Gå til Tekst
Gå til Tekst
Oksen 71059 Gard Av Kleivi er av rasen Hereford som er en ekstensiv kjøttferase.

Bruksdyrkryssing

Kjøttfe bør brukes på kyr som ikke prioriteres til eget påsett.

Før du velger rase for bruksdyrkryssing med kjøttfe, er det viktig å se på gårdens driftopplegg og ressurser. Deretter kan du bestemme deg for hvilken rase som passer best til din produksjon.

 

Vi kan dele rasene inn i to grupper; ekstensive og intensive raser. Ekstensive raser er ikke avhengige av like energirikt fôr som de intensive rasene er og de er gode beiteutnyttere, da særlig i utmark. Intensive raser er tyngre og har høyere tilvekst.

Intensive raser

Intensive raser, som Limousin, Simmental og Charolais, kan brukes i de tilfellene hvor en ønsker kalver som vokser raskt og som gir store slakt. Skal den gode tilveksten som disse rasene har utnyttes godt, forlanger det god fôring. Hvis disse rasene skal brukes i ekstensive driftsopplegg tar det lengre tid før dyrene blir slaktemodne.

Ekstensive raser

Aberdeen Angus og Hereford egner seg best i ekstensive driftsopplegg. Disse rasene gir slaktemodne dyr ved en relativt lav vekt og de krever ikke sterk fôring for å oppnå slaktemodenhet. Det er viktig at en ikke fôrer dyr av disse rasene for sterkt. Det kan føre til for mye fett på slaktet og dermed fett-trekk.

Halvkrysninger NRF/kjøttfe – for eget bruk eller salg

Bruk av kjøttfesemin kan være en lønnsom investering på melkebruket. Det er først og fremst kyr man ikke ønsker å rekruttere døtre etter til melkeproduksjon man bør vurdere å bruke kjøttfesemin på. Avkom etter disse kan enten fôres opp til slakt eller benyttes som nye mordyr.

 

For produsenter som driver med slakteproduksjon er det ingen grunn til innkjøp av reinrasede stambokførte dyr. Krysningsdyr er billigere og produserer bedre. Dette er fordi man får krysningsfrodighet ved bruk av forskjellige raser. To-rasekryssing gir et godt mordyr, og NRF-kua er et veldig godt utgangspunkt for å få ei god ammeku, mens tre-rasekryssing gir best slaktedyr.

 

Krysser du NRF med kjøttfe får du ett kjempeflott mordyr med alle de gode egenskapene ei ammeku skal ha. De gir mye melk til kalven og gir en økning i antall kalver avvendt per ku.

 

Det er også økende etterspørsel etter halvkrysningskviger av NRF/kjøttfe, noe som gir bedre betaling for livdyr.

 

Les mer om bruksdyrkryssing under tema storfekjøtt i Buskap 7-2015

 

Kalvingsvansker og drektighetstid

Generelt bør kjøttfe ikke brukes på kviger. Det kan gi kalvingsvansker. For å unngå kalvingsvansker er det viktig å bruke en okse som er lettkalver. Dette gjelder uansett rase. Du vil unngå kalvingsvansker dersom du bruker okser med gode indekser for fødselsforløp og som gir kalver med lav fødselsvekt. Ut over dette er det verdt å merke seg at de intensive rasene gir forlenget drektighetstid. Dette gjelder i særlig grad for Limousin, som kan gi nesten 9 dager lenger drektighetstid enn rein NRF. For de to andre rasene er forlengelsen omtrent 4 dager. Disse forhold må det tas hensyn til ved forberedelsesfôring av kua fram mot kalving. Dette for å unngå for store kalver og dermed redusere eventuelle kalvingsvansker.

 

Når du har bestemt deg for om du vil bruke en intensiv eller en ekstensiv rase i bruksdyrkryssing, må du velge hvilken rase du skal bruke innenfor disse gruppene. Her er det vanskelig å gi generelle råd, og det kan kanskje være fornuftig å prøve litt forskjellig.

Sammenligning av raser

Innenfor de intensive rasene kan en si at Charolais og Simmental har større vekstevne enn Limousin. Limousin og Charolais gir noe bedre slakteklasse enn Simmental.

 

Blant de ekstensive rasene er Aberdeen Angus mer ulik NRF enn Hereford er. Disse to rasene kan gi noe mer feite slakt enn de intensive rasene og NRF. De ekstensive rasene gir noe dårligere slakteklasse enn de intensive rasene. Vekstevnen er omtrent som hos NRF. Bruk av ekstensive raser gir mindre kalvingsvansker enn intensive raser.

 

Det må også minnes om at det er store individuelle variasjoner innenfor de enkelte kjøttferasene, som det er innenfor NRF. Det som er nevnt her gjelder gjennomsnittsdyr av de ulike rasene. I Genos trykte oksekatalog presenteres det spesielt en eliteokse av Charolais og en eliteokse av Limousin som er spesielt egnet til bruksdyrkryssing.

 

I mindre buskaper kan bruksdyrkryssing komme i konflikt med påsettet i mjølkeproduksjonen. Her kan NRF-eliteokser med spesielt gode kjøttegenskaper være et godt alternativ til kryssing.


Bruksdyrkryssing i Geno avlsplan

Geno avlsplan er tilrettelagt for å planlegge bruksdyrkryssing. Målsettingen er at du som bruker kan bestemme hvor mange av kyrne dine du vil inseminere med kjøttfe, så vil programmet foreslå aktuelle kyr å bruke til dette. 

 

Slik går du frem: 

  • Gå til «avlsfokus»-siden. Kryss av for at «jeg ønsker å bruke kjøttfesemin», og legg inn antall kyr du ønsker å inseminere med kjøttfe. Kryss også av for hvilken rase du ønsker å benytte. Dersom du vil benytte flere raser, må du velge dette på «kyr»-siden. 
  • Gå til «kyr»-siden. Klikk på «kontrollpanel» i menyen til høyre, og klikk på «tildel oksekategori». Da vil kolonnen som heter «oksekategori» bli fylt ut med foreslåtte valg for alle kyr som er avkrysset for bedekning. 

Følgende dyr vil bli prioritert for kjøttfe:

  • Reinrasa kjøttfedyr etter avtakende alder
  • Krysninger med brukskode «ammeku» og «påsatt til kjøtt» etter avtakende alder
  • NRF-kyr som har brukskode «ammeku» eller «påsatt på kjøtt» i kukontrollen
  • NRF-kyr med lav avlsverdi, høy indeks for kalvingsvansker og kyr med flere kalvinger. 

Geno avlsplan vil aldri foreslå følgende kyr til kjøttfe:

  • NRF-kviger
  • NRF-kyr med indeks for kalvingsvansker som far til ku <90
  • NRF-kyr med avlsverdi >10
  • Reinrasa kyr etter importerte melkeraser

Som bruker står du fritt til å endre på alle valgene etter eget ønske.


Til toppen