Gå til Tekst
Gå til Tekst
Hvordan bruke Geno Avlsplan?

Hvordan bruke Geno Avlsplan?

En ny versjon av Geno avlsplan er nå på plass. Denne versjonen av avlsplan er bedre tilpasset dagens avlsarbeid på NRF.

Oksetildelingen tar hensyn til at det er flere okser å velge blant og at oksene tilbys med ulike sædtyper. I besetninger med genotypede kyr og kviger, gir den nye avlsplanen spesielt god mulighet for å planlegge gode kombinasjoner.

 

Gå til Geno Avlsplan her 

Grafer over avlsmessig endring

Det er lagt til grafer som viser avlsmessig endring i besetningen de siste 10 årene i sammenligning med landsgjennomsnittet for NRF. Dette gir et overordnet bilde over den avlsmessige trenden i egen besetning i forhold til trenden i NRF-populasjonen.

 

Er dette i samsvar med slik du ønsker at utviklingen skal være? Er det en målrettet avlsplanlegging som har gitt disse resultatene, eller er det tilfeldigheter og en manglende plan som er årsaken?

 

Egenskapene du får grafer over er avlsverdi, melk, kjøtt, fruktbarhet, jurhelse, jur, bein og klauver.

Slik blir den avlsmessige utviklingen presentert

De fargede grafene viser avlsmessig utvikling i besetningen (NRF) de 10 siste år.

 

 • Grønn betyr at siste verdi er høyere enn første verdi på grafen (positiv trend).
 • Rød betyr at siste verdi er lavere enn første verdi på grafen (negativ trend).
 • Gul betyr at første og siste verdi på grafen er like (uendret trend).

De svarte grafene viser avlsmessig utvikling i landet (NRF) de 10 siste år.

 

Klikk på grafen for å se de eksakte tallene bak grafene.

Muligheter i Geno Avlsplan

Når du logger deg på Geno Avlsplan får du opp ei side med oksevalg på alle dyrene dine. Dersom du ønsker å påvirke oksetildelingen i besetningen din, kan du gjøre det på ulike måter.

Velg okseutvalg

I perioder da det er ulike eliteokseutvalg i bruk i ulike deler av landet, vil du kunne velge mellom to ulike okseutvalg. I sædruta som vises på geno.no kan du finne ut når nye okser kommer til ditt område, og med det vite om du må lage avlsplan basert på «Forrige» eller «Gjeldende» utvalg.

Sette egne krav til avkom

Dersom du ønsker å legge inn dine egne valg på hvilke kvaliteter neste generasjon med kyr i besetningen din skal ha, kan du gjøre det med å sette krav til avkom. I utgangspunktet vises standardkravene som ligger inne. Du har mulighet til å endre disse, fjerne de på egenskaper som du ikke synes er viktig eller legge til nye krav på egenskaper som ikke har standardkrav. Dette vil påvirke hvilke kviger/kyr som prioriteres i tildelingen, og hvilke okser som prioriteres til hvilke kyr.

 

skjermdump som viser krav til avkom i Geno Avlsplan

 

Det anbefales å utvise måtehold når det legges inn egne krav. Dersom det legges inn veldig mange og strenge krav, vil det føre til at det er ingen kombinasjoner som vil innfri kravene, og tildelingen vil i stor grad bli tilfeldig.

Dersom kua ikke er NRF, vil tildelingen skje på en annen måte fordi den da ikke har indekser og avlsverdi som kan brukes i tildelingen.

Minimum- og maksimumverdier

For noen egenskaper er det mulig å sette både minimum- og maksimumsverdier. Dette gjelder for eksteriøregenskaper. Felles for disse er at det er verdier «midt på treet» som er optimalt.

 

Retningen på valget viser seg gjennom hva som står hhv til venstre og høyre i Skala-kolonnen,  og det tilsvarer slik egenskapene framstilles på oksene i oksekatalogen.

 • Dersom du vil at egenskapen skal endres i retning av beskrivelsen til høyre, må du velge min.verdi (Eks. hvis du ønsker tykkere spener, må du legge inn krav til min.verdi).
 • Tilsvarende hvis du vil at egenskapen skal endres i retning av beskrivelsen til venstre, må du velge maks.verdi. (Eks. hvis ønsker tynnere spener, må du legge inn krav til maks.verdi).

Desto høyere min.- og lavere maks. verdier du legger inn, desto strengere krav setter du til akkurat denne egenskapen. Det vil begrense hvilke okser som faktisk oppfyller kravet og med det bli brukt i planen.

 

Velge okser for bruk i besetningen

På denne siden er det mulig å ekskludere okser, inkludere okser utenom standard utvalget som du har kjøpt doser av, samt krysse av for hvilke okser du har tilgang på av SpermVital og kjønnsseparert sæd.

 

Som utgangspunkt anbefales det at du inkluderer flest mulig av oksene i utvalget. De kravene du har satt til avkom, vil styre hvilke av de ulike oksene som faktisk vil bli valgt inn. Selv om det er okser du ikke liker hele profilen på, kan det være at slike okser faktisk lar seg kombinere med enkelte dyr i besetningen din ved at de utfyller hverandre godt.

 

For hver okse vises det maksimalt antall ganger de vil kunne brukes som førstevalg i besetningen din. I dette regnskapet inngår kun kviger og kyr som antas å bli inseminert med det gjeldende okseutvalget. Disse dyrene er merket med en svart runding med en avhuking i på selve avlsplansiden.

 

Det vises også hvilke sædtype det har blitt produsert av de ulike oksene (Vanlig, KJS (Kjønnseparert), SV (SpermVital)). Det er viktig å merke seg at alle sædbeholderne ikke har tilgang på alle sædtypene som finnes på alle oksene.

 

Dersom du ønsker å bruke SV eller KJS på noen av dyrene dine, anbefales det å ha en dialog med inseminerende personell, slik at du kan få kjennskap til hvilke okser de har de ulike sædtypene på. Da kan du ekskludere avhukingen på de oksene som ikke vil være tilgjengelig med KJS eller SV for deg.

Egne doser

Dersom du har egen dunk eller spesial bestilte doser, kan du legge disse til i nederst på sida under «Legg til okse». Du må da angi hvor mange ganger oksen maksimalt skal kunne forekomme som 1. valg, samt hvilke sædtype du har kjøpt av den. For å sikre at slike okser skal komme opp som valg på kyrne dine, kan det være nødvendig å samtidig huke bort andre okser du ikke skal bruke.

 

Individvalg

Når du klikker på «Individvalg» får du opp en redigeringspenn til høyre på siden. Her kan du ta inntil tre ulike beslutning knytta til enkeltkviga/-kua:

 • Hvilken rase til vil inseminere kua med
 • Hvilken sædtype du vil bruke
 • Hvilken egenskap du ønsker at det skal tas spesielt hensyn til ved oksevalg.

Rase

Du kan velge mellom alle mjølke- og kjøttferaser som Geno selger sæd av. Dersom du velger andre raser enn NRF, vil det ikke komme opp verken okseforslag eller mulighet for å velge sædtype. Du får imidlertid mulighet til å skrive inn hvilke okser du vil bruke på slike dyr, slik at det er gjennomtenkt og klart når kua skal insemineres.

Sædtype

Dersom du har valgt å inseminere med NRF, vil du kunne velge sædtype. Da vil det kun bli valgt inn okser som er tilgjengelig på den sædtypen som du har valgt. Merk at det da betinger at det på «Velg okser»-siden ligger avkrysset for okser med aktuell sædtype, og at dette aller helst er i samsvar med de oksene som faktisk finnes med aktuell sædtype i dunkene i ditt område.

Individvalg

Dersom du har valgt at du vil inseminere med NRF, får du mulighet for å legge inn egenskapsvalg. Du kan legge inn inntil tre ulike egenskaper, og du kan gradere de fra 1-3. Individvalg er aktuelt å bruke når en svakhet ved ei ku ikke avspeiler seg i indeksen hennes. 

 

Individvalg fører til at det settes krav til oksen på aktuell egenskap. Med henholdsvis 1, 2 og 3 stjerner settes det krav til at oksen må ha minimum 100, 105, 110 for aktuell egenskap. Dersom det er et maksimumskrav er grensa henholdsvis 100, 95, 90. Kravene kombineres med «Krav til avkom» og det velges alltid okser som er nærmest det å oppfylle krav. Husk måtehold ved bruk av individegenskap, tilsvarende som for «Krav til avkom».

 

Når du lukker siden ved å klikke på krysset i høye hjørne, eller blar deg videre til neste dyr, vil valgene som er gjort lagres og vises i oversikten. Det blir samtidig automatisk kjørt en ny avlsplan.

Korrekt slektskap

Geno Avlsplan viser nå om dyr som er genotypet står oppført med riktig far og mor i Kukontrollen. For å kunne fastslå om mor er riktig, betinger det at mor også er genotypet.

Merking av Korrekt eller feil slektskap

Dersom det står en grønn avhuking ved siden av farnummeret, betyr det at det er bekreftet at far er korrekt. Tilsvarende gjelder hvis det står en grønn avhuking ved mor sitt opprinnelsesnummer. Dersom det kun står en liten grå firkant merket med GS ved siden av far- og/eller mornummeret betyr det at far og/eller mor er genotypet, men at slektskapet ikke er riktig. Dette er vist i bildet nedenfor.

 

 

Vi skal jobbe videre med denne testen, slik at etter hvert vil feil slektskap bli rettet opp dersom det lar seg gjøre (dvs. hvis riktig mor og/eller far er genotypet, og vi er sikker på at det er tatt prøve av riktig dyr). Det vil da også bli lagt på tilstrekkelig med informasjon slik at eier kan finne ut hvordan han/hun kan gå fram for å fastsette riktig slektskap.

Generelle tips

 • Når du åpner de ulike sidene for å gjøre valg (Velg okser, Krav til avkom, Individvalg), lagres valgene du har gjort automatisk når du klikker på krysset i høyre hjørne.
 • I feltet til høyre på avlsplansiden kan du skrive inn navn, kunummer eller opprinnelsesnummer på dyret du søker opp. Da gjøres det en filtrering, slik at du til slutt sitter igjen med akkurat det dyret du søker etter.
 • Avhukingen til venstre på avlsplansiden viser hvilke dyr som antas å bli inseminert med det aktuelle okseutvalget. Alle dyr i besetningen, inkl. de som er drektige, tildeles oksevalg. Det er imidlertid kun de avhuka dyrene som teller med i sædregnskapet, og som «bruker» av de tilgjengelige 1. valgene som er angitt i egen kolonne på «Velg okser»-siden. Dersom du opplever at mange kyr har fått samme oksevalg, er det derfor greit å vurdere det spesielt på de dyrene som virkelig skal insemineres med gjeldende okseutvalg.
 • Bruk måtehold når du legger inn «Krav til avkom». Legger du inn for mange og for strenge krav, sier det seg selv at kravene blir umulig å oppfylle. Da blir det tilfeldig hvilke av kravene som vil gi effekt.
 • Dersom dyra dine er genotypet, har indeksene en betydelig høyere sikkerhet enn de har på ikke-genotypa dyr. Avlsplanleggingen gir da økt verdi, fordi kunnskapen om kua sitt genetiske potensiale i stor grad er kjent.
 • Individegenskaper brukes spesielt når det ikke er samsvar mellom indeksen til dyret og slik du opplever at dyret framstår. Det kan i større grad være tilfellet når dyret ikke er genotypa. Dersom dyret har en høy indeks for lekkasje (eks. 115), men du likevel opplever at den lekker, er et eksempel på det. «Krav til avkom» vil ikke ta hensyn til slike forhold, og muligheten for å legge inn individegenskap er da viktig. Vurder derfor kuas indeks på den aktuelle egenskapen som du opplever at den er svak på, før du legger inn individegenskap.
 • Når du legger inn individvalg, kan du bla til «Neste ku» nederst i bildet, uten å behøve å lukke individvalg-siden hver gang. Rekkefølgen på dyrene er avhengig av hvordan avlsplansiden er sortert på forhånd.
 • Avlsplansiden kan sorteres på alle kolonnene ved å klikke på overskriften.

 

Les mer om hvordan oksetildeling i nye Geno Avlsplan fungerer her


Til toppen