Gå til Tekst
Gå til Tekst
Genotyping av NRF-hunndyr

Genotyping av NRF-hunndyr

Genotyping av hunndyr gir sikrere og bedre kvalitet på avlsverdiene. Alle som er medlem i Kukontrollen kan bestille genotyping av hunndyr i besetningen.

Det bestilles genotyping for beregning av GS-avlsverdier på medlem.tine.no. Det kan bestilles for akkurat de NRF hunndyrene en måtte ønske, men de må ha sikker seminfar. Det er ikke mulig å bestille av kryssingsdyr eller andre raser enn NRF. Bestillingsfunksjonen ligger under "Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF".

Bestilling for kalver

Kvigekalver vises i bestillingslisten så snart de er meldt inn i Kukontrollen. Det må imidlertid ha gått minimum 10 dager siden kalvinga ble registrert, før det er mulig å huke av for bestilling. Dette for å unngå at det bestilles, sendes ut prøvemateriell og faktureres for genotyping av kvigekalver som er listet ut som embryokviger. Resultat fra genotyping av potensielle embryokviger vil også bli presentert på samme måte som andre hunndyr uansett om Geno ønsker å kjøpe kviga eller ikke. 

 

Hensikt

Dyr som er genotypet har bedre kvalitet og høyere sikkerhet på avlsverdiene. Det har derfor stor betydning for avlsarbeidet, både for å sikre utlisting av de beste seminokseemnene, og for å ha godt grunnlag for å planlegge framtidens avlsdyr.

Hvilke dyr skal velges for genotyping?

Det ideelle er å genotype alle NRF-dyr i besetningen, bortsett fra dyr som skal utrangeres eller brukes til bruksdyrkryssing. Dette er en engangsinvestering. Seinere genotypes kun kvigekalvene.

 

Ønsker du å genotype en andel av besetningen, anbefales det å velge kvigekalvene. Dette er seleksjonskandidater og vil utgjøre fremtiden. Deretter anbefales det å genotype eldre dyr som har rikelig med fenotyper registrert i Kukontrollen. Egen genotypeinformasjon for disse dyrene gir ekstra stor respons på sikkerheten til GS-avlsverdiene.

 

Vær obs på kyr/kviger født som tvillinger

Presentasjon av resultater

NRF-hunndyr får presentert avlsverdier for alle egenskapene på medlem.tine.no (Planlegging og styring/Avlsplanlegging/Avlsverdier NRF) og i Geno avlsplan. Hunndyr som har egen genotypeinformasjon med i beregningene av avlsverdier, er markert med et GS-ikon i listen.

 

Les mer om genomisk seleksjon her.

Uttak av biologisk prøve

Dersom du ønsker å genotype NRF-dyr i besetningen din, må du først bestille dette på medlem.tine.no. Deretter skjer følgende:

  • Du vil få tilsendt øremerke og rør for oppsamling av vevsprøven, etikett med påført produsentnr. og individnr., instruks for prøvetaking samt en lynlåspose. Det blir utsendt ett sett per dyr det er bestilt for. Det blir i tillegg lagt ved en ferdig frankert returkonvolutt som skal brukes til å sende inn posene med prøvene. Denne er påført adressen til BioBank AS.
  • Spesialtangen du har fått tilsendt benyttes til å sette i det tilsendte øremerket samtidig som det tas ut en vevsprøve av øret. Hvordan dette skal gjøres står detaljert forklart i instruksen som du vil få tilsendt. Det er veldig viktig å følge denne nøye.
  • Nummeret på øremerket er kun et løpenummer og har ingenting med dyrets individnummer å gjøre.
  • Nålen med vevsprøven inni skal kobles med røret og legges i posen. Etikett med riktig identitet på dyret skal klistres på posen. Prøven må oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

 

 

Se video på Youtube om prøvetaking steg for steg.

 

Instruks for prøvetaking.

Hva koster det?

Det koster kr. 250,- eks. mva per dyr det bestilles genotyping av. Dette inkluderer prøvemateriell, forsendelse, DNA-ekstraksjon, genotyping og beregning av nye avlsverdier. Fakturering skjer påfølgende måned etter bestillingsmåned.

 

De reelle kostnadene med dette er noe høyere. Geno ønsker å dekke de resterende kostnadene fordi genotyping av hunndyr har nytteverdi også for avlsarbeidet generelt.

Når kommer resultatene?

Fra prøvene mottas vil det normalt gå mellom 4-8 uker til resultatene er klare. Det genotypes og beregnes avlsverdier for NRF hver andre uke. Dette er grunnen til at det kan variere mye hvor lang tid det tar før resultatene er klare. Prøver som kommer inn like etter at Biobank har sendt DNA videre til analyse, vil bli liggende på vent til neste forsendelse to uker seinere. Deretter er det genotyping og beregning av verdier som tar 2-3 uker.

 

Det kan i enkelte tilfeller skje at en prøve feiler i analysene på laboratoriet. Prøven vil dermed sendes til re-analyse og det vil derfor ta noen ekstra uker før resultatet mottas. I tilfeller der det er sendt inn for eksempel 8 prøver og man kun har mottat resultat på 7 av dem, så har den siste prøven mest sannsynlig feilet og må sendes til ny analyse. Utgiftene for en re-analyse er inkludert i prisen for genotypingen.  

 

I listen over avlsverdier for NRF på medlem.tine.no vil du finne statusoppdateringer for dyr det er bestilt genotyping av. Du vil derfor kunne følge med på om prøvene er mottatt, sendt til analyse osv. Dyrene blir markert med et GS-ikon når resultatene er klare.

Flere bruksområder

Prøvetakingsmetoden med bruk av merketang benyttes også til seminokseemner og aktuelle kvigekalver for embryoproduksjon. Dette er prøvetaking av dyr som initieres av Geno som en del av avlsopplegget på NRF.

Bestilling av ekstra merketang

Ekstra merketang kan bestilles i nettbutikken til Geno. Prisen per tang er kr. 210 eks.mva.

Genotyping av kyr/kukalver født som tvillinger

Under fosterutviklingen hos storfe vil det på et tidlig fosterstadium i 90 % av tilfellene, bli en sammenvoksing av morkakene til de to fostrene. Dette gjør at fostrene får en felles blodbane hvor det skjer en utveksling av stamceller. Utveksling av stamceller kan medføre at vev i ulike organ vil inneholde en blanding av celler som stammer fra dyret selv og celler i tvillingen dens. Omfanget av sammenblandingen av cellene vil kunne variere mellom vev. Det betyr at i noen tilfeller kan DNA profilen som genereres basert på en vevsprøve fra øret avvike fra det DNAet som er representert i eggstokkene og dermed eggcellene til dyret.

 

Dette vil føre til noe lavere sikkerhet på GS-avlsverdiene (som inneholder egen genotypeinformasjon) på tvillinger enn sikkerheten på tilsvarende GS-avlsverdier for ikke-tvillinger.

 

Gå til bestillingsvilkårene.


Til toppen