74023 BOYD NEXT DAY 6010

74023 BOYD NEXT DAY 6010

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
103
Lav
Høy
Vekt 365 dager
123
Lav
Høy
Vekt 200 dager
110
Lav
Høy
Slaktevekt
113
Lav
Høy
Slakteklasse
98
Lav
Høy
Fettgruppe
106
Høy
Lav