Gå til Tekst
Gå til Tekst
Genotyping av NRF-hunndyr

Genotyping av NRF-hunndyr

Genotyping av hunndyr gir sikrere og bedre kvalitet på avlsverdiene. Alle som er medlem i Kukontrollen kan bestille genotyping av NRF-hunndyr i besetningen. 

Det bestilles genotyping for beregning av GS-avlsverdier på medlem.tine.no. Det kan bestilles for akkurat de NRF hunndyrene en måtte ønske, men de må ha sikker seminfar. Det er ikke mulig å bestille av kryssingsdyr eller andre raser enn NRF. Bestillingsfunksjonen ligger under «Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF».

Bestilling for kalver

Kvigekalver vises i bestillingslisten så snart de er meldt inn i Kukontrollen. Det må imidlertid ha gått minimum 10 dager siden kalvinga ble registrert, før det er mulig å huke av for bestilling. Dette for å unngå at det bestilles, sendes ut prøvemateriell og faktureres for genotyping av kvigekalver som er listet ut som embryokviger.

 

Resultat fra genotyping av potensielle embryokviger vil også bli presentert på samme måte som andre hunndyr uansett om Geno ønsker å kjøpe kviga eller ikke. 

 

Hvorfor genotype hunndyr?

Dyr som er genotypet får avlsverdier med bedre kvalitet og høyere sikkerhet. Dette gir derfor et godt grunnlag for avlsplanlegging i egen besetning.

 

Det har også stor betydning for avlsarbeidet, både for å sikre utlisting av de beste avlsemnene, og for å ha godt grunnlag for å planlegge framtidens avlsdyr. 

Hva koster det?

Pris på genotyping er kr 250,- ekskl. mva per prøve. Dette inkluderer både forsendelser, genotyping og beregning av avlsverdier. Fakturering skjer påfølgende måned.

 

De reelle kostnadene med dette er noe høyere. Geno ønsker å dekke de resterende kostnadene fordi genotyping av hunndyr har nytteverdi også for avlsarbeidet generelt.

Hvilke dyr skal velges for genotyping?

Det ideelle er å genotype alle NRF-dyr i besetningen, bortsett fra dyr som skal utrangeres. Dette er en engangsinvestering. Senere genotypes kun kvigekalvene.

 

Ønsker du å genotype en andel av besetningen, anbefales det å velge kvigekalvene. Dette er seleksjonskandidater og utgjør fremtiden. Deretter anbefales det å genotype eldre dyr som har rikelig med fenotyper registrert i Kukontrollen. Egen genotypeinformasjon for disse dyrene gir ekstra stor respons på sikkerheten til GS-avlsverdiene.

 

Vær obs på kyr/kviger født som tvillinger

Presentasjon av resultater

NRF-hunndyr får presentert avlsverdier for alle egenskapene på medlem.tine.no (Planlegging og styring/Avlsplanlegging/Avlsverdier NRF) og i Geno Avlsplan. Hunndyr som har egen genotypeinformasjon med i beregningene av avlsverdier, er markert med et GS-ikon i listen.

 

Les mer om genomisk seleksjon her.

Når kommer resultatene?

Fra prøvene mottas vil det normalt gå mellom 4-8 uker til resultatene er klare. Det genotypes og beregnes avlsverdier for NRF hver andre uke. Dette er grunnen til at det kan variere noe hvor lang tid det tar før resultatene er klare.

 

Prøver som kommer inn like etter at Biobank har sendt DNA videre til analyse, blir liggende på vent til neste forsendelse en uke senere. Deretter er det genotyping og beregning av avlsverdier som tar 2-3 uker.

 

Svartid på 8 uker har tatt høyde for at prøven feiler i genotypingen og må genotypes på nytt, samt 2 uker med uforutsette hendelser (for eksempel feil i data eller avlsverdiberegning).

 

Om det skulle forekomme uforutsette hendelser som forsinkelser, feil i data osv., så har svartid på 8 uker tatt høyde for 2 uker med feilretting og ny avlsverdiberegning. Unntaket er om det ikke er mulig å få noe resultat fra DNA-prøven som er sendt og at det må sendes ut nytt prøveutstyr. I slike tilfeller må produsenten ta ut en ny prøve og sende inn til Biobank for et nytt forsøk. Ett ekstra sett med prøveutstyr er dekket i prisen produsenten betaler for genotypingen.

 

I listen over avlsverdier for NRF på medlem.tine.no finner du statusoppdateringer for dyr det er bestilt genotyping av. Du vil derfor kunne følge med på om prøvene er mottatt, sendt til analyse etc. Dyrene blir markert med et GS-ikon når resultatene er klare.

Uttak av biologisk prøve

Dersom du ønsker å genotype NRF-dyr i besetningen din, må du først bestille dette på medlem.tine.no. Deretter skjer følgende:

  • Du vil få tilsendt øremerke og rør for oppsamling av vevsprøven, etikett med påført produsentnr. og individnr., instruks for prøvetaking samt en lynlåspose. Det blir utsendt ett sett per dyr det er bestilt for. Det blir i tillegg lagt ved en ferdig frankert returkonvolutt som skal brukes til å sende inn posene med prøvene. Denne er påført adressen til BioBank AS.
  • Spesialtangen du har fått tilsendt benyttes til å sette i det tilsendte øremerket samtidig som det tas ut en vevsprøve av øret. Hvordan dette skal gjøres står detaljert forklart i instruksen som du vil få tilsendt. Det er veldig viktig å følge denne nøye.
  • Obs! i denne bruksanvisningen står det at man skal høre et klikk. Dette klikket høres ikke hver gang.
  • Nummeret på øremerket er kun et løpenummer og har ingenting med dyrets individnummer å gjøre.
  • Nålen med vevsprøven inni skal kobles med røret og legges i posen. Etikett med riktig identitet på dyret skal klistres på posen. Prøven må oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

 

 

Se video på Youtube om prøvetaking steg for steg.

 

Instruks for prøvetaking

Flere bruksområder

Prøvetakingsmetoden med bruk av merketang benyttes også til seminokseemner og aktuelle kvigekalver for embryoproduksjon. Dette er prøvetaking av dyr som initieres av Geno som en del av avlsopplegget på NRF.

Bestilling av ekstra merketang

Ekstra merketang kan bestilles helt gratis i nettbutikken til Geno. 

Genotyping av kalver født som tvillinger/trillinger

Under fosterutviklingen hos storfe vil det på et tidlig fosterstadium i 90 % av tilfellene, bli en sammenvoksing av morkakene til fostrene. Dette gjør at fostrene får en felles blodbane hvor det skjer en utveksling av blod og stamceller. Hos storfe er flerlinger (tvillinger/trillinger) derfor stort sett bærere av blodceller som stammer fra alle flerlingene livet ut (de er blodkimærer).

 

Dette gjør at genotyping av flerlinger basert på DNA fra blod ikke fungerer. Genotyperesultater for flerlinger som er genotypet på DNA fra øreprøver fungerer mye bedre, men bærer fremdeles noen karakteristika som viser at det ikke er like bra som for ikke-flerlinger. Dette kan være forårsaket av forurensning fra blod. Dette kan medføre at avlsverdiene for genotypede flerlinger kan ha noe lavere sikkerhet enn for ikke-flerlinger.

 

NB! Genotyping kan ikke brukes for å avklare om en kvigekalv som er født tvilling/trilling med oksekalv har Freemartin syndrom.

 

Gå til bestillingsvilkårene


Til toppen