Gå til Tekst
Gå til Tekst
Rekruttering av kvigekalver

Rekruttering av kvigekalver

Avlsavdelingen i Geno setter kriteriene for hvilke kvigekalver Geno ønsker å rekruttere inn i avlsarbeidet. Disse kan variere ut fra slektskap og forventet avlsverdi. Utlisting skjer på grunnlag av forventa kalvinger som er registrert i Kukontrollen.

Prøvetakingsutstyr for genotyping vil bli sendt ut jevnlig til produsenter og det er ønskelig at prøven blir sendt inn med en gang utstyret er mottatt. Innsendt prøve ansees å være en bekreftelse fra produsent på at Geno får kjøpe kalven dersom den er aktuell. GS-verdi på kalver som ikke blir kjøpt blir tilgjengelig i Kukontrollen etter at avgjørelse om avslag er tatt.

Salg av kvigekalv

Geno tilbyr kroner 15 000,- per kvigekalv og den hentes fra produsent ved 3-5 måneders alder. I forkant av dette må en veterinær fylle ut en helseattest.

 

Kalven blir transportert til Øyer mottaksstasjon for oppforing frem mot embryoproduksjon. Ved 10-12 måneders alder må kviga gjennom et seks ukers karanteneopphold før den blir overført til et eget kvigefjøs på Store Ree.

Embryoproduksjon

Kvigene vil produsere embryo fra ca. 12 måneders alder og produksjonen varer i 3-5 måneder avhengig av hvor mange embryo som høstes. Når denne perioden er over vil kviga insemineres på normalt vis før den er klar for å bli solgt som livdyr.

 

Målet er at kvigene skal ut i besetninger og gå inn i vanlig melkeproduksjon.

Hvem kan kjøpe kviger fra Geno?

Geno har fått tilbakemeldinger fra medlemmer om at det er ønskelig å få mulighet for å kjøpe tilbake den kviga som er levert etter endt produksjon. Prosjektet legger derfor opp til at opprinnelig besetning/produsent får forkjøpsrett før den selges på fritt marked.

 

Nortura er tenkt å være livdyrformidler men øvrige praktiske tilrettelegginger er foreløpig ikke ferdig utarbeidet.

Embryo i økologiske besetninger

I Mattilsynets veileder for økologisk landbruk står det at «Naturlig bedekning er å foretrekke, men inseminering er tillatt. Andre former for kunstige eller assisterte reproduksjonsmetoder, for eksempel embryooverføring og kloning, er forbudt.»

 

Økologiske kvigekalver blir regnet som konvensjonelle etter salg til Geno og produsenter må søke Debio om tillatelse dersom det er aktuelt å kjøpe kviga tilbake. Avgjørelsen tas av Mattilsynet.

 

Økologiske produsenter har anledning til å ta inn en viss andel konvensjonelle dyr og må i alle tilfeller forholde seg et til en karenstid på innkjøpte dyr (12 måneder på kjøtt og 6 måneder på melk).

Geno medlem av kukontrollen

Geno er nå medlem av Kukontrollen. Bakgrunnen for dette er at Geno, gjennom embryoprosjektet, etter hvert vil ha en besetning med kviger på Øyer testingstasjon og Store Ree seminstasjon. En del av disse skal etter hvert tilbake til vanlige mjølkeproduksjonsbesetninger. Det er derfor viktig at alle hendelsene i dyret sitt liv er å finne i Kukontrollen (inkl. sjukdomsbehandlinger, klauvskjæringer, inseminasjoner med mer). I tillegg ønsker Geno å benytte seg av Tine sin fóringsrådgivning i kalveoppdrettet, og det er da en forutsetning at dyrene finnes i Kukontrollen.

 

Geno må ha et Kukontroll-medlemskap for hver lokasjon med dyr (dvs. 3-4 medlemskap), for å rapportere alle dyreforflytninger internt i våre system til Husdyrregisteret. Med denne løsningen kan Geno utføre all rapportering til Kukontrollen, og direkterapporteringer til Husdyrregisteret blir da unødvendig og faller bort.


Kontakt oss

Tlf: 95 02 06 00
E-post: post@geno.no
Post: Geno SA Storhamargata 44,
2317 Hamar
Org.nr: 970028935
QMS
Til toppen