Gå til Tekst
Gå til Tekst
Hvordan fungerer oksetildeligen i nye Geno Avlsplan?

Hvordan fungerer oksetildeligen i nye Geno Avlsplan?

Her finner du informasjon om hvordan oksetildelingen fungerer i nye Geno Avlsplan.

Oksetildelingen baserer seg på følgende regler:

 

1. Ekskludere kombinasjoner som er uheldige basert på:

 1. Risiko for kalvingsvansker
 2. Innavl
 3. Uønska enkeltgeneffekter

 

2. Lage gode kombinasjoner basert på

 1. Generelle eller brukerspesifikke krav til avkom
 2. Individvalg
 3. Optimal bruk av enkeltokser

Redusere risiko for kalvingsvansker

 • Kviger: For at oksen skal bli tildelt på ei kvige må oksen ha minimum 90 i indeks både for «Kalvingsvansker-direkte» og for «Kalvestørrelse-direkte».
 • Dersom kua disponerer for kalvingsvansker (har lav verdi for «Kalvingsvansker- effekt av mor») skal den ikke kombineres med okser som gir store kalver. Summen av indeksen til kua for «Kalvingsvansker-effekt av mor» og for oksen sin verdi for «Kalvingsvansker far til kalv» eller «Kalvestørrelse far til kalv» må være mindre enn 170.

Enkeltgener

 • Dersom kua har påvist BTA12-delesjonen (fruktbarhetsdelesjon) ved genotyping, vil okser som er bærer av BTA12 bli ekskludert.
 • Dersom kua ikke er genotypet, men kua sin far er bærer av BTA12, vil det heller aldri bli valgt en okse som er bærer av BTA12.
 • Det samme gjelder for AH1-defekten.

Slektskap

 • Dersom kua er genotypet, må slektskapet mellom ku og okse være under et angitt nivå. Per dd er dette nivået 11 %
 • Dersom kua ikke er genotypet, sjekkes det at:
  • Far til ku og inseminasjonsokse ikke er samme individ
  • Far til ku og far til okse ikke er samme individ (halvsøsken)

Generelle krav til avkom

Oksetildelingen baserer seg på to beslutninger:

 1. I hvilken rekkefølge kvigene og kyrne tildeles okser.
 2. Prioritering av okser til hver av kyrne.

Disse beslutningene baserer seg på hvilke krav til avkom som er satt, samt hvor høy bruksprosent en okse har (dvs. hvor mange ganger en okse kan brukes som førstevalg i besetningen).

 

Generelle krav til avkom er i utgangspunktet satt av administrasjonen i Geno, men kan tilpasses til brukerens egne ønsker.

 

Disse kravene brukes på følgende måte: Det lages fiktive avkom av alle tenkelige kombinasjoner av NRF-kyr og tilgjengelige NRF-okser, der kombinasjonen får beregnet indeks for alle egenskapene basert på snittet av mor og far sin indeks.

Prioriteringsrekkefølge på kyrne/kvigene

For hver ku gjøres det en opptelling av hvor mange av de tilgjengelige oksene som oppfyller kravene som er satt til avkommet. De kyrne som har svært få kombinasjoner som oppfyller krav, prioriteres i tildelingen. 

 

Tabell 1. Eksempel på tildelingsrekkefølge

  Antall okser som oppfyller krav Avlsverdi på kua tildelingsrekkefølge
Ku 1 5 12 5
Ku 2 1 5 3
Ku 3 0 13 1
Ku 4 0 4 2
Ku 5 8 -1 6
Ku 6 3 9 4

 

Tildele okse per ku

Samtidig summeres det for hver kombinasjon hvor mange indekspoeng de er fra å oppfylle kravet, for alle egenskaper som det er satt krav til. De oksene som oppfyller alle krav eller er nærmest ved å gjøre det, prioriteres som førstevalg.

 

Tabell 2. Eks. på tildeling av okse til ku 2

  Melk Kjøtt Jurhelse Lekkasje Neg. avvik fra krav ant. ganger oksen oppfyller krav Pri. av okser
KRAV TIL AVKOM 90 80 80 90      
Indekser Ku 2 103 82 105 78      
Komb. m/okse 1 95 86 110 91 0 4 1
Komb. m/okse 2 125 76 102 88 6 5 5
Komb. m/okse 3 112 92 77 88 5 7 4
Komb. m/okse 4 107 77 78 80 15 2 6
Komb. m/okse 5 119 102 103 102 0 12 3
Komb. m/okse 6 110 99 112 99 0 19 2

 

 

Okse 1 velges som 1. alternativet fordi den oppfyller alle kravene som er satt. Den prioriteres foran okse 5 og okse 6 som også oppfyller alle kravene, fordi okse 1 viser seg å vanskelig kombinere seg med andre kyr. Det er derfor viktig å prioritere den i de tilfellene det den faktisk passer inn.

Individvalg

Dersom du har lagt inn egenskapsvalg på enkelte kyr, vil det i tillegg sette krav til indeksen til oksen på aktuelle egenskaper. Med henholdsvis 1, 2 eller 3 stjerner, settes kravet til 100, 105 og 110 som minimumsindeks på oksen. Dersom det er satt et maksimumskrav, vil grensa være henholdsvis 100, 95 og 90 (f.eks., Spenelengde – kort). Individegenskaper vil ofte endre på tildelingsrekkefølgen på kyrne, da de som får egenskapsvalg generelt vil ha færre okser som oppfyller krav, slik at kyr med individegenskaper prioriteres opp. I tillegg vil det endre på tildelingsrekkefølgen av okser.

Bruksprosent /Maks antall 1. valg

For å unngå overforbruk av enkeltokser, både med hensyn til innavl og leveringsevne, er hver okse tildelt en bruksprosent som setter en øvre grense på hvor ofte en okse kan settes opp som første valg innenfor besetningen. Maks. antall 1. valg (som vises på «Velg okser»-siden) beregnes som en prosent av totalt antall kviger og kyr i besetningen. En slik øvre grense vil innebære at de kyrne som prioriteres sent i tildelingen, ikke alltid får den oksen som gir beste kombinasjon. Da det er slik at de kyrne som lar seg kombinere med flest okser, prioriteres til slutt, vil slike tilfeller minimeres. Alle dyr i besetningen tildeles oksevalg, men det er kun de som antas å bli inseminert med gjeldende okseutvalg som teller i «maks. antall 1. valg-regnskapet». Disse er markert med en avhuking til venstre på avlsplansiden.

 

Les om hvordan du bruker nye Geno Avlsplan her


Til toppen