1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret i november 2023

Lesetid: ca 1 min

Styret hadde møte på Gardermoen 8. november, i tillegg til at det har vært et par Teams-møter i oktober. I møtet ble det gjennomgått hva styret har jobbet med i de siste møtene, samt en litt mer inngående oppdatering om status for det internasjonale markedet til Geno.

På grunn av høstmøtene har det ikke vært Teamsmøte med orientering fra styret på en stund nå. 

Status internasjonalt og strategi

Styreleder startet med en kort orientering om status internasjonalt, som også Kristin Malonæs kom nærmere inn på i slutten av møte. Hun orienterte om status for salget, bakgrunnen for sviktende salg, og hva vi skal fokusere på for å tilpasse oss situasjonen. Videre snakket Vegard om arbeidet styret og administrasjonen gjør med ny strategi, som skal gjelde fra 2024 til 2027. Geno skal jobbe for å være verdensledende innen genetikk. Strategien innebærer at vi hele tiden må optimalisere driften.

Gledelig utvikling på jureksteriør

På avlssida fremhevet styreleder at vi ser en gledelig utvikling i fenotyperegistreringer på jureksteriør. Ser en sterk utvikling for jurseksteriør-indeksen, noe som er gledelig og forventet. Videre snakket også Vegard om at det er samarbeid mellom fagfolk i Geno og Tine, for å vise hva avl kan gjøre for markedet og forbruker.

Andre saker

Styreleder var også innom situasjonen i Trøndelag med utbrudd av ringorm. Dette har påvirket Geno i form av båndlegging av fjøs, men dette håndteres på en god måte for å sikre driften. Som nevnt i høstmøtene, jobbes det med utredning om tettere samarbeid mellom Geno og TYR. Det jobbes også sammen om å vise fram verdien av norsk grovfôrproduksjon. Styreleder var også innom den økonomiske situasjonen for Geno, som viser at Geno ligger an til et lite overskudd, på grunn av fortsatt høyt salg i Norge.

Se opptak av styreleders gjennomgang