Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Flere nye indekser

Lesetid: ca 4 min

I slutten av desember publiserte vi flere nye indekser på kyr. Disse er tilgjengelige i Kukontrollen og i Geno Avlsplan. I løpet av første kvartal av 2022 blir de også publisert for oksene i nettbutikken.

Illustrasjonsbilde av ku med DNA-tråd

Nye eksteriørindekser

I 2014 ble Geno en del av «Nordic classification». Det innebærer at de nordiske landene (Sverige, Danmark, Finland og Norge) siden den gangen har gjennomført eksteriørvurdering på akkurat samme måte. Det igjen betyr at det er de samme egenskapene som registreres, instruksen for vurdering er lik, og oppfølging og opplæring av de som utfører målingene er samkjørt.

For Geno har dette ført med seg noen endringer for hvilke egenskaper som blir registrert, og hvordan de skal registreres. Blant annet ble det innført noen nye egenskaper, som vi i Geno ikke har benyttet i vårt avlsarbeid tidligere. Etter hvert har det blitt samlet inn så mye data på de nye egenskapene, at tiden nå er inne for at det kan beregnes indekser også på disse.

Det gjelder følgende egenskaper:

  • Overlinje
  • Melketype
  • Hasekvalitet
  • Beinbygning

Her kan du lese om hvordan egenskapene vurderes

Voksenvekt

Det er utviklet en avlsverdi for levendevekt for utvokste kyr. Sammenhengen er sterk mellom hvor mye energi et dyr trenger til å vedlikeholde kroppen sin (vedlikeholdsbehovet) og størrelsen på dyret.  Dette er første trinn i prosessen med å utvikle en avlsverdi for fôrutnyttelse.

Levendevekt registreres ikke rutinemessig i Kukontrollen. Det er en sterk sammenheng mellom slakte-egenskapene (slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe) og levendevekt. Geno har derfor valgt å beregne voksenvekt på dyr ut ifra slaktedata, korrigert for alder, antall drektigheter o.l. ved slaktetidspunktet. Disse beregnede levendevektene danner så grunnlag for beregning av en indeks for levendevekt.

En tilsvarende indeks ble først utviklet ut fra et ønske fra det internasjonale markedet. Der er det en økende oppmerksomhet på kustørrelse og fôrbehov. Ut fra et ønske om at NRF-kyr ikke blir for store/tunge og får et høyt vedlikeholdsbehov, er indeksen skalert slik at dyr med lave levendevekter får høy indeks.

Holdbarhet

Egenskapen «Holdbarhet» er definert som antall mjølkedager fra kalving i første laktasjon til slutten av tredje laktasjon. Maksimalt 305 dager blir inkludert fra hver laktasjon.

Som støttegenskaper (med høye genetiske sammenhenger) inngår henholdsvis antall dager med melk i første laktasjon, samt i første og andre laktasjon til sammen.

Kua må ha hatt mulighet til å oppnå maksimalt antall dager, for at registreringen skal inkluderes i beregningen. 

Indeksen har blitt publisert internasjonalt for avkomsgranska okser siden 2018 gjennom Interbull. Da som «longevity» og uttrykt i enheten «Days of Productive Herdlife». Nå er også den genomiske indeksen til unge okser og kyr blitt rimelig sikker.

Holdbarhet må sees på som en samleegenskap som reflekterer både fruktbarhet, helse, produksjon og eksteriør til kyrne. Vi regner det fortsatt som mer effektivt å forbedre holdbarheten ved å avle direkte for disse underliggende egenskapene.  I mange andre land er det imidlertid mangel på gode opplysninger om fruktbarhet og helse. Indeks for holdbarhet er derfor vanlig internasjonalt, og det er viktig at også Geno har en indeks for dette når NRF-okser skal markedsføres.

Samme skala

Alle de nye indeksene blir uttrykt på samme skala som andre indekser med middel på 100 og spredning på 12 indekspoeng. Ingen av de nye indeksene inngår i avlsmålet slik det er sammensatt i dag.

Ny kappakaseinvariant

Kaseinegenskapene har allerede blitt analysert og publisert på kyr både i Kukontrollen og i Geno Avlsplan i et par år. For kappakasein inkluderer analysen nå en ny variant (E), som nå vises.

Les mer om kaseinvariantene her