Gå til Tekst
Gå til Tekst
Hvorfor embryo som avlstiltak?

Hvorfor embryo som avlstiltak?

Overgangen til genomisk seleksjon (GS) gir anledning til å ta i bruk nye avlstiltak. Med en sterk seleksjon på genotypa kviger med like høy sikkerhet som eliteoksene kan man vinne mye avlsfremgang.

Genotyping av hunndyr åpner for muligheten til å ta inn kviger med høy avlsverdi i avlsarbeidet. I tradisjonell avkomsgransking la man hovedsakelig vekt på hanndyrets avlsverdi fordi man fikk mange avkom etter en okse og få per kvige/ku. Genotyping gir oss nå en like sikker avlsverdi på begge kjønn. 

 

Potensialet i embryoproduksjon skyldes at man får en langt høyere reproduksjonskapasitet enn ved dagens produksjon fordi man får mange flere avkom fra hver oksemor per generasjon.

Høyere nivå på seminokseemner 

Embryoproduserte oksekalver som genotypes går opp 15-20 indekspoeng. Dersom ei oksemor får 10-30 sønner vil for eksempel 100 selekterte oksemødre produsere om lag 2 000 sønner. Disse har et mye høyere gjennomsnitt av foreldrenes indeks før de genotypes enn det vi er vant til.

 

I dag ligger minimumskravet for gjennomsnitt av mor og far sin indeks på 16 ved vurdering av seminokseemne. Hvis vi ser på de 100 beste hunndyra i NRF-populasjonen i dag ligger de på nivå med eliteoksene og dermed vil embryoproduserte oksekalver i gjennomsnitt være 15 til 20 indekspoeng bedre enn i dag.

Økt avlsmessig fremgang

Beregninger viser også at avlsframgangen kan øke med så mye som 20 prosent hvis dagens GS-regime suppleres med embryoproduksjon på de beste kvigene i landet. Økningen avhenger av hvor gode resultater vi kan oppnå i form av antall fødte oksekalver per kvige per år.

Innavlskontroll

Ved en sterk seleksjon av oksemødre snevrer vi inn den effektive populasjonsstørrelsen og innavl kan ikke lenger bare kontrolleres ved å fokusere på antall eliteokser og hvor mange familier disse representerer. Med en effektiv embryoproduksjon blir det viktig å styre helheten med fokus både på fedre og mødre. Innavlskontroll er derfor veldig viktig og det jobbes også med å utvikle verktøy som ytteligere kan forbedre dette.

Etisk vurdering

Embryoproduksjon i Geno er et avlstiltak som skal sikre ytterligere avlsmessig fremgang på produksjon, fruktbarhet og helse. Tiltaket bidrar til enda bedre helse og dyrevelferd hos fremtidige dyr.


Til toppen