernresultatet viser hittil i år et underskudd på 15,9 millioner kroner, mot et budsjettert underskudd på 11,9 millioner.

Videre fikk styret en oppdatering på status i bygging av nytt kalveisolat på Øyer. Grunnarbeidet har kommet godt i gang, men det har i siste time dukket opp en klage fra nærmeste nabo til tomta. Denne klagen førte til at Lillehammer kommune ga byggestopp på dagen, noe som kom overraskende på Geno. Vedtaket kan ikke påklages, men vår advokat sendte en anmodning til Lillehammer kommune med krav om at oppsettende virkning oppheves. Lillehammer kommune etterkom dette kravet, og bygging kom i gang igjen. Naboklagen behandles nå av Statsforvalteren i Innlandet, og utfallet er ikke klart enda.