Genotyping – ofte stilte spørsmål

Lesetid: ca 16 min

Vi blir ofte kontaktet angående ulike problemstillinger rundt genotyping. Her er noen ofte stilte spørsmål om genotyping.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt i listen nedenfor? kontakt oss på 

 

Trykk på tema eller scroll nedover listen.

Genotyping av dyr som er interessante for Geno

Bestilling og resultater

Prøvetaking og øremerke

Sektskap og Genotyping

 

 

Genotyping av dyr som er interessante for Geno

 

Jeg har fått tilsendt utstyr fra Geno og har sendt inn GS-testen for embryoemnet. Likevel ligger kviga i bestillingslista for genotyping av NRF-hunndyr. Hvorfor ligger det der? Da kan jeg jo risikere å bestille GS-utstyr til ei kvige som allerede er genotypet!

Alle embryoemner blir dessverre liggende i bestillingslista helt til genotyperesultatet er mottatt fra lab. I det embryoemnet får «Resultat mottatt» i lista «Avlsverdier NRF», forsvinner det fra bestillingslista. Vi får dessverre ikke endret på dette i Kukontrollen, men vi har lagt inn en sperre i våre systemer som forhindrer at det blir sendt ut utstyr til dyr som allerede har fått tilsendt utstyr som embryoemner. Det forhindrer også at du blir fakturert.

Geno er interessert i mange av dyrene mine, men til nå har alle blitt avslått! Hvorfor vil ikke Geno ha dem?

Geno genotyper ca. 8 000 seminokseemner og ca. 6 000 embryodonoremner hvert år, og av disse ønsker vi å kjøpe ca. 150 oksekalver og 90 kvigekalver. Det genotypes såpass mange kalver for å få et stort nok grunnlag til å finne de aller beste kalvene, og det betyr at de aller fleste kalvene vil bli avlslått.

Mange vil muligens synes at det er bortkastet tid å sende inn prøver på oksekalver når sjansen for å få solgt kalven til Geno er så liten, og man ikke får oppgitt GS-avlsverdier på oksekalvene, i motsetning til kvigekalvene. Men når en oksekalv genotypes forbedres også sikkerheten på avlsverdiene til mora til kalven, selv om økningen av sikkerhet på avlsverdiene ikke er like store som når hun selv er genotypet. I tillegg gir det oss mange gode kandidater å velge mellom slik at vi kan velge ut de beste eliteoksene.

Hva er grunnen til at dere ikke vil ha kalven min? Den har jo så høy avlsverdi og en populær og god okse til far.

I gjennomsnitt kjøpes det inn tre sønner og en til to kviger etter hver seminokse. Når vi skal kjøpe inn kalver tar vi hensyn til avlsverdi, status for enkeltgeneffekter, slektskap (hvem er far, farfar, farmors far, morfar og mormors far) m.m. Vi ser også på profilen på avlsverdier for ulike egenskaper hos de ulike kalvene. Enkelte okser som er mye brukt går igjen som far til svært mange kyr. For å begrense innavl og sikre genetisk variasjon må vi begrense hvor mange avkom og «barnebarn» vi kjøper inn etter hver seminokse. Dette medfører at vi må avvise mange svært gode kalver.

Jeg følger med i lista over seminokse- og embryodonoremner i Kukontrollen. I dag ble det født en kalv som jeg så at lå i lista, men i det jeg registrerte kalven inn i Kukontrollen forsvant den fra lista. Hvorfor det?

Hvis kalven forsvinner fra lista i det øyeblikket du registrerer kalven inn i Kukontrollen, er det mest sannsynlig fordi kalven ikke har en sikker far. Hvis mora til kalven har blitt inseminert med to ulike okser (f.eks. ved en dobbeltinseminering), får kalven kode «Usikker far, men far er seminokse». Da er den ikke lenger aktuell fordi vi ikke vet hvem som er faren til kalven.

Kalven som Geno genotypet ble avvist med beskjed om at det var feil slektskap på far og morfar eller far og mor.

Hvis det er avvik mellom det genetiske slektskapet til far og mor, eller far og morfar, i forhold til det som er registrert i Kukontrollen, så kan kalven bli avvist med denne begrunnelsen. Slike avvik forårsakes stort sett av at man enten har forbyttet kalver ved innregistrering i Kukontrollen/merking av kalven, eller at man har sendt inn DNA-prøve fra feil kalv.

Jeg har fått kalven min avvist fordi genotypingen feilet.

Dersom genotypingen av et seminokseemne feiler en gang, blir det sendt til genotyping på nytt. Hvis det feiler enda en gang, f.eks. fordi DNA kvaliteten er for dårlig, blir kalven avvist umiddelbart. For embyodonoremner sendes det ut nytt prøveutstyr til kalven i håp om at produsenten skal få en GS-avlsverdi på dyret.

Hvor raskt må dere ha inn prøven for seminokse- eller embryodonoremne etter kalven er født? Kan det bli for seint?

Ja, det kan bli for seint. Vi ønsker derfor at kalven meldes inn i Kukontrollen så raskt som mulig etter fødsel. I tillegg ønsker vi at prøven som mottas i posten returneres til Biobank så raskt som mulig.

Prosessen med å sende ut prøvemateriell og få tilbake DNA-prøve, samt prosessen med å få analysert DNA-prøven, tar tid. Det er satt et krav om at innkjøpte kalver må ha kommet til Øyer innen de er 5 måneder gamle. Men vi ønsker generelt å få inn kalvene så tidlig som mulig for å optimere oppdrettet av kalvene

Jeg fikk melding om at kalven min er avvist, men jeg sendte inn prøva for 3 dager siden! Dere kan umulig ha fått analysert den så fort? 

Dersom det tar for lang tid fra prøvetagningsutstyret er sendt ut til øreprøven blir returnert, blir kalven automatisk avvist. Prøven blir likevel analysert, men kalven er ikke aktuell for innkjøp.

Jeg får en del GS-tester i posten hvor det står at Geno er interessert i noen av dyrene mine. Koster det meg penger om jeg sender inn disse?

Nei, når du mottar et brev merket «DNA-prøve av kalv aktuell som avlsemne for Geno i din besetning», sammen med prøvetagningsutstyr, dekker Geno kostnaden knyttet til genotypingen av kalven.

 

Bestilling og resultater

 

Jeg ønsker å genotype dyr i besetningen min. Hvordan bestiller jeg genotyping selv?

Det gjør du enkelt ved å logge deg inn på medlem.tine.no. Det kan bestilles for akkurat de NRF-hunndyrene en måtte ønske, som har seminfar. Det er ikke mulig å bestille av krysningsdyr eller andre raser enn NRF.

Bestillingsfunksjonen ligger under «Styring og planlegging». Deretter finner du fanen «Avlsplanlegging» for så å klikke på «Bestille genotyping NRF». Det neste du gjør er å huke av alle dyrene du ønsker å teste og trykker bestill.

Etter noen dager mottar du en konvolutt i posten med prøvetagningsutstyr. Du setter først øremerket i øret. Deretter skal nålen med vevsprøven ned i et vedlagt rør med væske, før det legges i lynlåsposen med påklistret etikett. Til slutt gjenstår det å sende prøven i vedlagt returkonvolutt tilbake til Biobank. I konvolutten med prøvetagningsutstyret ligger det en bruksanvisning for hvordan prøven skal tas. Det er viktig å følge denne nøye slik at man unngår for eksempel forbytting av øreprøver mellom dyr.

I denne prosessen er det viktig at du kun håndterer prøvetagningsutstyr for ett dyr av gangen. Dersom prøvetagningsutstyr blandes, kobles genotyperesultatene til feil dyr. Dersom dyr blir stående med genotyperesultater fra et annet dyr rammer ikke dette bare dyret selv, men også føre til at alle genotypede avkom får feil i avstamning til mor.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på genotypingen?

Det er beregnet at svartiden ligger mellom 4 og 8 uker. Svartid på 8 uker har tatt høyde for at prøven feiler i genotypingen en gang og må genotypes på nytt, samt 2 uker med uforutsette hendelser (for eksempel feil i data eller avlsverdiberegning).

Unntaket er om det ikke er mulig å få resultat fra DNA-prøven som er sendt og at det må sendes ut nytt prøveutstyr. I slike tilfeller må produsenten ta ut en ny prøve og sende inn til Biobank for et nytt forsøk. Ett ekstra sett med prøveutstyr er dekket i prisen produsenten betaler for genotypingen.

Jeg sendte inn ti kviger til genotyping samtidig, men har bare fått svar på ni av dem! Hvorfor har jeg ikke fått svar på den siste? 

Det hender at dyr feiler i genotypingen. Hvis ett av ti dyr ikke har fått resultat i Kukontrollen, betyr det mest sannsynlig at dyret feilet og har blitt sendt til genotyping på nytt. Hvis det er for lite DNA tilgjengelig sendes det ut nytt prøvetagningsutstyr. Dette er inkludert i prisen og koster ikke noe ekstra. Det er under 0,5% av alle prøver som analyseres som feiler og får tilsendt nytt utstyr.

Jeg vil gjerne genotype ei kvige i fjøset mitt, men jeg får ikke bestilt! Hvorfor ikke? Feltet hvor jeg vil krysse av for bestilling er ikke aktivt.

Grunnen til det er at det er under 10 dager siden du meldte inn kalven. Denne grensen har vi satt for å forhindre at gårdbruker bestiller GS-test av dyr som Geno er interessert i. De kandidatene som er interessante for Geno er listet opp på forhånd, og får umiddelbart tilsendt prøvetagningsutstyr så fort de er meldt inn i Kukontrollen.

Jeg vil gjerne genotype ei kvige i fjøset mitt, men hun kommer ikke opp på bestillingslista?

Hvis man ikke får bestilt genotyping så kan det være flere grunner til det. En grunn til at du ikke får bestilt genotyping er hvis kviga er et krysningsdyr (mor eller far er av annen rase enn NRF), eller at kviga er en annen rase enn NRF. En annen grunn er hvis far til kviga ikke er seminokse.

Jeg sitter og ser på GS-resultatene mine i Kukontrollen. Hva er genetisk hornstatus, fruktbarhetsdelesjon, AH1, alfa-, beta- og kappakasein?

Du kan lese om hva disse enkeltgenene er her

Jeg har ei kvige hos meg som har genetisk hornstatus KH etter GS-test. Da skal hun være kollet, men hun har noen små horn som sitter litt løst! Hva er det for noe?

Dette kan være det vi kaller «nyvler». Noen dyr som har genetisk hornstatus KH får hornlignende utvekster som kalles nyvler. Stort sett ser man dette kun på oksekalver, men det kan også forekomme hos kvigekalver.

Dette er ufullstendig utviklede horn som generelt er løse og ikke sitter fast i skallen. De varierer i størrelse fra små horntapper til nesten samme størrelse som vanlige horn. Hos noen dyr har man også sett at de delvis vokser fast i skallen når dyret blir eldre. Genet for nyvler nedarves separat fra horngenet og har derfor ingen effekt på om dyret er hornet eller kollet. Les mer om nyvler i denne Buskap-artikkelen

 

Prøvetaking og øremerke

 

Jeg har bestilt GS-prøveutstyr for fem hunndyr. Det står et nummer på hvert GS-øremerke, er det tilfeldig hvilket som blir brukt på hver av hunndyrene?

Det nummeret som står på GS-øremerkene og prøveglassene har ingen tilknytning til hunndyrene det er bestilt genotyping på. Du kan sette hvilket øremerke du vil på det hunndyret du vil, men de GS-testene som er bestilt må kun brukes på hunndyrene de er bestilt til.

Etter at ørevevsprøven er tatt er det veldig viktig å passe på at nummeret som står på GS-øremerket stemmer overens med nummeret som står på prøveglasset som legges i lynlåsposen og merkes med etiketten som tilhører det dyret. Det er lurt å dobbeltsjekke at disse to numrene stemmer overens før man sender prøvene inn. Derfor er det anbefalt å ta én prøve av gangen, putte prøven i lynlåsposen og sette på riktig etikett, før man tar neste prøve.

Jeg bestilte genotyping på en kalv. Den har blitt liggende en stund og nå nylig døde kalven på grunn av sykdom. Kan jeg sette GS-øremerket på en annen kalv?

GS-øremerket er ikke knyttet til kalven som er borte, men etiketten som er vedlagt med prøvematerialet kan ikke brukes på noe annet dyr. Slik det er i dag har vi ikke noe system for å kun bestille ny etikett. Derfor må en dessverre bestille ny GS-test i Kukontrollen. Ta vare på prøveutstyret, da det er lurt å ha et ekstra sett på lager om det skulle mangle noe en gang, noe blir ødelagt etc. Prøveutstyret har veldig lang holdbarhet.

Jeg har to dyr som jeg har tatt GS-test av, men jeg tror jeg har forvekslet prøvene ved innsending. Hva gjør jeg nå?

Hvis du oppdager at noe sånt har skjedd, ønsker vi at du tar kontakt med oss så raskt som mulig slik at vi kan forsøke å rette opp i det. Det er da viktig at du oppgir GS-nummeret (nummeret på det grønne øremerket som ble satt inn ved uttak av øreprøven) og opprinnelsesnummeret for hver av dyrene du mistenker er blandet.

Jeg tror jeg har satt feil etikett på feil lynlåspose med prøveglass. Hvordan kan jeg kontrollere at jeg har satt riktig ID-klistrelapp på riktig prøveglass?

Dette kan du enkelt kontrollere ved å sjekke at nummeret som står på prøveglasset, stemmer overens med nummeret som står på det grønne merket i øret til dyret.

 

Slektskap og genotyping

 

Jeg har ei drektig ku som ved et uhell ble dobbeltinseminert med to ulike okser. Kan jeg finne ut hvem som er rett far ved å genotype kalven når den blir født?

Ja, vi har nylig åpnet opp for genotyping av NRF-dyr med usikker seminfar. Farskap for en kalv blir fastsatt når kalven er født og kalvinga blir rapportert til Kukontrollen. Basert på innrapporterte inseminasjoner tildeles farskapet den oksen som det er mest sannsynlig at er far. I de fleste tilfeller er det en grei vurdering og farskap tildeles samtidig som den også får farkoden «Sikker inseminering». I noen tilfeller kan det være flere insemineringer med ulike okser som har like stor sannsynlighet for å være far til kalven. Da blir kalven tildelt farkode «Usikker far, men far er en seminokse». 

Med genotyping kan farskap fastsettes med høy sikkerhet, gitt at faren er genotypet. Dette er tilfellet for alle NRF- og Viking Rød-seminokser som Geno tilbyr.

Merk følgende:

  • Dersom det likevel ikke skulle vise seg å være en NRF- eller Viking Rød-seminokse som er faren til kalven, er det ikke mulig å fastsette farskap. Da får dyret farkoden «ukjent far» og dyret vil stå uten stamboknummer på far i stamtavla.
  • Det aller sikreste er om både mor og far til dyret er genotypet. Da kan det garanteres for både riktig farskap, samt at ombytting av kalver eller prøver kan avsløres. Det anbefales derfor å genotype mor til dyret samtidig, dersom denne fremdeles lever.
  • Dersom kun slektskapet på far er feil (slektskapet til mor/morfar fremstår som riktig), rettes farskapet og farkoden i Kukontrollen av Geno. Dersom avstamningsfeilen er mer omfattende så sjekk beskrivelsen på denne siden
  • Det forventes at avlsverdi og indekser til dyret endrer seg som følge av slike rettinger, og med det blir mer riktig.

Jeg har sendt inn GS-test av to dyr. Nå begynner jeg å mistenke at disse to har blitt forvekslet ved fødsel da de er født samme dag. Kan dere hjelpe meg å finne ut av det ved å se hvem som er rett far?

Ved å genotype dyret avsløres det i Geno Avlsplan om dyret har rett far og mor (hvis mor er genotypet). Hvis det står at GS-test viser at det rett mor og far, er alt i orden. Hvis det viser at det er feil kan du ta kontakt med oss så vi kan forsøke å rette det. Les mer her om genotyping og slektskap her

Er det ellers noe dere lurer på om genotyping, ta kontakt med oss på !