Gå til Tekst
Gå til Tekst
Reproduksjon – styring og kontroll

Reproduksjon – styring og kontroll

Styring og kontroll handler om å ha status på alle dyra i besetningen, og det handler om hvilke mål en setter seg. 

Ved å følge med på FS-tallet og fruktbarhetsutskriften kan en finne ut hvor forbedringspotensialet er og hvilke mål en vil sette for sin besetning. 

Sette mål

Mål om for eksempel innkalvingsalder og kalvingsintervall må en bestemme når inseminasjonen starter og følge opp med brunst- og drektighetskontroll.

Styre etter målene

Dersom en har ønske om en innkalvingsalder på cirka 24 måneder og at hver ku i besetningen skal få en kalv per år, må fôringa være optimal, sjukdommer unngås og en må stadig ha fokus på brunst- og drektighetskontroll. I dette planleggingsarbeidet kan det være fornuftig å bruke veterinæren eller rådgiveren til å analysere FS-tallet og fruktbarhetsutskriften.

 

Flere og flere, særlig i store besetninger, avtaler faste besøk med sin veterinær for å følge opp fruktbarheten med regelmessig reproduksjonskontroll og eventuelle behandlinger. For mange vil dette være en god investering.

Hva kan veterinæren bidra med?

Ved faste, avtalte besøk, fortrinnsvis månedlig, kan veterinæren drive regelmessig reproduksjonskontoll på både kyr og kviger, slik at målet om kalv i kua til rett tid følges opp.

 

Regelmessig reproduksjonskontroll:

 • Bruk fjøslogg, kalvingsliste eller andre styringsverktøy. Ha lister klare over dyr som er aktuelle for undersøkelse når veterinæren kommer.
 • Seksuell helsekontroll av: 
  • Kyr som ikke har vist brunst innen 40-50 dager etter kalving
  • Kviger som ikke har vist brunst innen 14 måneder
  • Dyr med unormal sliming eller andre symptomer.
 • Hormonbehandling av aktuelle dyr.
 • Drektighetskontroll av alle dyr som er inseminert for ca 5 uker siden.
 • Få status på alle dyr i besetningen til en hver tid!

I tillegg kan veterinæren foreta avhorninger, jur- og sintidskontroller og annet forefallende veterinærarbeid på slike besøk.

Å få kalv i kua til rett tid er god økonomi

FS-tallet er en god indikator på økonomien i drifta. Grovt beregnet utgjør det økonomiske tapet ved dårlig fruktbarhet 30 kroner per FS-enhet (per ku per år). En «problembesetning» på 20 dyr og et FS-tall på 30 vil således tape kr 30 x 30 x 20 = 18 000 kroner (per år) sammenliknet med en «gjennomsnittsbesetning» med FS-tall på 60.

 

Innkalvingsalder på kvigene inngår ikke direkte i FS-tallet, og økomisk tap ved forsinket innkalving kommer i tillegg. Ønsket innkalvingsalder er vanligvis 24-25 måneder. Tapet dreier seg om 15-30 kroner per dag og dyr, utover dette målet.


Til toppen