Gå til Tekst
Gå til Tekst
Rekruttering av kvigekalver

Rekruttering av kvigekalver

Avlsavdelingen i Geno setter kriteriene for hvilke kvigekalver Geno ønsker å rekruttere inn i avlsarbeidet. Disse kan variere ut fra slektskap og forventet avlsverdi. Utlisting skjer på grunnlag av forventa kalvinger som er registrert i Kukontrollen.

Prøvetakingsutstyr for genotyping blir sendt ut til aktuelle kalver og det er ønskelig at produsenten sender inn prøven med en gang utstyr er mottatt. Etter analyse blir GS-verdi publisert i opprinnelig besetning i Kukontrollen. Dersom kalven fortsatt er aktuell vil Geno kontakte eier med ønske om å få kjøpt kalven.

 

Prosjektet tar høyde for en gradvis økning innkjøpte kviger til 100 kviger per år.

Salg av kvigekalv

Geno tilbyr kroner 15 000,- per kvigekalv og den hentes fra produsent ved 3-5 måneders alder. I forkant av dette må en veterinær fylle ut en helseattest.

 

Kalven blir transportert til Øyer mottaksstasjon for oppforing frem mot embryoproduksjon. Ved 10-12 måneders alder må kviga gjennom et seks ukers karanteneopphold før den blir overført til et eget kvigefjøs på Store Ree.

Embryoproduksjon

Kvigene vil produsere embryo fra ca. 12 måneders alder og produksjonen varer i 3-5 måneder avhengig av hvor mange embryo som høstes. Når denne perioden er over vil kviga insemineres på normalt vis før den er klar for å bli solgt som livdyr.

 

Målet er at kvigene skal ut i besetninger og gå inn i vanlig melkeproduksjon.

Hvem kan kjøpe kviger fra Geno?

Oppdretter får førsterett til å kjøpe tilbake den drektige kviga for 20 000 kr når den er ferdig hos Geno, anslagsvis med innkalvingsalder rundt 30 måneder mot 24 måneder til vanlig. Øvrig omsetning av kviger vil foregå via det vanlige livdyrmarkedet.

Embryo i økologiske besetninger

I Mattilsynets veileder for økologisk landbruk står det at «Naturlig bedekning er å foretrekke, men inseminering er tillatt. Andre former for kunstige eller assisterte reproduksjonsmetoder, for eksempel embryooverføring og kloning, er forbudt.»

 

Økologiske kvigekalver blir regnet som konvensjonelle etter salg til Geno og produsenter må søke Debio om tillatelse dersom det er aktuelt å kjøpe kviga tilbake. Avgjørelsen tas av Mattilsynet.

 

Økologiske produsenter har anledning til å ta inn en viss andel konvensjonelle dyr og må i alle tilfeller forholde seg et til en karenstid på innkjøpte dyr (12 måneder på kjøtt og 6 måneder på melk).

Geno medlem av Kukontrollen

Geno er nå medlem av Kukontrollen. Bakgrunnen for dette er at Geno, gjennom embryoprosjektet, etter hvert vil ha en besetning med kviger på Øyer testingstasjon og Store Ree seminstasjon. En del av disse skal etter hvert tilbake til vanlige mjølkeproduksjonsbesetninger. Det er derfor viktig at alle hendelsene i dyret sitt liv er å finne i Kukontrollen (inkl. sjukdomsbehandlinger, klauvskjæringer, inseminasjoner med mer). I tillegg ønsker Geno å benytte seg av Tine sin fóringsrådgivning i kalveoppdrettet, og det er da en forutsetning at dyrene finnes i Kukontrollen.

 

Geno må ha et Kukontroll-medlemskap for hver lokasjon med dyr (dvs. 3-4 medlemskap), for å rapportere alle dyreforflytninger internt i våre system til Husdyrregisteret. Med denne løsningen kan Geno utføre all rapportering til Kukontrollen, og direkterapporteringer til Husdyrregisteret blir da unødvendig og faller bort.


Til toppen