Geno ønsker rettferdig seminavtale med veterinærene

Lesetid: ca 4 min

Geno innførte fra 1.november nytt system for registrering av veterinær inseminasjon. Systemet er basert på faktisk kjørte kilometer til inseminering og blir mer rettferdig for den enkelte veterinær.

Bonden betaler lik pris for inseminering i hele landet. Det nye rapporteringssystemet for inseminering er utviklet for å få et mer transparent og kontrollerbart system for både bonde og veterinær.

– Ordningen er et spleiselag mellom bonden og staten. Både bonde og veterinær er tjent med en ordning basert på fakta og ikke synsing. Ordningen baserer seg på solidaritet mellom bønder som gjør at en inseminering koster det samme i hele landet, sier adm.dir. Kristin Malonæs i Geno.

Kunnskap må ligge til grunn

Geno er opptatt av at kunnskap skal ligge til grunn for avtalen mellom Geno og Veterinærforeningen. Den tidligere ordningen har vært basert på omtrentlige beregninger som har gjort at enkelte veterinærer fått for lite godtgjørelse. Nå gjør ny teknologi det mulig å lage et helt rettferdig og nøyaktig system. Det innebærer at veterinærene som kjører de aller lengste rutene, får bedre betalt. Andre, som tidligere har fått for mye, får med den nye ordningen riktig betaling for faktisk kjørte kilometer.

– For Geno er det viktig å vise respekt for bonden sine penger. Om seminavtalen skal ha legitimitet og oppslutning blant bønder, må den være solidarisk og rettferdig. Vi har vært opptatt av at alle veterinærer skal få rettferdig betalt for den jobben de gjør. Ingen er tjent med et system som er basert på synsing fremfor kunnskap, sier Malonæs. 

Toårig prosess mot nytt system

Geno har sammen med Landbruksdirektoratet utviklet et nytt digitalt verktøy for beregning av veterinære reiser i forbindelse med helse- og inseminasjonsbesøk. Veterinærforeningen har vært godt informert underveis i de to årene arbeidet har pågått.

Både Geno og Landbruksdirektoratet forvalter offentlige midler for bidrag til reiser for semin og sykdomsbesøk. Vilkårene er vedtatt i Jordbruksforhandlingene og forvaltes i samsvar med statens forskrifter. Det er viktig at kjøreregistreringer baseres på fakta og ikke synsing, og den nye ordningen gir alle parter mulighet til å gjøre dette arbeidet både riktigere og mer gjennomsiktig enn tidligere.

– Ettersom avtalen er finansiert av bonde og staten gjennom jordbruksavtalen blir det ekstra viktig å legge kunnskap til grunn for beregningene. Riktig registrering av kjørte km sikrer også Jordbruksavtalepartene en best mulig kunnskap for å kunne videreføre ordningen, avslutter Malonæs.

Rettferdig og gjennomsiktig: Ingen endring i takstene

Det nye verktøyet vil gi en nøyaktig beregning av riktig kjørelengde for inseminering samt grunnlag for søknad om refusjon fra Fylkesmannen. Egenandel for inseminering dekker som før merkjøring i forbindelse med inseminering.

Timetakster for kjøring og utføring av inseminasjon er uforandret, uavhengig av nytt redskap for rapportering.

Fra antatt kjørte km til faktisk kjørte km

Nytt verktøy for rapportering har avdekket skjevheter i tidligere godtgjørelse til veterinær for kjørte km. Tidligere har noen kjørt flere km enn de har fått betalt for og noen det motsatte.

Produsenter skal ikke betale for veterinærens kjøring til inseminering på andre gårder. Dermed kan innføringen føre til at noen veterinærer velger å justere sine kjøretakster, noe den enkelte selvstendig næringsdrivende veterinær står fritt til å gjøre.  

– Vi vil at veterinærer som tar oppdrag for Geno, skal få riktig betalt. Og det vil de nå få fra dag én, sier fungerende leder for Marked Norge, Knut Ingolf Dragset.

Geno forutsetter at DNV bidrar til en god overgang

DNV har vært en konstruktiv medspiller underveis i to år. Geno har også hatt dialogmøte med DNV tidligere i høst. Da ble testordningen beskrevet og gjennomgått uten innsigelser fra DNV. Det er også avtalt kvartalsvise evalueringer av ordningen sammen med DNV.

Geno registrerer at DNV sent i prosessen brått og uten forvarsel bytter ut hele sitt forhandlingsutvalg.

– DNV har hele tiden vært positive til endringene. Som seriøs aktør legger vi til grunn at foreningen fortsatt står ved sitt ord og bidrar til en best mulig overgang til nytt system, fortsetter Dragset.

Geno har invitert DNV til et dialogmøte i uke 46. Geno vil der være opptatt av at DNV bidrar til en god overgang til nytt system og at begge parter bidrar til å spre kunnskap blant veterinær og bonde.

Ta kontakt med oss

Geno har stor forståelse for at det er stort informasjonsbehov blant bønder og veterinærer. Vi forstår at endringer kan skape usikkerhet og vil gjøre vårt beste for å gi god informasjon. Derfor oppfordrer vi til å kontakte kundesenteret i Geno dersom du har spørsmål. Vi lover å svare og følge opp så godt vi kan alle henvendelser.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon fortløpende.

Se video med Knut Ingolf Dragset her

Spørsmål og svar:

– Merkjøring for inseminering

Geno skal som tidligere kun dekke merkjøring for inseminering. Dette er tidligere beregnet ved et såkalt sonesystem, som baserer seg på et snitt kjørte km per inseminering. Det nye systemet tillater oss å refundere de eksakt kjørte km som en veterinær har i forbindelse med merkjøring for inseminering.

Geno har i samarbeid med Landbruksdirektoratet de siste to år utviklet den nye løsningen i Dyrehelseportalen.

– Hvorfor skal Geno kun dekke merkjøring for inseminering?

Geno får statstilskudd for at det skal være lik pris for inseminering over hele landet. Dette er regulert av «Forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin».

– Hva betyr dette for meg som produsent?

Det vil si at ved inseminering, betaler du som produsent kr 375,- for veterinærinsemineringen som tidligere.

Geno har lagt til rette for at inseminering i kombinasjon med følgende fruktbarhetsrelaterte sykdomsbesøk og regulær avhorning kan dekkes av Geno eller faktureres av veterinær.

Sykdomskodene som går innunder ordningen er:

331 – Anøstrus

332 – Brunstsynkronisering

333 – Bør-, skjede- og egglederbetennelse

334 – Eggstokkcyster

340 – Stille brunst

341 – Symptomløs omløping

344 – Indusert abort

780 – Regulær avhorning

Ved besøk hvor det er både inseminering og sykebesøk, eksempelvis jurbetennelse, fakturer veterinæren deg som produsent for kjørekostnader og behandling, slik det i prinsippet har vært tidligere.