Gå til Tekst
Gå til Tekst
PAG – Drektighetstest på mjølk

PAG – Drektighetstest på mjølk

Geno og Tine tilbyr nå en drektighetstest for ku og geit utført på mjølk. Analysen utføres på Mastittlaboratoriet i Molde. Testen er et supplement til vanlig drektighetskontroll utført av veterinærer eller semintekniker. 

Testen identifiserer et protein, pregnancy associated glycoprotein (PAG), som skilles ut fra embryoets fosterhinner og kan påvises i blod og mjølk. Proteinet er spesifikt for drektighet og testen har en sikkerhet på 97-98 prosent. Dyr kan testes fra dag 35 etter inseminasjon/paring. Testen er ikke pålitelig før ca dag 60 etter kalving. Årsaken til dette er at proteiner fra forrige drektighet har lang utskillelsestid, og dette kan innvirke på analyseresultatet. Testen er kun aktuell for dyr som er i laktasjon.

Vær obs på embryodød etter dag 35

På samme måte som ved tradisjonell drektighetskontroll, må en følge med på dyra som er testet/undersøkt tidlig etter inseminasjon/paring. Dette fordi det er en viss risiko for embryodød også etter dag 35, selv om de fleste embryotap skjer tidligere i drektigheten. Ved mistanke om ny brunst etter positiv test må slike kyr derfor testes med ny prøve eller undersøkes av veterinær.

Et supplement til vanlig drektighetskontroll

PAG-testen er et supplement til vanlig drektighetskontroll utført av veterinærer eller semintekniker. Det er naturligvis opp til den enkelte produsent om en vil benytte seg av tilbud om PAG-test eller ordinær drektighetskontroll. PAG-test vil først og fremt være aktuelt for produsenter som av ulike grunner ikke benytter inseminør/veterinær til drektighetskontroll. I enkelte områder kan dette bero på at inseminør/veterinær ikke har gode nok ferdigheter til å stille sikker diagnose 5-6 uker etter inseminasjon. Fordelen med tradisjonell drektighetskontroll er at en da får svar på stedet. Produsenten slipper å vente på tilbakemelding fra laboratoriet og tomme dyr kan undersøkes og eventuelt behandles ved samme veterinærbesøk.

Forsendelse av prøver, prøvesvar og oppfølging

Mjølkeprøver skal tas ut i vanlige speneprøveglass og sendes til Mastittlaboratoriet i Molde i adressert forpakning. Alt etter antall prøver som ønskes undersøkt per innsending kan en velge å bruke pakning for enkeltspeneprøver eller besetningsspeneprøver. Husk å merke av for PAG på emballasjen.

 

Pakninger for speneprøver bestilles på orghk@tine.no. Rekvisisjonsskjema for PAG-undersøkelse, som lastes ned fra medlem.tine.no, må fylles ut og legges ved. Dersom en bruker flere pakninger, må det vedlegges utfylt rekvisisjonsskjema i hver enkelt pakning.

 

PAG-test for ku rapporteres direkte fra laboratoriet til Husdyrkontrollen. Produsentene finner svar på enkeltkyr i Fjøsloggen (https://medlem.tine.no). Noen PAG-tester vil kunne gi usikkert resultat. I slike tilfeller bør produsenten sende inn ny prøve eller få veterinær eller tekniker til å drektighetskontrollere kua. Dyr som har en negativ PAG-test må følges opp med brunstkontroll, eventuelt undersøkes av veterinær. Ved usikkert eller negativt resultat må produsenten sjekke at prøven ikke er tatt ut før dag 60 etter kalving eller før dag 35 etter siste inseminasjon. 

 

Prisen per enkeltprøve er kr 80,- + mva. 

 

Ved eventuelle spørsmål om testen, ta kontakt med Per Gillund pg@geno.no eller Liv Sølverød liv.solverod@tine.no.


Til toppen