Nytt fra styret mai og juni 2021

Lesetid: ca 15 min

I løpet av mai og juni er det avholdt fire styremøter, hvorav tre av disse har vært ekstraordinære ut fra oppsatt møteplan. Det oppsatte møtet for juni foregikk fysisk på Store Ree.

Mai

27.mai ble det avholdt et møte hvor tema var aksjer i Tun Media. Når styret behandlet denne saken i februar vedtok styret å ikke selge aksjene våre i Tun Media, da styret enda visste lite om planene angående salg, og hvilken rolle utgivelsene fra Tun Media ville få. Det ble derfor gjennomført et styremøte i mai, hvor styreleder i Tun Media Kjell Rakkenes, var med, for å forklare situasjonen. Styret ble da betrygget av at Tun Media og landbruksorganisasjonene sine interesser ville bli ivaretatt ved et salg, og de godkjente da også salget av Geno sine aksjer.

Orienteringssaker

Høstmøter 2021:

Uke:

Dato:

Sted:

42

20.oktober

Øst (Øyer)

42

21.oktober

Øst (Jevnaker/Hønefoss)

42

20.-21.oktober

Nord (Tromsø)

43

26.oktober

Midt (Surnadal)

43

27.oktober

Midt (Mære/Steinkjer)

43

26.oktober

Sørvest (Bergen)

43

27.oktober

Sørvest (Bryne)

Det er tatt utgangspunkt i at det blir fysiske møter i høst. Mer informasjon kommer nærmere.

Årsmøte 2022: Dato for årsmøtet neste år er satt til 28.-29.mars 2022, på Scandic Hamar. Hvis smittesituasjonen tillater det skal dette avholdes samtidig som årsmøtet til Norsvin og TYR, med noe felles opplegg. Mer informasjon kommer.

Juni – ekstraordinære møter

7 og 14.juni ble det avholdt ekstra styremøter angående bygging av nytt kalveisolat på Øyer. Som følge av vedtaket gjort før jul i 2020 angående fleksibel dyreflyt, innebærer dette at karanteoppholdet for dyra i produksjonen gjennomføres før kalvene kommer til teststasjonen på Øyer.

Øyer vil bli omdefinert til seminstasjon (samme status som Store Ree) slik at dyrene kan transporteres mer fleksibelt mellom Øyer og Store Ree, og dermed komme raskere i produksjon. Slik det er i dag sendes dyrene puljevis. Den nye karanteneringen som skjer før dyrene kommer inn i flyten vil også øke avlsframgangen, da vi får oksene raskere i produksjon.

Det at Øyer og Store Ree vil få samme smittestatus innebærer noen flere restriksjoner rundt besøk på Øyer. Skulle det bli eventuell smitte på et av anleggene, kan de fortsatt håndteres som to enheter. Kalveisolatet bygges som to separate fjøs, med smittesluser mellom, samt en garasje for bilene som transporterer inn kalver. Dette fjøset skal ligge ca 4 km fra dagens fjøs, på en festet tomt. Festeavtalen løper i 99 år, og med en opsjon om kjøp av tomt ved eventuelt salg av eiendom.

Ordinært styremøte juni

21. og 22.juni var styret samlet fysisk på Store Ree. Det var første gang det nye styret møttes, etter at både årsmøtet og møter etter dette har vært gjennomført digitalt via Microsoft Teams. Smittevernreglene tillot et fysisk møte, og det ble satt pris på. Hele styret ankom søndag kveld for å kunne utnytte hele mandagen.

Hovedfokuset for dette styremøtet var «Produksjon 4.0», som det tidligere har blitt avholdt åpent medlemsmøte om. I den anledning var det viktig for styret, og spesielt de nye, å få et innblikk i dagens bygningsmasse og arbeidsprosesser, for å gjøre best mulige vedtak for framtida. Mandagen besøkte styret de ulike laboratoriene (konvensjonell, REDX og embryo), logistikk, befaring på låven, oksene og kvigene i fjøsene i «skogen», samt teststasjonen på Øyer. De fikk også se tomta for det nye kalveisolatet på Øyer.

Tirsdag var det kun styremøte, og bare saken «Produksjon 4.0» på saklista, bortsett fra noen formaliteter og et par orienteringssaker. Administrasjonen presenterte prosjektarbeidet som er gjort så langt. Det startet med en innledning fra prosjektleder Kristin Ødegård Rendalen, og fortsatte med delprosjektene: Bygg og bærekraft (v/ Simon Reisvaag), arbeidsprosesser og organisering (v/ Hans Storlien), sædkvalitet og individsporing (v/ Marit Lahlum Ruud) og automasjon (v/ Tore Søgård).

Bygg og bærekraft

En viktig del av det å rigge Geno for framtida er å bygge et fjøs som er tilpasset dagens og framtidas produksjon. Det sees en tydelig effekt av at dagens oppstalling av okser i fellesbinger ikke er optimal, og at det må bygges om til enkeltbinger. Dagens kvigefjøs er ikke tilstrekkelig tilpasset embryoproduksjon, det må tilpasses til flere dyr i framtida, samt at fjøset må være isolert for å unngå store temperaturforskjeller som påvirker produksjonen. Det er også oppe til vurdering om hovedkontoret skal flyttes til Store Ree for å samle største delen av organisasjonen. Dette er ikke en del av vedtaket i denne omgangen, da en arbeidsgruppe i administrasjonen fortsatt jobber med dette.

Arbeidsgruppa og arkitektene har jobbet fram tre ulike alternativer som er presentert som aktuelle videre i prosessen:

Alternativ 1: (tre muligheter)

A: Alle fjøs oppgraderes i kombinasjon med nybygg for okser. Låven på gårdstunet bygges om for å huse administrasjonen, møterom, besøkssenter, forsøkslaboratorium, kantine og utleielokaler.

B: Alle fjøs oppgraderes i kombinasjon med nybygg for okser. Nybygg som huser produksjon, alle laboratoriene, logistikk, distribusjon, administrasjon, møterom, besøkssenter, forsøkslaboratorium og besøkssenter.

C: Alle fjøs oppgraderes i kombinasjon med nybygg for okser. Det gjøres ingen tiltak i låven på gårdstunet. Det bygges nytt lokale for produksjon og laboratorium i skogen, i forbindelse med fjøsene. Hovedkontoret blir værende på Hamar.

Alternativ 2: Alle fjøs, med unntak av fjøs 4, oppgraderes i kombinasjon med nybygg for okser. Det bygges nytt lokale for produksjon, embryolaboratorium og forsøkslaboratorium. Låven på gårdstunet bygges om til å huse administrasjon, møterom, besøkssenter, distribusjon, logistikk, konvensjonell lab, REDX-lab, kantine og eventuelle utleielokaler.

Alternativ 3: Alle fjøs, med unntak av fjøs 4, oppgraderes i kombinasjon med nybygg for okser. Det bygges nytt lokale for produksjon, embryolaboratorium og forsøkslaboratorium. Låven på gårdstunet gjennomgår mindre ombygging. Låven skal huse distribusjon, logistikk, konvensjonell lab og REDX-lab. Hovedkontoret blir værende på Hamar.

Biogassanlegg er også under vurdering. Leverandører er kontaktet for å se på hva som er mulig med det grunnlaget Geno har. Det jobbes med videre utforskning med tilbydere for å avdekke optimal utnyttelse av metanpotensialet.

Arbeidsprosesser og organisering

I arbeidet som har vært gjort med å finne smertepunkter i produksjonen, har det blitt avdekket flere ting i produksjonen som Geno har et forbedringspotensiale på. Mye går på å optimalisere produksjonen bedre, for å kunne utnytte de ansatte og utstyr bedre. Det har blitt gjort konkrete tiltak på ulike steder, og de ansatte har vært godt involvert.

På konvensjonell lab har det blitt gjort endringer i arbeidsprosesser som sparer mange timer, for eksempel en ny fortynningsvæske som krever mindre manuell jobb. På REDX-lab kan det bære mye å hente på å gå over til en tre-skifts ordning på sikt, da mye av tiden til de ansatte går til oppstart og nedstengning av maskinene. Økningen i arbeidet krever økt etterspørsel av doser og endring i arbeidstid i fjøset, så dette er noe som må vurderes i framtida.

Det må videre jobbes med å kartlegge kompetanse, og se på et jobbfellesskap mellom de ulike laboratoriene. Vedlikehold må prioriteres høyere, samt forbedring av rutinebeskrivelser og håndtering av avvik. Ventetid blant de ansatte er det mye å hente på, og her har det blitt gjort en del endringer allerede.

Sædkvalitet og individsporing

Som en del av arbeidet med å optimalisere dyreflyten og produksjonen er det naturlig å tenke på oksene. Det har vært manglende søkelys på sporing av dyr på individnivå og deres prestasjoner i produksjon, og det har ført til mye vrakproduksjon. Vrak i form av medgåtte timer, dårlig kvalitet, vrak av uttak og kassering av doser både før og etter frysing. Dette har utviklet seg over flere år, og må tas tak i. Her spiller oppstalling av dyrene inn, samt det røkterne ser i det daglige. Så bedre planlegging og best mulig bruk av oksene i produksjonen har et stort forbedringspotensial.

Andrologitesten på Øyer må tilpasses bedre dyreflytmodellen, og det investeres i CASA, en utvidet andrologitest. Det må også jobbes videre med videreutvikling av planleggingsverktøy, og mer fokus på mål og målstyring.

Automasjon

Det har blitt sett på mulighetene for mer automatisering i arbeidet i produksjonen i Geno. Arbeidet i gruppa viser at det er store muligheter innen automasjon, og et stort behov for et digitalt løft i hele verdikjeden.

Prosjektgruppa oppfordrer til at følgende prinsipper skal gjelde for digitalisering, automasjon og HMS i produksjonen:

  1. Samme data skal aldri registreres manuelt mer enn én gang.
  2. All registrering av data og dataflyt skal skje papirløst, dvs.
  3. Dataregistrering skal skje der data oppstår – ikke kreve fysisk forflytning.
  4. Rutinemessige og risikofylte oppgaver og prosesser skal gjøres av mekaniske løsninger der kost-/nytteberegning forsvarer en slik investering.
  5. HMS: Den ansatte skal aldri utsettes for helsemessig risiko.

 

Framdriftsplan for prosjektet:

OVERORDNET FREMDRIFTSPLAN

Sædkvalitet og individsporing

1. Investering av CASA på Øyer med tilhørende kompetanseheving andrologi.

2. Planleggingsverktøy

1. Iverksettes med en investeringsramme på 0,5 mill. høst 2021.

2. Videre utredning for endelig valg av løsning høst 2021.

Arbeidsprosesser og organisering

1. Arbeidstidsordning for fjøs og lab, møte 3-skiftordning.

2. Vedlikehold lab-utstyr.

1. Videre utredning for anbefalt løsning høsten 2021, må sees parallelt med salg og okser tilgjengelig.

2. Videre utrede felles system for vedlikehold, valg av løsning i løpet av høsten 2021.

Automasjon og digitale løft

1. Iverksette umiddelbare effektiviserings - og HMS-tiltak.

2. Hovedprosjekt for større automasjonsløp.

1. Basert på investeringsramme på anslagsvis 2,0 mill. implementeres tiltakene høst 2021. Det fremlegges spesifisert plan til endelig beslutning på neste styremøte.

2. Videre utredning forsetter høsten 2021, med orientering til styret underveis.

Bygg og bærekraft

1. Oppretter hovedprosjekt med videre utredning av alternativene 1 a, b og c.

2. Biogass; videre utforskning med tilbydere for å avdekke optimal utnyttelse av metanpotensialet.

1. Arbeidet forsetter høsten 2021. Løsning før fjøs prioriteres, med ambisjon om ferdigstillelse innen 2 år.

2. Ferdigstilles med anbefaling senest desember 2021.

 

Styrebehandling

Angående vedtaket i saken som skulle gjøres i denne runden, ønsket administrasjonen tilbakemelding på hvilket av bygg-alternativene de ønsket å gå videre med, samt et vedtak på å gå videre med tiltak oppsatt fra administrasjonen.

Styret var imponert over arbeidet som har blitt gjort i administrasjonen, og sendte en stor takk til alle involverte. Det var enkelt å slutte seg til mye av det som har blitt avdekket i prosessen, og tiltakene som er foreslått. Ikke alle krever like store investeringer per nå, og styret var enige om at det investeres i CASA på Øyer og andre tiltak i fremdriftsplanen.

Styret var enige i at det haster mest å få satt i gang prosessen angående ombygging av fjøs, for å optimalisere driften. For å få maksimalt ut av fleksibel dyreflyt, må det bygges om til enkeltbinger så fort som mulig. Ellers var det litt større diskusjon rundt hvilket av alternativene innen bygg og bærekraft de ønsket å gå videre med.

Det endte med noe videre utredning av alternativ 1, med de tre underpunktene, samt alternativ 3. Det framkom av diskusjonen at det er ønskelig med en form for aktivitet på låven på gården. Administrasjonen tar med seg innspillene og jobber videre med dette fram mot neste styremøte i september.

Økonomi – per mai

Konsernresultatet ligger i pluss på 0,8 millioner kroner hittil i år, bedre en budsjetterte minus ca 1 million kroner. Regnskapet til Geno SA viser hittil i år pluss 1,7 millioner kroner, mot budsjetterte 3,3 millioner kroner. Det er godt salg i både volum og pris i det norske markedet, men det er mindre salg til Geno Global, økt import fra Viking Genetics (hannceller kjøttfe, Viking Rød og Holstein), samt mer genotyping. Dette er kostnader som utjevner seg over flere måneder ved framtidig salg.

Det ble solgt 35 238 doser i mai. Dette er nær det samme som mai i 2020.  Det er i årets første fire måneder lagt inn 895 embryo, samme antall på samme tid i fjor var 313 embryoinnlegg. Snittpris for april ble kr 308,-. Snittpris hittil i år er kr 304,-. Budsjettert snittpris for 2021 er kr. 299,-

Geno Global har svært resultat med bra margin på salg, inntekter og kostnader er lavere enn budsjett. Kjøpet fra Geno er kr 5,5 millioner mindre enn budsjettert og salg/reklame kr 0,8 million mindre enn budsjettert. Det blir svært viktig å få opp igjen REDX-salget til høsten.

Spermvital har godt salg og lavere kostnader, som gir et mindre underskudd enn budsjettert. Cryogenetics har også bedre resultater enn budsjettert, på grunn av bedre salg. Xsires i Nederland noen utfordringer da det har vært endringer i salgsapparatet, som merkes i en liten bedrift. Det forventes at dette vil gå bedre framover.

Orienteringssaker

Status kvalitet REDX: Det har vært gjort en stor jobb rundt oppgradering av produksjonen for å bedre kvaliteten på REDX-dosene, siden vi ikke har vært fornøyde med resultatene. En stor jobb ble lagt ned fra februar til april for å snu alle steiner, og produksjonen har jobbet godt. Produksjonen fra slutten av april viste gode resultater, men noe oppsto i slutten av mai, som viser noen utfordringer igjen.

Det jobbes intenst fra Geno og vår leverandør sin side for å finne ut hva som er årsaken, for å bedre kvaliteten så raskt rom mulig. Det er kun godkjente doser som blir solgt i markedet, så kvaliteten på disse er god.


Åpen post:

  • Geno-utvalg. Det har vært oppe tidligere i styret om hvordan det er ønskelig at Geno-utvalgene skal brukes, da det fungerer noe ulikt i de ulike områdene. Styret og administrasjonen jobber videre med dette, og det vurderes om instruksen skal revideres. Geno-utvalgene vil selvfølgelig også bli involvert.
  • Instruks årsmøtets møteleder. Det er ønske om å se på instruksen for årsmøtets møteleder med tanke på alternative forslag i årsmøtet, og hvordan dette behandles i møtet. Administrasjonen tar dette videre, sammen med styret. Det er også ønskelig med en praktisk gjennomgang av årsmøtet på Geno-utvalgsmøtene i forkant av årsmøtet.

Neste styremøte holdes 7.september 2021.