Gå til Tekst
Gå til Tekst
Heatime på beite og seter

Heatime på beite og seter

Heatime RuminAct aktivitetsmåler er optimal til brunstovervåking av kviger og kyr på beite da anlegget enkelt kan flyttes fra ett sted til et annet.

Heatime RuminAct er en aktivitetsmåler med trådløs avlesning over store avstander (radiobølgeteknologi). Den trådløse antenna kan lese av transpondere i et område på 500 x 200 meter. Aktivitetsmåleren er derfor optimal til brunstovervåking av kyr og kviger på beite. Ved behov kan anlegget driftes av en egen strømforsyningsenhet koplet til to bilbatterier. Derfor er Heatime optimal også for bruk på fellesbeiter og ved seterdrift.

 

Språket på dataskjermen kan enkelt endres dersom det skal betjenes av utenlandske avløsere.

 

Sikker avlesning av kviger på beite

En transponder festet på kvigas hals registrerer dyrets bevegelser. Data lagres i transponderen og registreres av ei antenne (vanligvis plassert i fjøset) som sender dataene videre til en databoks hvor aktiviteten avleses. Alarm indikerer forhøyet aktivitet. Dette betyr som oftest at kviga er brunstig eller på tur inn i brunst. 

 

Aktivitetsdataene lagres i transponderen inntil den blir avlest (maksimum 24 timer). Betingelsen for god avlesning er at dyra er innenfor avlesningsområdet i deler av døgnet. Dersom hele beiteområdet er utenfor ordinært avlesningsområde, må en plassere antenna i nærheten av beitet. Antenna trenger strøm fra styringsboksen for å fungere.

 

For kviger på fellesbeite er Heatime et svært godt alternativ til å slippe oksen med dyra.

Velegnet til melkekyr på beite

Heatime RuminAct er velegnet for melkekyr i beiteperioden. I motsetning til kvigene, er kyrne innom fjøset for melking to ganger i døgnet og transponderne blir tilstrekkelig avlest selv om beitet ligger utenfor avlesningsområdet. Systemet er avhengig av kontinuerlig strømforsyning. 

 

Geno har god erfaring med bruk av Heatime til melkekyr som flyttes til sommerbeite eller setra, da hele anlegget enkelt kan flyttes og monteres i sommerfjøset eller seterfjøset. Dersom det ikke er nettstrøm tilgjengelig, kan dette løses ved hjelp av to bilbatterier og en egen strømforsyningsenhet.

Felles anlegg for flere besetninger

På mange fellesfjøs og fellesbeiter bør det ligge godt til rette for at ett anlegg kan betjene flere besetninger. For eksempel kan en eier som bruker anlegget sitt hjemme om vinteren, leie det ut til fellesfjøset/ fellesbeitet om sommeren. Alternativt kan det kjøpes inn et felles anlegg som brukes av en av eierne i innefôringsperioden og av fellesfjøset/fellesbeitet om sommeren. En slik løsning kan være aktuell både til melkekyr og kviger.

Les også:

Full kontroll med brunst på beite (Buskap 4-2013, s. 30)


Til toppen