Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tillitsverv i Geno

Tillitsverv i Geno

Det finnes mange spennende tillitsverv i Geno for den som ønsker å engasjere seg. Er du interessert i ku og ønsker å være med og utvikle både NRF-kua og Geno som organisasjon, bør du lese om de ulike tillitsvervene nedenfor.

Som tillitsvalgt har du påvirkningskraft i forhold til hvilken retning avlsarbeidet og organisasjonen skal gå. 

 

Nedenfor kan du lese om det enkelte tillitsverv i Geno (for rask visning nedover siden – klikk på lenken for ønsket verv). For mer detaljer, se Genos vedtekter.

 

Her finner du Geno sine vedtekter.

 

Geno-kontakt

Geno-kontakten velges i årssamlingen i produsentlaget og er på valg hvert år. Dette er Genos kontakt mot produsentlaget. Geno-kontakten har ansvaret for å informere om Geno-saker i produsentlaget og å arrangere Geno-aktiviteter (for eksempel fagmøter med Geno-innslag).

 

Høstmøtet viktig arena

Geno-kontaktene innkalles en gang per år til områdevise høstmøter der Geno sentralt informerer om nytt fra Geno og om bakgrunn for eventuelle høringer og diskusjonstemaer. Geno-kontakten har ansvaret for at eventuelle høringssaker blir diskutert i produsentlaget i forkant av høstmøtene, og fremmer produsentlagets meninger på høstmøtet. De mottar også et månedlig nyhetsbrev for tillitsvalgte.    

Årsmøteutsending

Årsmøteutsendingene har tale- og stemmerett i Geno sitt årsmøte. Dette er derfor en viktig arena for videreformidling av ting som rører seg i produsentlagene. Disse deltar også på Genos høstmøter sammen med geno-kontaktene. 

 

Årsmøteutsendingene sitter i Geno-utvalget i sitt område og har gjennom dette blant annet ansvar for oppfølging av geno-kontaktene, som for eksempel kan være ringerunde til geno-kontaktene i sitt område i forbindelse med høringer og lignende. 

Geno-utvalg

Det finnes et Geno-utvalg per område. Disse består av årsmøteutsendingene og styremedlemmet som er valgt fra området.

 

Årsmøtets møteleder/varamøteleder og valgkomitemedlemmet fra området kan også innkalles.

 

Geno-utvalget har møter 2-4 ganger i året (etter behov), og de fleste av møtene er telefonmøter.

 

Geno-utvalgene er bindeledd mellom Geno og medlemsorganisasjonen. De har blandt annet ansvar for oppfølging av Geno-kontaktene, og kan være høringsinstans for styret i spesielle saker.

 

Geno-utvalget har ansvar for å opprettholde en toveis kommunikasjon med Geno-kontaktene i samarbeid med Geno sin administrasjon.

 

De skal også sørge for at Geno har presentasjoner på årssamlingene. Dette kan skje ved at en lager en plan for rullering der Geno-kontakt, årsmøteutsending, styrerepresentant eller administrasjon er representert på alle årssamlingene.

  

Styre

Styret har ansvaret for å lede driften i overenstemmelse med lov, Genos vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.

Valgkomite

Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor vedtektenes rammer, forberede valgene og legge frem innstillinger til årsmøtet i Geno samt innstilling for valg av årsmøteutsendinger som skjer på årssamlingene i produsentlagene.

Kontrollkomite

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til Geno og påse at Geno følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak truffet av årsmøtet og styret i Geno. Komiteen kan ta opp alle forhold i foretaket til behandling. 

 

Kontrollkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt av årsmøtet.

Årsmøtets møteleder

Årsmøtets møteleder har møtelederansvar for årsmøtet i Geno, og skal klargjøre møtereglement og forretningsorden. personen skal også møte på de styremøter der årsberetning, regnskap, planlegging og evaluering av årsmøtet behandles.

 

Møteleder skal påse at valg av årsmøteutsendinger skjer i samsvar med vedtektene, og har ansvar for at kontrollkomite og valgkomite trer i funksjon.


Til toppen