Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret januar 2021

Lesetid: ca 10 min

Årets første styremøte ble gjennomført digitalt, og gode vedtak ble fattet. Hovedsakene på dette møtet var at avlsprisene for 2020 ble vedtatt, det ble diskutert innspill til jordbruksforhandlinger og eierorganisasjonen hadde fokus på involvering og møter. Det ble også vedtatt at Årsmøtet 2021 skal holdes digitalt.

Økonomi

Det var et foreløpig årsresultat som ble presentert i styremøtet, da 2020 nå er lagt bak oss, og revisorene har startet sitt arbeid. Foreløpige tall viser at Geno morselskap går i pluss på 5,4 millioner kroner, sett bort fra pengene som har kommet inn fra salget av Hallsteingård, og pengen som brukt til nye digitale flater. Totalt salg av eiendomsparseller på Hallsteingård kom på 41,3 millioner kroner for 2020.

Geno Global viser et positivt resultat på 1,8 millioner kroner. Solgt 304 000 doser internasjonalt, til en høyere verdi enn tidligere. Året er preget av lavere kostnader på grunn av koronapandemien.
Xsires får et pluss på 0,5 millioner. Spermvital, pluss på 200 000kr. Cryogenetics har gått ca 5-6 millioner kroner i pluss for 2020, vår andel av dette er 3 millioner kroner.

Det ble solgt 56 759 doser i desember. Salget for 2020 ble totalt 441 426 doser. Dette er et høyere salg enn i 2019 (+1,9%), samt høyere enn budsjett på 420 000 doser. Snittprisen for desember ble 280,37 kroner, snittpris for 2020 ble ca 294kr. Kjøttfe har hatt en økning også i 2020. Sammenlignet med 2019 har salget økt med ca 16%. Dette tilsvarer ca 6000 doser.

Nydyrking Trøndelag

Etter at Hallsteingård ble vedtatt solgt til boligbygging, har styret hatt stort fokus på nydyrking som erstatning. Styret vedtok tidligere at det dobbelte arealet skal nydyrkes, noe som tilsvarer 500 mål. Norsk Landbruksrådgivning (NLR) i Trøndelag fikk oppdraget med å ta imot søknader og sammenstille dette. Det ble satt av en pott på 2 millioner kroner, og bidraget per dekar ble satt til 4000kr. Totalt var det 160 søkere, totalt 2187,1 dekar. Søknader har kommet fra alle typer produksjoner. NLR beskriver dette som et veldig artig prosjekt å jobbe med, og kan melde om at de fleste søkerne er veldig motiverte når det gjelder nydyrking for å øke brukets ressursgrunnlag.

Styret vedtok i møtet at det vil bli foretatt en loddtrekning mellom søkerne, og at dette publiseres så fort trekningen er klar og mottakerne er kontaktet.

Avlspriser 2020

Avlsstatuetten 2020 

Avlsstatuetten for 2020 går til oppdretter Songmoen Samdrift DA, 7320 Fannrem for NRF-oksen 12111 Songmoen.

Pris for beste NRF-Elitekvige

Pris for beste NRF-elitekvige går til oppdretter Jan Tore Berget, 6433 Hustad for NRF-kviga 80165 Bergit P.

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse går til oppdretter Christen Sjøvold, 7560 Vikhammer for NRF-oksen 12108 Buaasen ET.

Eksportprisen 2020

Eksportprisen for 2020 går til Oppdrettere Odd Magne og Karoline Storflor, 7520 Hegra, for NRF-oksen 12027 Storflor.

Andre saker

Styret hadde innledende diskusjoner om innspill til jordbruksforhandlingene, som blir en sak det gjøres vedtak på i februar. Administrasjonen la fram ulike aktuelle temaer, og styret kom med sine innspill som det jobbes videre med. Styret var tydelige på at det viktigste fokuset må være å styrke økonomien i melkeproduksjonen, og at klimatiltak ikke må gå på bekostning av inntekter til bonden. Investering til ombygging av fjøs blir også viktig fram mot 2034. Seminutjamningsmidler blir også et viktig punkt til forhandlingene, da det ønskelig å få med embryo inn i ordningen.

Styret vedtok på styremøtet at årsmøtet i Geno i 2021 skal holdes digitalt tirsdag 23.mars. Smittesituasjonen er fortsatt såpass usikker og varierende, at det eneste riktige er å planlegge for et digitalt møte også i år. De som skal møte får egen innkalling.

Styret ønsker mer fokus på involvering av medlemmene i eierorganisasjonen, og i møtet ble det sett på et årshjul over hva som skjer. Styret kom med innspill om åpne møter for alle medlemmer, hvor de kan oppdatere seg og stille spørsmål. Administrasjonen tar med seg disse innspillene, og det skal jobbes for mer eierinvolvering gjennom året, og vitalisering av Geno-utvalgene.

Vedtektsendringer var også en sak i møtet, med fokus på valgkomiteen. Etter innspillsrunder på høstmøtene, vil styret gjøre noen endringer i innstillingen sin til årsmøtet i 2021, kontra det som egentlig skulle opp på årsmøtet i 2020. Saken ble da utsatt på grunn av at møtet ble på Teams. Gjennom året har det blitt jobbet mer med vedtektene, med god involvering av tillitsvalgte. Styret ønsker å lytte til valgkomiteens ønske om å reduseres til fire personer, og at medlemmene velges for fire år, med en overgangsordning fra 2021, slik at ett medlem er på valg hvert år.

Det andre temaet er valg av årsmøteutsendinger. Det har kommet flere tilbakemeldinger under valget, om at det ikke oppleves reelt for eierne. I dag er det slik at valgkomiteen innstiller det antallet som skal velges, og det er de som stemmes på. Valgkomiteen kommer med sin innstilling i september, og da åpnes det for å komme med alternative forslag, fram til 1.oktober. Etter dette settes valget opp, og det er derfor ikke mulig å komme med andre forslag underveis i valget. Dette er vanskelig å kommunisere til alle medlemmer, og derfor oppleves det nok ikke som et reelt valg. Det er derfor spørsmål om valgkomiteen bør innstille flere kandidater enn det som skal velges. Styret konkluderte ikke i møtet, men ønsket at dette skulle tas opp med Geno-utvalgene før de gjør vedtak i februar-møtet.

Orienteringssaker

Dyrevelferdsprogram storfe: Geno er en del av dette prosjektet, som skal sikre et kontinuerlig arbeid med å bedre dyrevelferden for norsk storfe. Animalia holder tak i rapporteringen og kursing av veterinærene som skal følge opp dette. Programmet starter opp 1.januar 2022. Bonden skal være den som jobber med dokumentasjon og bedring av dyrevelferd, og det skal gjøres i samarbeid med veterinær.

Produksjon 4.0: Prosjektet med å se på helheten rundt produksjon og lokaliteter hos Geno jobbes videre med. Det har vært gjennomført en diagnosefase, hvor det er sett på dagens situasjon og hva som kan forbedres. De tre viktigste punktene for å sikre en sterk verdikjede er dyreflyt, produksjon og logistikk. Det har vært gjennomført mange intervjuer med ansatte, og det er funnet at mange timer går bort til såkalte suboptimale prosesser, altså timer bortkastet på tungvinne prosesser. Her er det mye å spare på kostnadssiden. Det vurderes også bygningsmasse, og hvordan dette kan optimaliseres. Prosjektet organiseres videre i tre prosjekter: 1. Sædkvalitet og sporing av dyrenes prestasjon, 2. Definere arbeidsprosesser og organisering, 3. Bygg og bærekraftige løsninger.

Forbedringsprosjekt RedX:Siden oppstarten av produksjon av kjønnsseparert sæd på NRF på Store Ree, har ikke kvaliteten på produktet vært tilfredsstillende. Dette har hele tiden hatt fokus på laboratoriet, og det har hele veien blitt gjort justeringer for bedre kvalitet. Det er nå satt i gang et nytt prosjekt for å forbedre fruktbarheten ytterligere, med fokus på spermiekvalitet. Dette prosjektet knyttes sammen med Produkjon 4.0-prosjektet. 

Organisasjonsprosess Geno: Før jul 2020 ble det gjennomført en omorganiseringsprosess i Geno. Noen har gått ut av sine tidligere roller, og noen roller har blitt fordelt på nytt. Prosessen viser at mange ønsker nye utfordringer, og det har vært god søknad internt. Tre stillinger utlyses eksternt for å hente inn ny kompetanse. Informasjonsbehovet er stort i slike prosesser, og nytt organisasjonskart var klart på nyåret.

Cryogenetics AS: Daglig leder, Eli Sætersmoen, var med i styremøtet og orienterte om status i Cryogenetics. Bedriften har en gledelig utvikling, og de leverer 38% bedre enn budsjett for 2020. Det har vært en rekordproduksjon på det norske markedet i 2020, og flere ønsker å benytte seg av tjenestene til Cryogenetics. Mye er også forventet at vil skje framover de neste 2-3 årene. De har også økt sin produksjon av SquarePack’s for nedfrysing av melke, som har økt lønnsomheten for bedriften.

Åpen post / Eventuelt

  • Spørsmål om økonomien i den nye prisstrategien. Noen embryoinnlegg viser seg å være veldig dyre for Geno, mens prisen til bonde er lav. Det burde vært utdannet flere embryoveterinærer for å få ned prisen per innlegg med tanke på reise. Styret ønsker en sak på dette til neste styremøte, og se på muligheten for å utdanne flere veterinærer.
    • Svar: Vedtaket la opp til at dette ville bli en kostnad for Geno, men at det er et viktig bidrag inn i avlsarbeidet. Det jobbes for å få med kjøring i forbindelse med embryo-innlegg i seminutjamningsmidlene. Det er nå opprettet et internt embryoteam på fem personer for å sikre en god linje gjennom hele produksjonen. Disse må få startet opp, og kommer tilbake til styret i mars.
  • Korona-vaksinen skal lagres og fraktes på lave temperaturer, kan Geno ha en nøkkelrolle her med tanke på nitrogendistribusjon?
    • Svar administrasjonen: Hamar Arbeiderblad hadde faktisk en sak på dette hvor Morten Jenssen hos oss ble intervjuet. Vi har ikke blitt forespurt, da nitrogen antageligvis er for kaldt for vaksinen.
  • Nye nettsider har en fin oksekatalog, og man finner enkelt avlsverdier. Men når man er i avlsplanen, er det ikke enkelt å finne avlsverdien for kua. Er det mulig å få til en slik visning i avlsplanen?
    • Svar: Avlsverdiene til kyrne er i avlsplanen i dag, men ikke så synlig. Verdiene ligger i bunn for utvelgelser. Per i dag knyttes disse avlsverdiene til Tine Medlem, og det har ikke vært prioritert å få inn dette i avlsplanen enda. Kommer an på hva som skjer med Tine Medlem/Kukontrollen framover. Kanskje mest logisk at dette ligger hos Geno framover, det er med til vurdering i videreutvikling.