Nytt fra styret februar 2021

Lesetid: ca 4 min

Godkjenning av Regnskap og årsberetning for 2020, navneendring i selskap, årsmøte og innspill til jordbruksforhandlingene var av sakene som ble gjennomgått i februarmøtet.

Økonomi

Året 2020 er nå ferdig, og revisorene har ferdigstilt sitt arbeid. Geno SA morselskap går 7,7 millioner i pluss for 2020. Tar man med salget av eiendomsparsellene på Hallsteingård (41,3 mill), og trekker fra det som er brukt av pengene (7 mill til digitale flater og 2,3 mill til nydyrkingstilskudd inkl honorar NLR), blir resultatet 39,7 millioner kroner i pluss. Både driftsinntektene og driftskostnadene i Geno SA ble høyere for 2020 enn 2019 i forhold til budsjett. Koronapandemien førte til flere insemineringer på grunn av høyere etterspørsel etter melk, dette fører til økte utgifter og inntekter. Pandemien har også satt stopper for mye reisevirksomhet, som gir reduserte kostnader i regnskapet.

Et gledelig syn i regnskapet for 2020 er at alle datterselskapene går i pluss.

Geno Global går med 1,6 millioner kroner i pluss. Dette på grunn av økte salgsinntekter og reduserte reisekostnader. Global kjøpte varer og tjenester av Geno SA for 16,8 millioner kroner.

Spermvital går 0,2 millioner kroner i pluss. Det har vært en kostnadsreduksjon på 2,3 millioner knyttet til personal, reise og patenter. De har også økt sine salgsinntekter som påvirker resultatet.

Cryogenetics går 0,9 millioner kroner i pluss. De opplever stor salgsøkning i Norge som påvirker resultatet positivt, men merker stor konkurranse internasjonalt.

Styret var godt fornøyde med årets resultat, da 2020 ville være et spennende år økonomisk, men koronapandemien påvirket dette positivt. Volum i tida framover vil være viktig for den økonomiske situasjonen, og dette følges tett av styret.

Xsires og Spermvital hadde orienteringer i styremøtet om sine muligheter og utfordringer i tiden framover.

Navneendring i selskap

Datterselskapet Biokapital AS har vært et sovende selskap i Geno i lengre tid. Det ble gjennomført en generalforsamling i styremøtet, hvor det ble vedtatt navneendring av selskapet fra Biokapital AS til Geno R&D. Dette vil være et selskap uten ansatte, som skal kunne benytte seg av skattefunn ordningen i sin virksomhet. R&D står for forskning og utvikling. 

Årsmøtet 2021

Det ble i styremøtet oppdatert om status for arbeidet fram mot årsmøtet som vil skje på Teams tirsdag 23.mars 2021. Tidsramme ble satt til kl.10.00 – 15.00. Det ble også vedtatt i styremøtet at alle skal godtgjøres med 2500 kr for møtet. Avtale er inngått med SmartDialog for voteringsløsning i møtet.

Det vil bli gjennomført Geno-utvalgsmøter uka før årsmøtet, hvor innspill fra årssamlingene vil bli gjennomgått, og aktuelle ting til årsmøtet. Mer info kommer til de som kalles inn.

Vedtektsendringer

Etter en gjennomgang i alle Geno-utvalgene, kom det tydelig tilbakemelding på at det ikke skal gjøres endringer i valgordningen til årsmøteutsendinger. Styret ønsket innspill på om valgkomiteen skulle gjøre innstillinger på flere kandidater enn det som skulle velges, men Geno-utvalgene mener det heller må fokuseres på mulighetene medlemmene har til å påvirke valget i forkant. 

Innspill til jordbruksforhandlingene

En siste gjennomgang i styret, før administrasjonen møter faglagene med Geno sine innspill, ble gjennomført. Geno vil framheve viktigheten av investeringsbehovet framover, og at det er viktig å ha med seg mange av de som har båsfjøs i videre produksjon. Dette er viktig for å opprettholde landbruk og produksjon over hele landet. Et innspill som konkret kom fram var å spille inn midler til fôrprøvetaking, da dette er positivt også inn i klimakalkulatoren.

I diskusjonen rundt økning av melkepris ble det trukket fram at en for høy melkepris kan påvirke importandelen på meieriprodukter, så en balansegang her er viktig. Storfekjøttpris er også et viktig tema, at prisutviklingen her har vært liten de siste årene. Styret støttet administrasjonens fokus på økning i seminutjamningsmidler, at vi må arbeide for å få utjamnet en større del av denne potten, da dette vil betyr bedre økonomi for bonden. 

Orienteringssaker 

Powerpoint til årssamlingene: Denne ble gjennomgått og godkjent i styremøtet. Du finner denne her

Nydyrking Trøndelag: Det ble orientert om at loddtrekning er gjennomført, og at brev er sendt ut.

Kvalitet REDX: Administrasjonen orienterte om kvalitetsprosjektet innenfor REDX-produksjonen.

Det er satt i gang et samarbeid med Intelligen, Spermvital og Høgskolen i Innlandet for å gjennomgå alle sider av produksjonen av REDX doser, herunder utvalg av okser til produksjon, kvalitetsvurdering før, under og etter produksjon. Samarbeidet med de eksterne partnerne i prosjektet er svært godt, og det jobbes i henhold til fremdriftsplan. Innen utgangen av april forventer vi at mye skal være på plass i forhold til kvalitet i hele verdikjeden for REDX produksjonen. 

 

Det var ingen saker på Åpen post.